2.4.Organizarea si functionarea


CAPITOLUL IV

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL INSPECTORATULUI

Art.28. Personalul din cadrul Inspectoratului are următoarele atribuţii:

A. În activitatea de audit intern

1) desfăşoară activităţi de consiliere conform prevederilor legale, menite să îmbunătăţească administrarea entităţii publice, gestiunea riscului şi controlul intern, fără asumarea de responsabilităţi manageriale de către auditorii implicaţi;

2) asigură auditul de regularitate cu scopul de a oferi conducerii Inspectoratului garanţia că bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară oferă o imagine fidelă, clară şi completă privind buna gestiune economico-financiară;

3) auditează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, evaluând dimensionarea veniturilor extrabugetare, gradul de certitudine al veniturilor, dimensionarea cheltuielilor bugetare şi fundamentarea acestora, fundamentarea investiţiilor şi achiziţiilor publice şi riscul depăşirii cheltuielilor proiectate;

4) elaborează planul de audit public intern însoţit de referat de justificare a modului în care au fost selectate obiectivele, acestea fiind defalcate anual, semestrial, trimestrial sau lunar, după caz, cu specificarea scopului acţiunii, a activităţii supuse auditării, a structurii auditate, a numărului de auditori antrenaţi în acţiunea respectivă, a perioadei desfăşurării acţiunii;

5) elaborează alte lucrări la cererea conducătorului Inspectoratului;

6) informează Serviciul Audit Intern din cadrul Inspecţiei Muncii despre recomandările neînsuşite de către conducătorul Inspectoratului, precum şi despre consecinţele acestora;

7) creează şi întreţine baze de date privind propria activitate;

8) examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identifică risipa, gestiunea defectuoasă şi fraudele, iar pe aceste baze, propune măsuri pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi, după caz;

9) evaluează economicitatea, eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie din cadrul Inspectoratului, ori la nivelul unui proiect/program finanţat din fonduri publice utilizează resurse umane, financiare şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor;

10) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

11) identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi control, precum şi riscurile asociate acestora, propune măsuri pentru corectarea şi diminuarea lor;

12) elaborează şi transmite la cerere compartimentului audit intern din cadrul Inspecţiei Muncii raportul anual al activităţii de audit intern precum şi rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea de audit, după avizarea prealabilă a acestora de către inspectorul şef al Inspectoratului;

13) elaborează proceduri formalizate specifice activităţii de audit intern, pe care le transmite spre aprobare inspectorului şef al Inspectoratului;

14) alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

B. În activitatea de resurse umane

1) întocmeşte la termen ştatul de funcţii în vederea transmiterii spre avizare Inspecţiei Muncii şi aprobării de către ordonatorul principal de credite;

2) întocmeşte lunar situaţia nominală a posturilor şi personalului pe compartimente potrivit structurii organizatorice a Inspectoratului pe care o înaintează spre aprobare inspectorului şef;

3) aplică şi respectă prevederile legale referitoare la gestionarea funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale;

4) efectuează lucrările de evidenţă şi mişcare a personalului din Inspectorat;

5) întocmeşte, completează şi gestionează carnetele de muncă pentru salariaţii Inspectoratului;

6) verifică pe baza condicilor de prezenţă întocmirea fişelor de pontaj ale personalului Inspectoratului de către compartimentele de specialitate şi ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a orelor suplimentare, a concediilor fără plată aprobate şi a absenţelor nemotivate;

7) solicită compartimentelor de specialitate şi întocmeşte programarea pentru anul următor a concediilor de odihnă ale personalului Inspectoratului şi o înaintează spre aprobare inspectorului şef;

8) colaborează cu serviciul economic, achiziţii publice şi executare silită la organizarea, întocmirea şi efectuarea operaţiilor privind salariile personalului Inspectoratului;

9) organizează evidenţa, manipularea şi păstrarea documentelor care au regim special precum şi evidenţa militară conform reglementărilor în vigoare;

10) ţine evidenţa deciziilor emise de inspectorul şef, precum şi evidenţa deciziilor transmise de Inspecţia Muncii şi a ordinelor transmise de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;

11) asigură respectarea prevederilor legale privind ocuparea funcţiilor publice, numirea şi promovarea funcţionarilor publici, precum şi respectarea prevederilor legale privind modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din Inspectorat;

12) asigură respectarea prevederilor legale cu privire la ocuparea posturilor contractuale, la angajarea şi promovarea personalului contractual, la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale personalului contractual din Inspectorat;

13) întocmeşte şi transmite personalului din Inspectorat decizii privind încadrări, avansări, promovări, eliberări din funcţii, sancţionări, pensionări etc.;

14) organizează şi asigură împreună cu compartimentele de specialitate din Inspectorat serviciul de permanenţă în conformitate cu dispoziţiile primite;

15) întocmeşte Regulamentul Intern al Inspectoratului în colaborare cu compartimentul legislaţie, contencios administrativ, îl înaintează în vederea consultării sindicatului sau, după caz reprezentanţilor salariaţilor şi îl aprobă prin decizia inspectorului şef;

16) întocmeşte contracte individuale de muncă şi acte adiţionale pentru personalul contractual din Inspectorat, şi asigură evidenţa acestora;

17) aplică prevederile legale referitoare la dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi dosarele personale ale personalului contractual din Inspectorat;

