2.4.Organizarea si functionarea


CAPITOLUL III

OBLIGAŢIILE/ATRIBUŢIILE PE NIVELURI IERARHICE

Art.24. Obligaţiile inspectorului şef sunt:

1) să asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului Inspectoratului;

2) să elaboreze şi să aplice politici şi strategii specifice în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a Inspectoratului, în concordanţă cu politicile şi deciziile Guvernului în vederea punerii în aplicare a obiectivelor Programului de guvernare;

3) să selecteze, să angajeze/să numească, să promoveze, să sancţioneze şi să concedieze/elibereze personalul Inspectoratului, cu respectarea dispoziţiilor legale;

4) să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspectoratului, precum şi a obligaţiilor profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate;

5) să acţioneze pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Inspectoratului, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru o bună gestiune, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;

6) să respecte atribuţiile prevăzute de legislaţia finanţelor publice pentru ordonatorii de credite;

7) să angajeze şi să utilizeze fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;

8) să reprezinte Inspectoratul în raporturile cu terţii;

9) să elaboreze planul de acţiune pentru situaţii speciale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite;

10) să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului/confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea Inspectoratului şi a celor provenite de la Inspecţia Muncii şi de la angajatori;

11) să încheie acte juridice în numele şi pe seama Inspectoratului, conform competenţelor sale;

12) să prezinte inspectorului general de stat situaţia economico-financiară a Inspectoratului, modul de realizare a proiectelor şi programelor asumate, inclusiv măsurile pentru creşterea performanţei;

13) să stabilească şi să ia măsuri privind securitatea şi sănătatea în muncă, pentru cunoaşterea de către lucrătorii proprii a normelor de securitate a muncii şi pentru asigurarea pazei instituţiei;

14) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul Inspectoratului, sub rezerva legalităţii lor;

15) să aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare;

16) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul angajat/numit în funcţie;

17) să emită decizii în exercitarea atribuţiilor sale;

18) să organizeze, să coordoneze, să îndrume, să controleze şi să răspundă de activitatea Inspectoratului;

19) să avizeze programul cadru de acţiuni propriu şi îl supune aprobării inspectorului general de stat;

20) să stabilească măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor Inspecţiei Muncii, precum şi pentru aplicarea dispoziţiilor inspectorului general de stat şi ale inspectorilor generali de stat adjuncţi;

21) să asigure realizarea măsurilor dispuse de reprezentanţii din cadrul Inspecţiei Muncii, prin notele de control, la termenele şi în condiţiile stabilite de aceştia;

22) să aprobe planul anual de control (actualizat trimestrial) şi graficul lunar de control al inspectorilor de muncă;

23) să aprobe angajatorilor care îndeplinesc condiţiile legale, solicitarea de păstrare şi completare a carnetelor de muncă;

24) să aprobe reducerea perioadei prevăzute de art.711 alin.(1) şi, după caz, amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere potrivit art.712 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

25) să autorizeze angajatorii să acorde cumulat zilele de repaus săptămânal, potrivit art.132 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

26) să avizeze dosarele de cercetare întocmite de inspectorii de muncă sau, după caz, de angajatori, în condiţiile legii;

27) să soluţioneze plângerile prealabile formulate în condiţiile legislaţiei contenciosului administrativ împotriva actelor administrative emise de Inspectorat, după caz la propunerea inspectorilor şefi adjuncţi pe domeniul de competenţă;

28) să semneze autorizaţiile de funcţionare de competenţa inspectoratului şi aprobă retragerea acestora, cu înştiinţarea Inspecţiei Muncii, la propunerea inspectorilor de muncă;

29) să semneze avizele pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi aprobă anularea acestora, la propunerea inspectorilor de muncă, în condiţiile prevăzute de lege;

30) să informeze operativ Inspecţia Muncii, conform procedurilor stabilite, despre evenimentele cu urmări grave produse şi despre deficienţele grave depistate de inspectorii de muncă în unităţile controlate;

