1.ITM Alba


MODUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII DE PRELUARE A REGISTRELOR ELECTRONICE ALE SALARIAȚILOR ȘI DE ELIBERARE A PAROLELOR PENTRU TRANSMITEREA ON-LINE A REGISTRULUI ELECTRONIC AL SALARIAȚILOR

ANUNȚ- modul de desfășurare a activității de preluare a registrelor REVISAL și eliberare a parolelor pentru transmiterea on-line a REVISAL- 15.02.2023

Urmare adresei Inspecției Muncii înregistrată cu nr.51/DCMNCCMMRM/02.02.2023, completată în data de 15.02.2023;

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba aduce la cunoștința angajatorilor că va soluționa toate cererile privind transmiterea registrului electronic al salariaților și cererile de eliberare parola Revisal, primite pe poșta electronică, semnate de către reprezentantul legal al angajatorului, fie cu semnătură olografă, fie cu semnătură electronică.

Adresa de e-mail la care se transmit cererile semnate de către reprezentantul legal este:  revisal@itmalba.ro

Cererile  completate si semnate  de către reprezentantul legal al angajatorului vor fi însoțite de următoarele documente:
1.Pentru transmitere Revisal.
-cererea pentru transmiterea registrului electronic al salariaților-atașăm modelul cererii
-copie după codul unic de înregistrare sau certificatul fiscal după caz;
-fișierul generat din Registrul electronic al salariaților-Revisal cu extensia .rvs

Model adresa de inaintare pentru transmisie REVISAL

2.Pentru eliberare parolă Revisal
-cererea pentru eliberarea parolei în vederea transmiterii on-line a registrului electronic al salariaților -atașăm modelul cererii
– copie după codul unic de înregistrare sau certificatul fiscal după caz;
– copie act de identitate al reprezentantului legal.

Model solicitare parola pentru transmitere on-line REVISAL

3.Pentru re-eliberare parolă Revisal

-cererea pentru re-eliberarea parolei în vederea transmiterii on-line a registrului electronic al salariaților -atașăm modelul cererii
– copie după codul unic de înregistrare sau certificatul fiscal după caz;
– copie act de identitate al reprezentantului legal.

Model solicitare re-eliberare parola REVISAL

Cererile se pot depune și la sediul ITM Alba în zilele lucrătoare până la ora 14, cu excepția zilei de vineri, când depunerea se poate face până la ora 12. Cererile care nu sunt conforme vor fi restituite angajatorilor pentru refacerea lor.

 


—————————————————————————————————————————

MODUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII DE ELIBERARE A EXTRASELOR REVISAL.

ANUNȚ-modul de desfășurare a activității de eliberare a extraselor REVISAL-06.12.2022.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba aduce la cunoștința salariaților sau foștilor salariați modul de desfășurare a activității de eliberare a extraselor Revisal.
Conform art.7 alin.6 din H.G.nr.905/2017, privind registrul general de evidența a salariaților, obligația de eliberare a extrasului din registru revine angajatorilor.
Potrivit art.7 alin.8 din H.G.nr.905/2017, în situaţia în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un extras din registru electronic al salariaților, având în vedere și dispozițiile art.6 din H.G.nr.1164/2022, salariatul/fostul salariat cu domiciliul în județul Alba, poate solicita Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba eliberarea unui extras din registru, din care să rezulte activitatea desfăşurată la acesta, în calitate de salariat.
Cererea se poate depune la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, trimite pe poștă, fax sau poșta electronică pe adresa de e-mail a Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba itmalba@itmalba.ro. În cazul trimiterii pe poșta electronică, cererea va fi semnată de petent cu semnătură olografă(scrisă) sau cu semnătură electronică.

Cererea pentru eliberarea extrasului, formulată de salariat/fostul salariat conform modelului pus la dispoziție de Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, va fi însoțită de copia actului de identitate al solicitantului-atașăm modelul cererii
Termenul de soluționare a cererii este de 15 zile de la data solicitării.

Potrivit Legii nr.108/1999, republicată, pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii şi a Normativului cu tarifele pentru plata prestaţiilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii, aprobat prin Ordinul MMFPSPV nr.826/2014, pentru eliberare extrasului Revisal se percepe un tarif de 20 lei/document. Conform actului normativ indicat, plata tarifului se face anterior eliberării documentului.
Plata tarifului se poate face la casieria inspectoratului, prin mandat poștal sau virament bancar în contul RO24TREZ0025032XXX004410 deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia, beneficiar I.T.M.Alba, cod fiscal 12308838.

Având în vedere faptul că documentul eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba conține date cu caracter personal, acesta se va comunica numai solicitantului (conform opțiunii acestuia exprimată în cerere) pe poștă, la adresa de domiciliu din actul de identitate sau se va ridica personal de la sediul Inspectoratului Teritorial de muncă Alba pe bază actului de identitate.

Menționăm că documentul eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba nu reprezintă dovadă de vechime în muncă; pentru dovedirea vechimii în muncă, în conformitate cu prevederile art.34 alin.5 din Codul Muncii, salariații sau foștii salariați se vor adresa angajatorilor, care la solicitarea scrisă a salariatului sau a fostului salariat, au obligația să elibereze adeverința de vechime în muncă, pe baza documentelor privind încheierea, modificarea, suspendarea, executarea și încetarea contractului individual de muncă emise de angajator și aflate în arhiva sa.