18) asigură evidenţa fişelor de post a personalului din Inspectorat;

19) îndrumă funcţionarii publici de conducere implicaţi în procesul de evaluare, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare pentru toate situaţiile menţionate de legiuitor;

20) centralizează rapoartele privind necesarul de formare profesională al funcţionarilor publici transmise de personalul de conducere din Inspectorat;

21) elaborează planul de măsuri privind pregătirea profesională şi planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici din Inspectorat, le transmite pentru avizarea de şeful serviciul economic, achiziţii publice şi executare silită în vederea încadrării în fondurile alocate în scopul instruirii în bugetul de venituri şi cheltuieli al Inspectoratului, le transmite în vederea consultării şi avizării în baza prevederilor art. 72 alin(1) lit. d) şi ale art. 74 alin (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999, republicată şi le înaintează spre aprobare inspectorului şef;

22) transmite Inspecţiei Muncii planul anual de perfecţionare profesională şi planul de măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici aprobate ale Inspectoratului;

23) monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului;

24) întocmeşte trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor planificate şi un raport anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului;

25) asigură întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice din domeniul de competenţă, potrivit actelor normative în vigoare;

26) monitorizează aplicarea prevederilor Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare în cadrul Inspectoratului;

27) întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare la Inspectorat şi le transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

28) acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din Inspectorat cu privire la respectarea normelor de conduită;

29) asigură evidenţa declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pentru personalul din Inspectorat care intră sub incidenţa Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, transmite copii certificate ale acestora Agenţiei Naţionale de Integritate şi Compartimentului Informatică, în vederea publicării pe site-ul Inspectoratului şi o copie certificată a registrelor declaraţiilor de avere şi de interese la Agenţia Naţională de Integritate;

30) actualizează baza de date privind evidenţa funcţiilor publice şi funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului;

31) asigură elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Inspectoratului;

32) asigură depunerea dosarelor de pensionare ale salariaţilor din Inspectorat la Casele teritoriale de pensii;

33) completează Registrul de evidenţă a funcţionarilor publici în format electronic şi Registrul general de evidenţa a salariaţilor în format electronic cu modificările intervenite în situaţia personalului contractual;

34) alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

C. În activitatea economică, achiziţii publice şi executare silită

1) organizează activitatea financiar-contabilă şi de gestiune în conformitate cu legile în vigoare (ţinerea contabilităţii pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă, ţinerea contabilităţii valorilor materiale cantitativ-valoric sau numai valoric);

2) asigură respectarea normelor contabile, a stocării şi păstrării sub forma suporturilor tehnici şi controlului datelor înregistrate în contabilitate în toate situaţiile în care sunt utilizate sistemele de prelucrare automată a datelor;

3) asigură păstrarea, în arhiva proprie, a documentelor primite sau emise de inspectorat conform “Nomenclatorului arhivistic” propriu aprobat de organele competente;

4) asigură în colaborare cu compartimentul îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul relaţiilor de muncă, evidenţa muncii verificarea calculului şi încasării comisionului datorat de angajatori potrivit legii, inclusiv a declaraţiilor fiscale şi de inventar;

5) primeşte de la compartimentul îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul relaţiilor de muncă, evidenţa muncii, declaraţiile fiscale pe bază de proces verbal de predare- primire pentru a fi înregistrate în contabilitate;

6) primeşte de la compartimentul control relaţii de muncă rapoartele de inspecţie fiscală şi deciziile de impunere rezultate în urma rapoartelor de inspecţie fiscală, pentru a fi înregistrate în contabilitate;

7) ţine evidenţa pe plătitor a tuturor obligaţiilor şi plăţilor din comision şi din alte prestaţii;

8) transmite către inspectorul cu atributii de executare silită situaţia debitorilor;

9) ia toate masurile pentru reconstituirea documentelor contabile in situaţie de distrugere, sustragere sau pierdere in termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la constatarea acestei situaţii;

10) asigură respectarea normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile patrimoniale şi înregistrarea lor în contabilitate în perioada la care se referă;

11) întocmeşte situaţiile trimestriale şi anuale pentru aparatul propriu şi centralizat în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu normele metodologice de închidere a conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice pe care le depune la ordonatorul secundar de credite;

12) întocmeşte toate jurnalele prevăzute de legea contabilităţii (registrul jurnal, registru inventar, cartea mare);

13) fundamentează şi elaborează proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru inspectoratul teritorial de munca;

14) organizează evidenţa şi conduce contabilitatea sumelor destinate bugetului de stat încasate cu titlu de comision, taxe de la agenţii economici şi alte venituri ale bugetului de stat, conform prevederilor legale în vigoare;

15) organizează contabilitatea cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare;

16) organizează evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

17) întocmeşte şi transmite Inspecţiei Muncii propuneri privind lista lucrărilor de investiţii, construcţii montaj, reparaţii capitale, asigură şi urmăreşte finanţarea şi decontarea acestora în limita valorilor aprobate şi a prevederilor bugetare;

18) verifică statul de funcţii al Inspectoratului din punct de vedere al încadrării în prevederile bugetare aprobate;

19) întocmeşte lunar împreună cu compartimentul resurse umane ştatele de plată a drepturilor salariale;