31) să pună la dispoziţie documentele şi informaţiile solicitate şi acordă sprijinul necesar reprezentanţilor Inspecţiei Muncii în exercitarea atribuţiilor lor de serviciu;

32) să ducă la îndeplinire de îndată măsurile dispuse de reprezentanţii Inspecţiei Muncii în acţiunile organizate în comun şi asigură mijloacele necesare îndeplinirii acestora;

33) să analizeze periodic sau ori de câte ori este nevoie, cu personalul din subordine, activitatea compartimentelor din Inspectorat şi dispune măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii;

34) să asigure elaborarea la termen a ştatului de funcţii pe care îl transmite spre avizare Inspecţiei Muncii, în vederea aprobării de către ordonatorul principal de credite;

35) să îndeplinească atribuţiile, conform reglementărilor legale în vigoare, cu privire la fişa postului şi la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului Inspectoratului;

36) să aprobe planul de măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici din Inspectorat, planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate de la bugetul Inspectoratului în scopul instruirii funcţionarilor publici;

37) să aprobe programarea, efectuarea şi reprogramarea concediilor de odihnă pentru personalul Inspectoratului;

38) să asigure elaborarea la termen a proiectului de buget de venituri şi cheltuieli, pe care îl transmite spre aprobare Inspecţiei Muncii;

39) să asigure execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat în conformitate cu reglementările în vigoare;

40) să răspundă de organizarea şi conducerea contabilităţii în calitate de ordonator de credite;

41) să asigure şi răspunde de întocmirea, semnarea şi depunerea la termen a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, conform prevederilor legale în vigoare;

42) să organizeze şi coordonează controlul financiar preventiv în Inspectorat;

43) să aprobe planul anual de audit intern;

44) să coordoneze auditul intern organizat la nivelul Inspectoratului;

45) să aprobe Programul anual al achiziţiilor publice al Inspectoratului;

46) să verifice şi ia măsuri pentru respectarea Regulamentului Intern de către personalul din Inspectorat;

47) să aprobe ştatele de plată a drepturilor salariale ale personalului din Inspectorat;

48) să aprobe ordinele de deplasare ale personalului din Inspectorat;

49) să stabilească, potrivit legii, răspunderea materială a funcţionarilor publici pentru recuperarea pagubelor pe care aceştia le-au produs Inspectoratului;

50) să organizeze accesul la informaţiile publice şi soluţionarea petiţiilor, acordă audienţe;

51) să organizeze, să coordoneze, să îndrume, să verifice şi să răspundă de activitatea de executare silită;

52) să asigure soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor de control referitoare la modul de calcul al comisionului datorat şi al penalităţilor aferente acestuia;

53) să repartizeze spre rezolvare corespondenţa şi celelalte lucrări care sunt în atribuţiile Inspectoratului;

54) să efectueze lunar acţiuni de control sau asistenţă în control, în cuantum de 20% din timpul de lucru;

55) să îndeplinească şi alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare, precum şi alte atribuţii în domeniul de competenţă delegate ierarhic.

Art.25. Obligaţiile inspectorului şef adjunct în domeniul relaţiilor de muncă sunt:

1) să asigure îndrumarea de specialitate şi controlul în domeniul relaţiilor de muncă şi al evidenţei muncii;

2) să asigure informarea operativă a inspectorului şef privind evenimentele deosebite din domeniul relaţiilor de muncă şi evidenţei muncii;

3) să analizeze periodic activitatea compartimentelor aflate în subordinea sa, în domeniul de competenţă;

4) să analizeze şi face propuneri inspectorului şef în scopul aplicării măsurilor de prevenire, identificare şi combatere a muncii nedeclarate, precum şi pentru îndeplinirea altor obiective stabilite în domeniul specific;

5) să stabilească şi să urmărească realizarea atribuţiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspectoratului, precum şi a obligaţiilor profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate;