Model eliberare extras REVISAL

—————————————————————————————–

ANUNT PRIVIND TRANSMITERE ONLINE A REGISTRULUI ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ A ZILIERILOR 27.07.2020

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, anunță beneficiarii care utilizează zilieri în condițiile Legii nr.52/2011, modificată, că prin Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr.1140/23.07.2020, a fost aprobată Metodologia de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta. Ordinul a intrat în vigoare la data de 25.07.2020, dată de la care evidența zilierilor se conduce exclusiv pe baza registrului electronic al zilierilor
Potrivit alin. (2) al art. V din OUG nr. 26/2019, la data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și protecției sociale prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011, anexele 1 și 2 din Legea nr.52/2011 se abrogă.
Conform art. 2 din Ordinul nr. 1140/2020, este necesar ca fiecare beneficiar de lucrări care utilizează zilieri și care are sediul social în județul Alba, să obțină de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, numele de utilizator și parola pentru înființarea, completarea și transmiterea registrului electronic al zilierilor.
În acest sens, solicităm beneficiarilor să transmită cererile pentru obținerea numelui de utilizator și parolă; atașăm modelul cererii.
Cererile semnate de reprezentatul legal/împuternicitul unității cu semnatura electronica, se transmit pe adresa de e-mail: itmalba@itmalba.ro  și vor fi însoțite de următoarele documente:

  • împuterncirea semnată de beneficiar, în cazul în care persoana care solicita nume utilizator și parolă este alta decât reprezentantul legal al unității;
  • copie certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului/certificat de înregistrare fiscală;
  • copie după actul constitutiv al beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate prevăzute la art.13 alin.1 din Legea nr.52/2011 (acest document este cerut numai pentru beneficiarii care nu sunt înregistrați în Registrul Comerțului)
  • copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului care semnează cererea;
  • declaratie pe propria răspundere prevăzută în Anexa nr.2 din Ordinul nr.1140/2020, în cazul în care cererea și documentele anexate acesteia se transmit prin e-mail- atașăm modelul declarație.

Informații privind aplicația informatică cu ajutorul căreia se conduce registrul electronic al zilierilor, inclusiv manualul de utilizare se găsesc pe site-ul Inspecției Muncii:www.inspecțiamuncii.ro/registrul-electronic-de–evidenta-a-zilierilor.

Model solicitare eliberare parola on-line registru electronic de evidenta a  zilierilor

—————————————————————————————————————————


Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Alba este o unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Inspecţiei Muncii Bucureşti, organ al administraţiei publice centrale aflat la rândul său în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Inspecţia Muncii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu sediul în municipiul Bucureşti, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, având personalitate juridică. În subordinea Inspecţiei Muncii funcţionează Inspectoratele Teritoriale de Muncă în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. De asemenea, în subordinea Inspecţiei Muncii se află Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional de la Criscior şi Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii de la Botoşani.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale face parte din administraţia publică centrală, fiind în subordinea Guvernului. Are rol de sinteză pentru asigurarea şi coordonarea aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul muncii, protecţiei şi solidarităţii sociale.

Prin ITM Alba se exercită, pe teritoriul judeţului Alba, activitatea de urmărire a îndeplinirii obligaţiilor legale de către angajatori în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi a celor referitoare la condiţiile de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţiilor şi a altor participanţi la procesul de muncă, în desfăşurarea activităţii.

Atât organizarea cât şi funcţionarea Inspectoratelor Teritoriale de Muncă sunt reglementate de Legea nr.108/1999 republicată şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Inspecţiei Muncii aprobat prin HG nr.1377/18.11.2009 (MO nr.802 din 25 noiembrie 2009) şi Legea nr.329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar International (MO nr.761 din 9 noiembrie 2009).

ITM ALBA
::coordonate de contact::

Telefoane:

0258/818592 – d-nul Puiu Horațiu (Control Relații de Muncă)

0258/810605– d-na Mândroc Elisabeta (Contracte Colective, Zilieri, REVISAL)

0258/818632 – dl. Suciu Vasile (Protecția Muncii. Accidente de Muncă)

0258/818591 , 0258/810230– d-na Elena Buzgure (Secretariat)

 

FAX
0258/811439 (atenție, faxul raspunde automat)

Adresa
Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr.7, Jud.Alba, cod postal 510110

e-mail
itmalba@itmalba.ro

Site WEB
www.itmalba.ro

Cod fiscal:
12308838

Cod IBAN:
RO24TREZ0025032XXX004410
Trezoreria Municipiului Alba-Iulia

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

::localizare::

 

Noutati ITM

InfoCons-protecția consumatorilor

Camapanie europeană de informare și liber acces la informații în domeniul protecției consumatorilor “InfoCons-protecția cosumatorilor”

 

Anunt comisia de abilitare a serviciilor externe 09.02.2023

Nr.înreg. 24/09.02.2023 ANUNT În data de 24.02.2023, ora 11.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc şedinţa...

 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici implementează în parteneriat cu Universitatea Babeș Bolyai proiectul „Transparență și competență în sectorul public” cod MySMIS2014 140086, SIPOCA 870

Agenția Națională a Funcționarilor Publici implementează în parteneriat cu Universitatea Babeș Bolyai proiectul „Transparență și competență în sectorul...

 

Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară

Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 1 ianuarie 2023

 

Modelul-cadru al contractului individual de muncă OMMSS 2171/25.11.2022

Modelul-cadru al contractului individual de muncă, ce a fost stabilit prin Ordinul Ministrului Muncii și Solidarității Sociale Nr. 2171/25.11.2022, apărut în...

 

Anunt important

Important! Ca urmare a efectuării unor lucrări de mentenanță, în data de 18.11.2022, începând cu ora 09:30, portalul pentru depunerea on-line a registrului...

 

Anunt Comisia de abilitare a serviciilor externe 27.09.2022

Nr.înreg. 22/27.09.2022 ANUNT În data de 11.10.2022, ora 11.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc şedinţa...