20) întocmeşte lunar, trimestrial sau anual situaţiile statistice solicitate;

21) completează lunar declaraţiile către bugetul statului şi către bugetele fondurilor speciale;

22) eliberează, la cererea persoanelor interesate, adeverinţe privind venitul net realizat de salariaţii din aparatul propriu pentru obţinerea de credite, pentru giranţi, judecătorie, case de sănătate, medicul de familie, etc., adeverinţe privind contribuţiile către fondul iniţial de asigurări de sănătate şi contribuţia către fondul de asigurări sociale; alte adeverinţe (privind numărul zilelor de concediu medical, etc.);

23) întocmeşte fişele fiscale conform Legii nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

24) verifică existenţa documentelor necesare pentru acordarea deducerilor conform Legii nr.571/2003;

25) asigură lunar virarea contribuţiei la fondul de sănătate către beneficiarii agreaţi conform contractelor încheiate (Casele de sănătate judeţene); întocmeşte ordinele de plată pentru reţinerile din salarii, mandatele poştale şi borderoul acestora pentru plata pensiilor alimentare;

26) întocmeşte lunar monitorizarea cheltuielilor de personal pentru Inspectorat;

27) exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor stabilite prin decizie (în situaţia în care persoana desemnată este din cadrul acestui compartiment);

28) organizează şi conduce contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate prin conturile în lei deschise pe seama Inspectoratului;

29) urmăreşte decontarea în termenul legal a avansurilor acordate pentru deplasări interne sau cheltuieli materiale;

30) verifică deconturile de cheltuieli materiale sau deconturile întocmite de salariaţii care se deplasează în interes de serviciu în deplasări interne;

31) efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi (prin casierie sau prin virament);

32) urmăreşte derularea contractelor prin încadrarea plăţilor efectuate în prevederile acestora;

33) asigură alegerea procedurilor şi derularea achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi imobile conform prevederilor legale în vigoare. şi derularea acestora prin responsabilii desemnaţi;

34) participă la efectuarea inventarierii, la valorificarea inventarelor şi la stabilirea rezultatelor inventarierii;

35) organizează şi asigură activitatea de secretariat şi administrativă a Inspectoratului;

36) aprovizionează şi gestionează consumul materialelor cu caracter administrativ- gospodăresc;

37) coordonează şi verifică buna desfăşurare a activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţii a mijloacelor de transport şi asigură folosirea raţională a acestora în sensul încadrării în consumul normat de carburant conform prevederilor legale în vigoare;

38) urmăreşte şi înregistrează mişcarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, precum şi casarea acestora cu toate acţiunile conexe (dezmembrare, valorificare, etc.), când este cazul, cu aprobarea ordonatorului de credite ierarhic superior pentru obiecte de inventar şi a ordonatorului principal de credite pentru mijloace fixe;

39) organizează evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi casarea documentelor din arhiva Inspectoratului; predă materialul selecţionat la arhivele de stat;

40) asigură multiplicarea materialelor şi lucrărilor pentru administraţia Inspectoratului;

41) asigură administrarea tuturor imobilelor indiferent de forma de dobândire a acestora (transfer, închiriere, achiziţii publice);

42) organizează şi coordonează activitatea de pază şi PSI, asigură integritatea şi conservarea bunurilor din patrimoniu;

43) coordonează, în condiţiile în care persoana desemnată este angajată în cadrul serviciului, colectarea selectivă a deşeurilor, conform prevederilor legale;

44) elaborează „Programul anual al achiziţiilor publice” pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul instituţiei; Programul anual al achiziţiilor publice se avizează de şeful serviciului economic, achiziţii publice şi executare silită şi se aprobă de inspectorul şef;

45) asigură implementarea strategiei şi a normelor elaborate de către Inspecţia Muncii în domeniul investiţiilor şi achiziţiilor publice;

46) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;

47) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislaţia privind achiziţiile publice;

48) aplică şi finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice pentru Inspectorat potrivit “Programului anual al achiziţiilor publice”

49) constituie şi păstrează “Dosarul achiziţiei publice”;

50) efectuează analize şi studii de piaţă în scopul asigurării principiului eficienţei utilizării fondurilor publice;

51) urmăreşte executarea şi finalizarea contractelor privind achiziţiile publice, după caz, în colaborare cu compartimentele implicate în derularea acestora;

52) elaborează şi propune conducătorului instituţiei proiecte de norme şi metodologii interne pentru aplicarea legislaţiei în domeniul de activitate;

53) întocmeşte si transmite, spre aprobare conducătorului instituţiei “Note de fundamentare” privind achiziţiile necesare, inclusiv sumele estimate, având avizul sefului serviciului economic;

54) Urmăreşte, în condiţiile legii, asigurarea finanţării obiectivelor de investiţii, respectiv aprobarea de către “Ordonatorul principal de credite” a “Listei de investiţii” sau a Anexei privind “Reparaţiile capitale” precum şi introducerea acestor sume în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli propriu.