6) să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului/confidenţialităţii asupra datelor, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea Inspectoratului şi a celor provenite de la Inspecţia Muncii şi de la angajatori;

7) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru personalul din compartimentele subordonate, sub rezerva legalităţii lor;

8) să aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şiprocedurile administrative unitare;

9) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor de către personalul din compartimentele subordonate;

10) să organizeze, să coordoneze, să îndrume, să controleze şi să răspundă de activităţile desfăşurate în compartimentele subordonate;

11) să stabilească măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor şi aplicarea dispoziţiilor legale în compartimentele subordonate;

12) să asigure realizarea lucrărilor solicitate de Inspecţia Muncii, precum şi transmiterea acestora la termenele stabilite;

13) să îndeplinească atribuţiile, conform reglementărilor legale în vigoare, cu privire la fişa postului, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din compartimentele subordonate;

14) să elaboreze proiectul programului cadru de acţiuni propriu în domeniul de competenţă, în vederea punerii în aplicare a programului cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii;

15) să elaboreze propuneri privind planul anual de control (actualizat trimestrial), în domeniul specific pe care îl înaintează Inspectorului şef în vederea aprobării;

16) să avizeze graficele de control în domeniul specific şi urmăreşte realizarea acestora;

17) să acorde audienţe, urmăreşte rezolvarea în termenul legal a reclamaţiilor şi sesizărilor din domeniul specific;

18) să semneze, potrivit competenţelor pe linie ierarhică, lucrările şi corespondenţa realizată în cadrul compartimentelor subordonate;

19) să avizeze graficele de concediu pentru personalul din compartimentele subordonate;

20) să avizeze rapoartele privind necesarul de formare profesională a funcţionarilor publici din cadrul compartimentelor subordonate;

21) să urmărească realizarea la termen a tuturor acţiunilor din programul cadru de acţiuni propriu al Inspectoratului şi a celor dispuse de Inspecţia Muncii în domeniul său de competenţă;

22) să asigure furnizarea informaţiilor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează pentru actualizarea bazei de date a Inspectoratului;

23) să verifice, să analizeze şi să evalueze gradul de îndeplinire a măsurilor dispuse de inspectorii de muncă din subordine prin procesele-verbale de control;

24) să organizeze, să coordoneze, să îndrume şi să răspundă de activitatea de control relaţii de muncă;

25) să organizeze, să coordoneze, să îndrume şi să răspundă de activitatea de evidenţă angajatori, înregistrări, evidenţă contracte individuale de muncă;

26) să coordoneze activitatea de înscrieri, completări şi certificări carnete de muncă si răspunde de gestiunea acestora;

27) să organizeze, să coordoneze, să îndrume, să controleze şi să răspundă de activitatea de certificare şi contrasemnare a legalităţii înscrierilor efectuate în carnetele de muncă de către angajatorii cărora li s-a aprobat păstrarea şi completarea acestora;

28) să semneze pentru conformitatea datelor înscrise în carnetele de muncă;

29) să asigure în colaborare cu serviciul economic verificarea calculului şi încasării comisionului datorat de angajatori potrivit legii, inclusiv a declaraţiilor fiscale şi de inventar;

30) să organizeze activitatea privind registrele generale de evidenţă a salariaţilor;

31) să organizeze şi să coordoneze activitatea de testare a personalului cu atribuţii în domeniul resurselor umane, pentru obţinerea aprobării privind păstrarea şi completarea carnetelor de muncă de către angajatori;

32) să verifice îndeplinirea de către angajatori a condiţiilor necesare pentru a primi aprobarea de păstrare şi completare a carnetelor de muncă;

33) să propună inspectorului şef aprobarea păstrării şi completării carnetelor de muncă de către angajatorii care îndeplinesc condiţiile legale;

34) să organizeze activitatea de certificare a carnetelor de muncă conform prevederilor din Anexa nr.1 pct.2 din Ordinul nr.98/2006 pentru aprobarea procedurilor de predare/primire a carnetelor de muncă la casele teritoriale de pensii;

