2.4.Organizarea si functionarea


CAPITOLUL II

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSPECTORATULUI

Art.9. Inspectoratul este organizat şi funcţionează în baza Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată şi a Hotărârii Guvernului nr.1377/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.10. Structura organizatorică a Inspectoratului este aprobată prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

Art.11.

(1) Inspectoratul este condus de un inspector şef care are în subordine directă doi inspectori şefi adjuncţi.

(2) Inspectorul şef, inspectorul şef adjunct în domeniul relaţiilor de muncă şi inspectorul şef adjunct în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt inspectori de muncă, numiţi prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, în condiţiile legii.

(3) În perioadele în care inspectorul şef se află în concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, delegaţie, lipseşte din alte motive în condiţiile legii, înlocuitorul poate fi inspectorul şef adjunct în domeniul relaţiilor de muncă,

inspectorul şef adjunct în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sau un alt funcţionar public din cadrul inspectoratului teritorial de muncă, desemnat prin decizie a inspectorului general de stat, în condiţiile legii.

Art.12. În subordinea directă a inspectorului şef funcţionează şi compartimentele:

a) audit intern;

b) resurse umane;

c) economic, achiziţii publice şi executare silită;

d) comunicare şi relaţii cu publicul;

e) informatică;

f) legislaţie, contencios administrativ;

Art.13. În subordinea inspectorului şef adjunct în domeniul relaţiilor de muncă funcţionează compartimentele:

a) control relaţii de muncă şi contracte colective de muncă;

b) evidenţa muncii şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul relaţiilor de muncă.

Art.14. În subordinea inspectorului şef adjunct în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă funcţionează compartimentele:

a) control securitate şi sănătate în muncă;

b) supravegherea pieţei şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Art.15. Inspectorul şef poate stabili atribuţii salariaţilor din Inspectorat, în condiţiile legii.

Art.16. Inspectorul şef reprezintă Inspectoratul şi, după caz, în baza unei delegări exprese, Inspecţia Muncii, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, persoanele fizice şi juridice, reprezentanţii partenerilor sociali şi cu alte organizaţii.

Art.17. Inspectorii şefi adjuncţi coordonează activităţile din cadrul compartimentelor subordonate şi reprezintă Inspectoratul în domeniul de competenţă şi, după caz, Inspecţia Muncii în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, persoanele fizice şi juridice, reprezentanţii partenerilor sociali şi cu alte organizaţii pe baza delegării de către inspectorul general de stat al Inspecţiei Muncii.

Art.18. Şefii de serviciu şi de birou din Inspectorat răspund de modul de realizare a activităţilor din compartimentele pe care le coordonează.

Art.19. Activitatea Inspectoratului se organizează şi se desfăşoară conform actelor normative în vigoare, precum şi în baza Programului cadru de acţiuni propriu aprobat de inspectorul general de stat şi elaborat în baza Programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii.

Art. 20.

(1) Activitatea de control a Inspectoratului se face în baza Planului anual de control care va fi actualizat trimestrial şi a Graficului lunar de control al inspectorilor de muncă. Aceste documente vor fi elaborate şi avizate de inspectorul şef adjunct în domeniu şi vor fi aprobate de inspectorul şef.

(2) Planul anual de control cuprinde: unităţile ce vor fi controlate, tipul şi frecvenţa controlului, precum şi fondul de timp necesar estimat în cadrul anului calendaristic, şi se elaborează în termen de 15 zile de la aprobare.

(3) Graficul lunar de control cuprinde: unităţile ce vor fi controlate, tipul şi frecvenţa controlului, fondul de timp necesar estimat, precum şi inspectorii de muncă care vor efectua controlul. Graficul lunar de control se elaborează până la data de 25 ale lunii anterioare.

(4) Trimestrial, inspectoratul organizează, pe sectoare de activitate, acţiuni de informare a conducătorilor persoanelor juridice şi după caz a persoanelor cu atribuţii în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru cunoaşterea noilor reglementări în domeniu, a acţiunilor organizate de Inspecţia Muncii, precum şi pe alte teme de interes deosebit.

Art.21. În realizarea activităţii de control vor fi utilizate metodele cuprinse în „Manualul metode de inspecţie”, precum şi/sau metodele, ghidurile sau instrumentele de lucru atât în domeniul relaţiilor de muncă, cât şi al securităţii şi sănătăţii în muncă aprobate de inspectorul general de stat. La stabilirea tipului şi frecvenţei controlului, precum şi a numărului de inspectori de muncă ce vor participa la control se vor avea în vedere următoarele elemente: mărimea şi volumul de activitate desfăşurat de unitate, nivelul de risc al activităţilor, evoluţia indicatorilor specifici în domeniul de competenţă. Campaniile şi acţiunile tematice organizate de Inspecţia Muncii la nivel naţional au caracter prioritar pentru Inspectorat.

Art.22. Activitatea Inspectoratului se desfăşoară în zilele lucrătoare, cu respectarea dispoziţiilor legale privind zilele de repaus şi de sărbători legale. Excepţie fac inspectorii de muncă care au repartizate în control unităţi cu foc continuu, care cercetează evenimentele, precum şi cei ce desfăşoară activităţi prevăzute şi în afara orelor de program în cadrul campaniilor, controalelor inopinate, acţiunilor tematice etc. Pentru orele lucrate suplimentar se acordă recuperări sau vor fi plătite, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.23. Pentru zilele de repaus şi de sărbători legale precum şi pentru orele din afara programului de lucru, inspectorul şef va organiza serviciul de permanenţă.

Pages: 1 2 3 4 5

Noutati ITM

Anunț comisie de abilitare 30.01.2018

Nr.inreg.1/11.01.2018.   ANUNŢ   În data de 30.01.2018, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea...

 

Centralizatoare punctaje promovare 11.12.2017

Centralizator punctaje proba scrisa 11.12.2017 Centralizator punctaje interviu 11.12.2017

 

Rezultat selecție examen promovare 2017

Rezultat selecție examen promovare 2017

 

APLICARE OUG NR.82/2017

APLICARE OUG NR.82/2017 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba aduce la cunoștință angajatorilor că potrivit art.VII din OUG 82/2017, pentru modificarea şi...

 

Concurs ITM Alba- 11.12.2017

ANUNT Din data de 09.11.2017 ora 12.00 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.7, Jud. Alba, anunţă desfăşurarea...

 

Anunt comisie de abilitare 07.11.2017

Nr.inreg.10/07.11.2017.               ANUNŢ          În data de 23.11.2017, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik...

 

Anunt comisie de abilitare 29.09.2017

Nr.inreg.8/11.09.2017   ANUNȚ În data de 29.09.2017, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc sedința...