55) derulează şi finalizează, în condiţiile legii, obiectivele de investiţii;

56) elaborează şi propune spre aprobare conducătorului instituţiei note de fundamentare şi/sau memorii tehnico-economice cu privire la cheltuielile propuse spre angajare;

57) alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

D. În activitatea de executare silită

1) exercită atribuţii de autoritate de stat, fiind împuternicit în faţa debitorului şi a terţilor prin legitimaţie specială de executor fiscal şi ordin de serviciu semnat de către inspectorul sef;

2) întocmeşte dosare de executare pentru debitele primite spre executare silită şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor şi confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;

3) urmăreşte realizarea creanţelor în termenul de prescripţie;

4) pe baza datelor deţinute analizează şi hotărăşte măsurile de executare silită astfel încât realizarea creanţei să se facă cu rezultate cât mai avantajoase, ţinând cont de interesul imediat al instituţiei şi de drepturile şi obligaţiile debitorului urmărit;

5) aplică măsurile de executare silită asupra tuturor veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile, potrivit legii, numai în limita valorii necesare realizării creanţei fiscale şi a cheltuielilor de executare;

6) ţine evidenţa debitelor şi a titlurilor executorii în Registrul de evidenţă al debitorilor supuşi procedurii de executare silită;

7) întocmeşte şi comunică debitorului înştiinţarea de plată, somaţia, inclusiv titlul executoriu pentru creanţele restante aflate în evidenţa instituţiei, precum şi alte acte procedurale prevăzute de lege;

8) calculează cheltuielile de executare şi majorările de întârziere, dobânzile, penalităţile de întârziere sau alte sume când cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlul executoriu prin care au fost acordate;

9) emite decizia prin care se instituie măsurile asiguratorii;

10) instituie măsuri asiguratorii în vederea executării silite: poprirea şi sechestrul asiguratoriu asupra bunurilor mobile şi imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia;

11) înscrie creanţele în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare în cazul executării creanţei prin poprire sau al executării silite asupra bunurilor mobile;

12) ia măsuri pentru identificarea tuturor conturilor, în lei şi în valută, ale debitorilor, deschise la unităţile specializate, precum şi a altor venituri ale debitorilor în vederea pornirii procedurii de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor din conturi şi prin poprire asupra veniturilor debitorilor;

13) întocmeşte adresa (care va fi trimisă prin scrisoare recomandată, cu dovadă de primire, terţului poprit, împreună cu o copie certificată de pe titlul executoriu) de înfiinţare a popririi şi o comunică băncii sau băncilor la care debitorul îşi are constituite conturile;

14) efectuează sau solicită organelor sau persoanelor specializate, după caz, evaluarea bunurilor mobile şi imobile indisponibilizate;

15) au acces în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta îşi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum şi să analizeze evidenţa contabilă a debitorului în scopul identificării terţilor care datorează sau deţin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului;

16) au acces în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum şi să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile;

17) pot solicita şi cerceta orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului;

18) au acces în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reşedinţa unei persoane fizice, cu consimţământul acesteia, iar în caz de refuz, organul de executare va cere autorizarea instanţei judecătoreşti competente potrivit Codului de procedură civilă;

19) solicită sprijin de la compartimentul de evidenţă a muncii, de la compartimentul control relaţii de muncă, care îi pun la dispoziţie datele de care dispun, necesare executării silite;

20) colaborează cu alte Inspectorate în vederea depistării tuturor bunurilor mobile şi imobile urmăribile;

21) colaborează cu alte autorităţi publice, instituţii publice sau de interes public în limita competenţelor ce le revin potrivit legii. Solicită organelor de poliţie să facă cercetări, cere relaţii de la Registrul Comerţului în vederea soluţionării dosarului de executare;

22) participă, împreună cu juriştii, în cauze referitoare la contestaţiile la executare, înfiinţarea măsurilor asiguratorii, precum şi în alte cauze care au ca obiect realizarea creanţelor;

23) are obligaţia de a urmări un debitor scăzut pentru cauză de insolvabilitate, până la stingerea termenului de prescripţie de 5 ani, verificând dacă a dobândit venituri sau bunuri urmăribile, după declararea insolvabilităţii;

24) organizează şi asigură în condiţiile legii valorificarea bunurilor mobile şi imobile indisponibilizate;

25) întocmeşte documentaţiile şi propunerile privind debitorii insolvabili cu avizul compartimentului juridic şi le prezintă spre aprobare inspectorului şef sau face cercetări suplimentare;

26) întocmeşte procesul verbal de încheiere a executării silite în care se consemnează atât sumele încasate, cât şi pe cele care nu au fost recuperate;

27) sesizează organul de executare al Inspectoratului în a cărui rază teritorială se află bunurile urmăribile;

28) comunică lunar, organului de executare coordonator, sumele recuperate în contul debitorului;

29) raportează lunar/trimestrial activitatii de Monitorizare Executare Silită din cadrul Serviciului Economic din Inspecţia Muncii atât situaţia debitelor restante, care urmează a fi executate silit, cât şi a celor recuperate prin executare silită;

30) analizează corespondenţa repartizată, face propuneri şi redactează proiectul de răspuns, solicită avize de la compartimentele de specialitate atunci când este cazul, urmărind transmiterea lor în termen;

31) primeşte şi înregistrează cererile persoanelor juridice prin care se solicită compensarea şi restituirea, după caz, a sumelor plătite în plus faţă de obligaţiile datorate sau a sumelor de rambursat, întocmeşte dosarul cuprinzând documentaţia necesară efectuării acestor operaţiuni potrivit reglementărilor legale în vigoare, în vederea înaintării spre aprobare conducerii instituţiei;