35) să analizeze în colaborare cu compartimentul legislaţie, contencios administrativ proiectele de concediere colectivă notificate de angajatori;

36) să propună spre aprobare Inspectorului şef reducerea perioadei prevăzute de art.711 alin.(1) şi, după caz, amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere potrivit art.712 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

37) să propună inspectorului şef autorizarea angajatorilor de a acorda cumulat zilele de repaus săptămânal, potrivit art. 132 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

38) să pună la dispoziţie documentele şi informaţiile solicitate şi acordă sprijinul necesar reprezentanţilor Inspecţiei Muncii în exercitarea atribuţiilor lor de serviciu;

39) să urmărească modul în care se înregistrează contractele colective de muncă, se organizează evidenţa acestora şi modul în care se realizează concilierea şi arbitrajul în cazul conflictelor de interese

40) să ducă la îndeplinire de îndată măsurile dispuse de reprezentanţii Inspecţiei Muncii în acţiunile organizate în comun şi asigură mijloacele necesare îndeplinirii acestora;

41) să facă propuneri, după caz, cu privire la soluţionarea plângerilor prealabile formulate în condiţiile legislaţiei contenciosului administrativ împotriva actelor administrative emise de Inspectorat, în domeniul de competenţă;

42) să efectueze lunar acţiuni de control sau asistenţă în control, în cuantum de 40% din timpul de lucru;

43) să îndeplinească şi alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare, precum şi alte atribuţii în domeniul de competenţă delegate ierarhic.

Art.26. Obligaţiile inspectorului şef adjunct în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt:

1) să organizeze, să coordoneze, să îndrume şi să răspundă de activitatea de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei şi, după caz, participă la acţiunile de control;

2) să stabilească măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor şi pentru aplicarea dispoziţiilor legale în compartimentele subordonate;

3) să asigure realizarea lucrărilor solicitate de Inspecţia Muncii, precum şi transmiterea acestora la termenele stabilite;

4) să îndeplinească atribuţiile, conform reglementărilor legale în vigoare, cu privire la fişa postului, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi sancţionarea personalului din compartimentele subordonate;

5) să elaboreze proiectul programului propriu de acţiuni în domeniul de competenţă, în baza analizelor datelor statistice, specificului geo-economic al judeţului şi Programului – cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii;

6) să elaboreze propuneri privind planul anual de control (actualizat trimestrial), în domeniul specific pe care îl înaintează inspectorului şef în vederea aprobării;

7) să avizeze graficele de control în domeniul specific şi urmăreşte realizarea acestora;

8) să acorde audienţe, urmăreşte rezolvarea în termenul legal a petiţiilor din domeniul de competenţă;

9) să semneze, potrivit competenţelor pe linie ierarhică, lucrările şi corespondenţa realizată în cadrul compartimentelor coordonate;

10) să avizeze graficele de concediu pentru compartimentele din subordine;

11) să formuleze propuneri privind formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul compartimentului şi întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea de formare a acestora;

12) să urmărească realizarea la termen a tuturor acţiunilor din programul propriu de acţiuni al inspectoratului teritorial de muncă, precum şi a celor dispuse de Inspecţia Muncii în domeniul său de competenţă;

13) să asigure furnizarea informaţiilor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează pentru actualizarea bazei de date a inspectoratului teritorial de muncă;

14) să verifice, să analizeze şi să evalueze gradul de îndeplinire a măsurilor dispuse de inspectorii de muncă din subordine prin procesele-verbale de control şi decide în consecinţă;

15) să informeze, de îndată, Inspecţia Muncii, conform procedurilor stabilite, cu privire la producerea evenimentelor;

16) să analizeze documentele de control încheiate de inspectorii de muncă din subordine şi propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii;

17) să întocmească lunar un raport privind calitatea actului de control pe baza analizei documentelor de control încheiate de inspectorii de muncă din subordine şi dispune măsuri în consecinţă;