32) primeşte şi înregistrează cererile şi documentaţiile prezentate de persoanele juridice pentru cesiunea de creanţe faţă de debitori, societăţi comerciale aflate în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, întocmeşte referatele conţinând propunerile de cesiune ce urmează a fi înaintate Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene;

33) soluţionează cererile contribuabililor prin care se solicită relaţii referitoare la aplicarea executării silite şi a celorlalte modalităţi de stingere a creanţelor;

34) rezolvă operativ sesizările apărute în legătură cu modul de stingere a creanţelor;

35) înscrie într-o evidenţă nominală debitul comunicat de organul de executare coordonator (în a cărui rază teritorială se află sediul debitorului şi unde acesta deţine cele mai multe bunuri urmăribile);

36) colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice în vederea comunicării listei titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, forma juridică pe care aceştia o au şi domiciliul şi sediul acestora;

37) cere informaţii de la orice persoană fizică sau juridică pentru derularea eficientă a procedurii de executare silită;

38) exercită alte atribuţii în vederea derulării procedurii de executare silită conform prevederilor Codului de procedură fiscală;

39) alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

E. În activitatea de comunicare şi relaţii cu publicul

1) asigură accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu prevăzute la art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

2) solicită compartimentelor de specialitate actualizarea anuală a listei documentelor de interes public şi listei categoriilor de documente produse şi/sau gestionate de instituţie, potrivit legii;

3) asigură publicarea şi actualizarea anuală a buletinului informativ care cuprinde informaţiile prevăzute la pct.1) aprobat de inspectorul şef;

4) asigură publicitatea anuală în Monitorul Oficial al României, partea a III-a a Raportului periodic de activitate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.123/2002 după ce în prealabil a fost aprobat de inspectorul şef;

5) primeşte şi înregistrează solicitările privind informaţiile de interes public şi le evaluează primar pentru a stabili dacă informaţiile solicitate sunt informaţii comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de liberul acces;

6) asigură transmiterea solicitărilor primite structurilor competente din instituţie pentru verificarea respectării art.12 din Legea nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care informaţiile solicitate nu sunt dintre cele comunicate din oficiu;

7) redactează răspunsurile către solicitanţi pe baza răspunsurilor primite de la compartimentele prevăzute la pct.6) şi asigură transmiterea acestora în termenele prevăzute de actele normative referitoare la liberul acces la informaţiile de interes public;

8) asigură gratuit modelele formularelor-tip ale cererilor de informaţii de interes public, ale reclamaţiilor administrative, ale scrisorilor de răspuns la aceste solicitări;

9) asigură înregistrarea în termen a documentelor în registrul prevăzut în acest scop, conform anexei 5 la Normele metodologice de aplicarea a Legii nr.544/2001 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002;

10) asigură întocmirea anuală şi publicarea raportului privind accesul la informaţiile de interes public al Inspectoratului;

11) asigură transmiterea raportului anual privind accesul la informaţiile de interes public la Inspecţia Muncii;

12) organizează şi coordonează funcţionarea punctului de informare şi documentare pentru accesul publicului la informaţiile furnizate din oficiu;

13) asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor, conform Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în registrul prevăzut în acest scop;

14) înaintează petiţiile înregistrate la conducătorii compartimentelor de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;

15) urmăreşte soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsurilor petiţiilor;

16) urmăreşte ca răspunsurile la petiţii să fie semnate de inspectorul şef ori de persoana împuternicită de acesta, precum şi de şeful compartimentului care a soluţionat petiţia;

17) asigură expedierea răspunsurilor către petiţionari, precum şi clasarea, arhivarea petiţiilor şi a răspunsurilor acestora;

18) redirecţionează petiţiile care conţin probleme şi aspecte ce nu intră în competenţa instituţiei la autorităţile sau instituţiile publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, în termenele prevăzute de lege, urmând ca petiţionarul sa fie înştiinţat despre aceasta;

19) întocmeşte semestrial Raportul de activitate privind soluţionarea petiţiilor pentru Inspectorat şi îl prezintă inspectorul şef;

20) asigură furnizarea ziariştilor, prompt şi complet, informaţiile de interes public care privesc activitatea instituţiei sau autorităţii publice pe care o reprezintă;

21) propune inspectorului şef acordarea fără discriminare, în termen de cel mult doua zile de la înregistrare, acreditării ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masa, în baza solicitărilor formulate;

22) informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţia sau autoritatea publica;

23) asigură dialogul între ziarişti şi conducerea instituţiei în vederea realizării de interviuri, declaraţii, puncte de vedere, rectificări, luări de poziţie, drept la replică;

24) propune inspectorului şef refuzarea sau retragerea acreditării unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii instituţiei;

25) în cazul retragerii acreditării unui ziarist, asigură organismului de presă obţinerea acreditării pentru un alt ziarist;

26) elaborează zilnic revista presei şi o transmite inspectorului şef;

27) monitorizează fluxurile de ştiri ale agenţiilor de presă, ale emisiunilor de radio şi televiziune;

28) difuzează ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau de activităţi ale instituţiei ori autorităţii publice;

29) sesizează conducerea instituţiei asupra unor aspecte din presă, emisiuni radio şi televiziune, ce fac trimitere directă la activitatea instituţiei;

30) alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

F. În activitatea de informatică

1) creează, organizează şi coordonează realizarea şi întreţinerea bazei informaţionale necesare activităţii Inspectoratului;

2) organizează şi coordonează activitatea de culegere a datelor specifice activităţii Inspectoratului, asigură centralizarea şi prelucrarea acestora;

3) elaborează rapoarte şi analize specifice utilizând bazele de date gestionate la solicitarea conducătorilor compartimentelor funcţionale;

4) elaborează împreună cu celelalte compartimente rapoarte periodice de activitate a Inspectoratului, situaţii, sinteze şi alte documente solicitate de Inspecţia Muncii sau organe ale administraţiei locale;

5) asigură suportul logistic necesar derulării în bune condiţii a acţiunilor desfăşurate de Inspectorat;

6) asigură suportul pentru realizarea şi implementarea aplicaţiilor informatice specifice gestiunii, exploatării şi administrării bazelor de date;

7) instruieşte şi acordă asistenţă personalului Inspectoratului cu privire la utilizarea corectă a echipamentelor şi aplicaţiilor specifice domeniului de activitate (calculatoare, imprimante, copiatoare, aparate fax, echipamente de telecomunicaţii, etc.)

8) colaborează cu personalul cu atribuţii în domeniul resurselor umane la organizarea şi coordonarea programelor de formare a personalului privitor la domeniul specific de activitate al compartimentului;

9) elaborează şi aplică în conformitate cu cerinţele Inspecţiei Muncii şi ale Inspectoratului, reguli specifice pentru utilizarea echipamentelor şi aplicaţiilor informatice;

10) asigură şi întreţine funcţionarea reţelei locale de calculatoare din sediile şi punctele de lucru din judeţ, precum şi transferul de date între acestea;

11) analizează permanent sistemul informaţional existent şi propune îmbunătăţirea şi creşterea eficienţei acestuia, participând la realizarea proiectelor de modernizare;

12) organizează, coordonează şi acordă asistenţă tehnică pentru utilizarea şi întreţinerea echipamentelor de prelucrare automată a datelor şi a echipamentelor de birotică;

13) organizează şi coordonează elaborarea şi/sau achiziţionarea de produse software, hardware şi consumabile necesare desfăşurării activităţii în condiţii optime;

14) propune, elaborează şi aplică cele mai bune strategii şi metode de întreţinere şi reparare a echipamentelor din dotarea instituţiei pentru care a expirat perioada de garanţie, conform prevederilor legale specifice în vigoare;

15) asigură condiţiile necesare firmelor specializate pentru întreţinerea şi depanarea echipamentelor existente, conform contractelor de service sau garanţie;

16) elaborează şi aplică in conformitate cu cerinţele Inspecţiei Muncii, politici de securitate informatică a datelor vehiculate în cadrul instituţiei, prin intermediul echipamentelor de calcul şi asigură actualizarea continuă a acestora;

17) organizează şi coordonează conectarea la reţele informaţionale naţionale şi internaţionale şi utilizarea acestora;

18) asigură proiectarea, realizarea şi întreţinerea site-ului web al instituţiei în conformitate cu cerinţele Inspecţiei Muncii şi cu nevoile de informare ale agenţilor economici sau persoanelor fizice;

19) participă periodic la cursuri privind specializarea şi perfecţionarea profesională în vederea menţinerii la zi a cunoştinţelor necesare desfăşurării eficiente a activităţii informatice;

20) colaborează în plan informaţional cu alte instituţii;

21) alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

G. În activitatea de legislaţie, contencios administrativ

1) îndeplineşte atribuţiile de contencios pentru Inspectorat;

2) colaborează cu serviciul legislaţie, contencios administrativ din cadrul Inspecţiei Muncii în vederea reprezentării în instanţă a intereselor instituţiei;

3) colaborează cu serviciile de control la soluţionarea contestaţiilor adresate Inspectoratului;

4) analizează şi soluţionează împreună cu celelalte compartimente sesizările şi reclamaţiile adresate Inspectoratului;

5) urmăreşte modul de soluţionare a propunerilor de cercetare penală efectuate de Inspectorat;

6) vizează pentru legalitate deciziile date de inspectorul şef;

7) întocmeşte şi după caz, colaborează la întocmirea proiectelor de instrucţiuni, norme, decizii, precum şi orice alte acte cu caracter normativ necesare sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de legalitate;

8) analizează legislaţia în vigoare, o aduce la cunoştinţa personalului instituţiei în vederea cunoaşterii şi respectării acesteia la nivelul Inspectoratului;

9) colaborează cu serviciul economic, cu privire la emiterea deciziilor de imputare şi le vizează pentru legalitate;

10) semnalează în scris serviciului legislaţie, contencios administrativ din cadrul Inspecţiei Muncii, conducerii instituţiei şi compartimentelor interesate şi face propuneri cu privire la deficienţele constatate urmare a hotărârilor instanţelor judecătoreşti pronunţate în litigiile în care instituţia este parte, în vederea luării măsurilor corespunzătoare, pentru evitarea repetării unor asemenea deficienţe;

11) soluţionează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, atât petiţiile adresate de către cetăţeni sau organizaţii legal constituite, cât şi cele transmise de Inspecţia Muncii, şi acordă consultaţii de specialitate publicului, în domeniul aplicării legislaţiei specifice;