18) să asigure gestionarea registrelor de evidenţă prevăzute de reglementările în vigoare şi de procedurile Inspecţiei Muncii;

19) să organizeze, să coordoneze, să îndrume şi să răspundă de activitatea de consultanţă şi asistenţă de specialitate şi supravegherea pieţei;

20) să coordoneze activitatea de control a măsurilor dispuse prin programele de normalizare a condiţiilor deosebite de muncă la angajatori;

21) să repartizeze domeniile de activitate în funcţie de pregătirea profesională a inspectorilor de muncă, şefilor de serviciu şi/sau de birou din subordine, urmărind încărcarea echilibrată a sarcinilor alocate;

22) să coordoneze activitatea de autorizare a funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;

23) să organizeze, să coordoneze şi, după caz, să participe la cercetarea evenimentelor, potrivit competenţelor stabilite de reglementările legale;

24) să asigure verificarea rapoartelor de activitate depuse de serviciile externe de prevenire şi protecţie abilitate şi propune, după caz, retragerea certificatului de abilitare;

25) să efectueze lunar acţiuni de control sau asistenţă în control, în cuantum de 40% din timpul de lucru;

26) să îndeplinească şi alte atribuţii delegate ierarhic sau care decurg din actele normative în vigoare, în domeniul de competenţă.

Art.27. Şefii de serviciu şi de birou din Inspectorat au următoarele atribuţii:

1) să organizeze, să îndrume, să controleze şi să răspundă de activitatea compartimentului pe care îl coordonează;

2) să urmărească realizarea lucrărilor la termenele stabilite şi realizează efectiv o parte din lucrările repartizate compartimentului;

3) să prezinte şi să susţină la şeful ierarhic superior lucrările şi corespondenţa elaborată în cadrul compartimentului;

4) să răspundă în faţa şefilor ierarhic superiori de calitatea lucrărilor repartizate şi în termenele stabilite;

5) să îndeplinească atribuţiile, conform reglementărilor legale în vigoare, cu privire la fişa postului şi evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru personalul din subordine;

6) să realizeze efectiv o parte din lucrările repartizate serviciului;

7) să elaboreze în termen grafice de control, tematici, statistici, rapoarte, celelalte lucrări repartizate de şefii ierarhici;

8) să semneze, potrivit competenţelor stabilite pe linie ierarhică, lucrările şi corespondenta realizată în cadrul serviciului respectiv;

9) să verifice şi să analizeze, după caz, împreună cu inspectorii şefi adjuncţi, actele de control întocmite de inspectorii de muncă din subordine;

10) să efectueze lunar acţiuni de control sau asistenţă în control, în cuantum de 60% din timpul de lucru;

11) să îndeplinească şi alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

Pages: 1 2 3 4 5

Noutati ITM

Anunț comisie de abilitare 30.01.2018

Nr.inreg.1/11.01.2018.   ANUNŢ   În data de 30.01.2018, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea...

 

Centralizatoare punctaje promovare 11.12.2017

Centralizator punctaje proba scrisa 11.12.2017 Centralizator punctaje interviu 11.12.2017

 

Rezultat selecție examen promovare 2017

Rezultat selecție examen promovare 2017

 

APLICARE OUG NR.82/2017

APLICARE OUG NR.82/2017 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba aduce la cunoștință angajatorilor că potrivit art.VII din OUG 82/2017, pentru modificarea şi...

 

Concurs ITM Alba- 11.12.2017

ANUNT Din data de 09.11.2017 ora 12.00 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.7, Jud. Alba, anunţă desfăşurarea...

 

Anunt comisie de abilitare 07.11.2017

Nr.inreg.10/07.11.2017.               ANUNŢ          În data de 23.11.2017, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik...

 

Anunt comisie de abilitare 29.09.2017

Nr.inreg.8/11.09.2017   ANUNȚ În data de 29.09.2017, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc sedința...