12) sesizează conducerea instituţiei în legătură cu necesitatea elaborării unor noi acte normative, a modificării sau completării celor existente;

13) are în vedere ca instituţia să se constituie parte civilă în cursul urmăririi penale, precizând întinderea prejudiciului şi propune conducerii instituţiei, funcţie de stadiul procesului, introducerea în cauză ca părţi responsabile civilmente a persoanelor care se fac vinovate;

14) asigură primirea la instituţie, în termen util, a copiilor după hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum şi orice alte titluri, pe care le va comunica serviciului economic, în termen legal, în vederea înregistrării în evidenţele contabile ale instituţiei;

15) participă împreună cu factorii interesaţi la acţiuni pentru cunoaşterea şi însuşirea dispoziţiilor legale din domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă;

16) transmite, cu celeritate, toate datele şi informaţiile solicitate de către serviciul legislaţie, contencios administrativ din cadrul Inspecţiei Muncii, în vederea întocmirii unor rapoarte;

17) alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

H. În activitatea de control relaţii de muncă

1) controlează aplicarea reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;

2) controlează respectarea clauzelor cuprinse în contractele colective de muncă aplicabile şi în contractele individuale de muncă;

3) controlează stabilirea şi acordarea drepturilor cuvenite salariaţilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;

4) controlează respectarea principiului egalităţii de tratament;

5) controlează utilizarea de către angajatori a muncii nedeclarate;

6) controlează modul de completare a carnetelor de muncă şi condiţiile de păstrare a acestora la unităţile din sectorul public, privat şi la alte categorii de angajatori;

7) controlează dacă persoanele fizice şi juridice respectă prevederile legale privind înregistrarea contractelor de muncă;

8) verifică şi urmăreşte modul în care sunt calculate sumele virate cu titlu de comision pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, precum şi pentru verificarea şi certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate de către angajatori în condiţiile legii;

9) controlează plătitorii de comision prevăzuţi la art.8 din Legea nr.130/1999, republicată, în ceea ce priveşte obligaţia de depunere a Declaraţiei inventar şi a Declaraţiei fiscale lunare potrivit prevederilor Legii nr.403/2005 care modifică şi completează Legea nr.130/1999;

10) controlează la angajatori existenţa registrului general de evidenţă a salariaţilor şi respectarea prevederilor legale privind completarea acestora;

11) controlează respectarea legislaţiei de către societăţile care au ca obiect de activitate recrutarea şi plasarea forţei de muncă române în străinătate;

12) controlează legalitatea încadrării în muncă a cetăţenilor străini;

13) constată şi sancţionează în baza actelor normative nerespectarea prevederilor legislaţiei muncii şi protecţiei sociale sau, după caz, dispune măsuri obligatorii pentru intrarea în legalitate;

14) controlează situaţiile semnalate de cetăţeni, instituţii publice sau agenţi economici prin sesizări, adrese, scrisori, audienţe, în legătură cu nerespectarea legislaţiei muncii şi răspunde petenţilor cu privire la constatările făcute şi /sau, după caz, cu privire la măsurile dispuse pentru intrarea în legalitate;

15) efectuează inspecţii fiscale şi transmite rapoartele de inspecţie fiscală serviciului economic, achiziţii publice şi executare silită;

16) transmite serviciului economic, achiziţii publice şi executare silită deciziile de impunere rezultate în urma rapoartelor de inspecţie fiscală;

17) întocmeşte lunar rapoartele privind activitatea desfăşurată în domeniul relaţiilor de muncă şi participă la elaborarea rapoartelor de activitate care se transmit Inspecţiei Muncii;

18) soluţionează contestaţiile împotriva rapoartelor de inspecţie fiscală şi, după caz, împotriva deciziilor de impunere referitoare la modul de calcul al comisionului datorat şi al penalităţilor aferente;

19) acordă consultanţă de specialitate, participă la elaborarea de studii şi analize în domeniul relaţiilor de muncă şi al evidenţei muncii;

20) participă la realizarea planurilor de control comune, stabilite în baza protocoalelor încheiate între Inspecţia Muncii şi alte instituţii;

21) colaborează cu Serviciul Control Securitate şi Sănătate în Muncă la organizarea, coordonarea şi derularea de campanii naţionale şi acţiuni comune de control;

22) alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

I. În activitatea de evidenţa muncii şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul relaţiilor de muncă:

1) organizează evidenţa categoriilor de angajatori prevăzuţi de Legea nr.130/1999, republicată şi asigură actualizarea permanentă a acestei evidenţe;

2) organizează şi ţine evidenţa contractelor individuale de muncă înregistrate la Inspectorat, conform legii;

3) asigură evidenţa naţională a muncii prestate în temeiul contractelor individuale de muncă;

4) participă la activitatea de reconstituire a vechimii în muncă, potrivit prevederilor Decretului 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,

5) eliberarea de certificate/adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi a obţine aceste informaţii,

6) eliberarea de certificate cu informaţii extrase din registrele generale de evidenţă a salariaţilor depuse de angajatori;

7) eliberarea de copii în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi a obţine aceste informaţii;

8) eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspectoratului teriotorial de muncă cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor depuse de angajatori;

9) furnizarea în colaborare cu compartimentul IT a datelor din Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru refacerea conţinutului său la angajator, prin preluarea informaţiilor din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii.

10) verifică legalitatea clauzelor înscrise în contractul individual de muncă şi înregistrează acest document în evidenţe;

11) primeşte din partea angajatorilor, persoane fizice sau juridice, actele adiţionale care atestă modificarea clauzelor contractului individual de muncă şi alte documente care atestă, încetarea contractului individual de muncă, după prealabila verificare a acestora privind respectarea legislaţiei muncii;

12) asigură arhivarea tuturor documentelor depuse şi înregistrate în acest compartiment;

13) ţine evidenţa persoanelor fizice şi juridice care datorează comisionul prevăzut de lege pentru păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, verificarea şi certificarea legalităţii acestora;

14) organizează cu sprijinul Compartimentului Sistem Informaţional activităţile de preluare la Inspectorat a registrelor generale de evidenţă a salariaţilor în format electronic;

15) asigură întocmirea şi completarea în termenul prevăzut de lege a carnetelor de muncă ce se păstrează la Inspectorat;

16) certifică şi contrasemnează legalitatea înscrierilor efectuate în carnetele de muncă de către angajatorii cărora li s-a aprobat păstrarea şi completarea acestora la sediul unităţii;

17) avizează pentru legalitate adeverinţele de vechime, eliberate de agenţii economici, în vederea înregistrării în carnetele de muncă;

18) asigură arhivarea documentelor pe baza cărora s-au întocmit noi carnete de muncă, sau au fost efectuate operaţiuni în celelalte carnete, privitoare la modificările intervenite în executarea contractelor de muncă;

19) asigură în colaborare cu serviciul economic, achiziţii publice şi executare silită verificarea calculului şi încasării comisionului datorat de angajatori potrivit legii, inclusiv a declaraţiilor fiscale şi de inventar;

20) primeşte de la agenţii economici declaraţiile fiscale pe care le înaintează pe bază de proces verbal de predare-primire serviciului economic, achiziţii publice şi executare silită;

21) organizează activităţile de preluare, prelucrare şi transmitere a datelor statistice în domeniul evidenţei muncii, solicitate de Inspecţia Muncii;

22) alte atribuţii în domeniul de competenţă potrivit actelor normative sau dispuse ierarhic.

J. În activitatea de înregistrare a contractelor colective de muncă, de organizare a evidenţei acestora, de conciliere şi de arbitrare în cazul conflictelor de interese:

1) asigură activitatea de înregistrare a contractelor colective de muncă, de organizare a evidenţei acestora, de conciliere şi de arbitrare în cazul conflictelor de interese conform procedurii aprobate prin decizia Inspectorului general de stat.

K. În activitatea de control securitate şi sănătate în muncă

1) controlează aplicarea corectă şi unitară a legislaţiei naţionale care reglementează securitatea şi sănătatea în muncă în domeniul de competenţă, notificând prin înscrisuri neconformităţile;

2) elaborează Programul propriu de acţiuni al inspectoratului teritorial de muncă în baza analizelor datelor statistice, specificului geo-economic al judeţului şi Programului – cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii;

3) întocmeşte şi actualizează periodic planul anual de control şi graficele lunare de control, în baza Programului propriu de acţiuni al inspectoratului teritorial de muncă şi a analizei datelor statistice la nivel teritorial (frecvenţa, împrejurările şi cauzele accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, mărimea unităţii, complexitatea activităţii, riscurile profesionale, dispersia punctelor de lucru, petiţii şi alte acţiuni), stabilind tipul de control, în conformitate cu prevederile Manualului de metode de inspecţie;

4) urmăreşte respectarea de către angajatori a condiţiilor pentru care s-a eliberat certificatul constatator sau autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;

5) analizează şi înaintează spre avizare sau respingere argumentată Inspectorului Şef Adjunct – securitate şi sănătate în muncă, dosarele de cercetare a evenimentelor întocmite de angajatori;

6) controlează modul în care se face înregistrarea, evidenţa şi raportarea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale de către angajator;

7) verifică modul în care au fost duse la îndeplinire măsurile dispuse cu ocazia controalelor sau a cercetării evenimentelor, notificând prin înscrisuri constatările;

8) întocmeşte şi gestionează registrele unice de evidenţă potrivit reglementărilor legale, precum şi registrele specifice activităţii inspectoratului teritorial de muncă în domeniul de competenţă (registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă, registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase, registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, registrul unic de măsuri dispuse de Inspecţia Muncii, registrul de comunicare operativă a evenimentelor şi altele asemenea);

9) cercetează evenimentele, sub aspectul cauzelor, împrejurărilor şi al răspunderilor, potrivit competenţelor legale;

10) stabileşte organismele abilitate să efectueze expertize în cadrul cercetării evenimentelor a căror cercetare este de competenţa inspectoratelor teritoriale de muncă;

11) reface procesul verbal de cercetare şi/sau completează dosarul de cercetare a evenimentului în cazul în care acesta este respins şi îl transmite în termen legal, conform celor dispuse de Inspecţia Muncii;

12) controlează modul de respectare a prevederilor legale aplicabile locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite;

13) analizează şi soluţionează, în conformitate cu reglementările în vigoare, contestaţiile şi petiţiile referitoare la aspecte de securitate şi sănătate în muncă;

14) organizează, cel puţin trimestrial, întâlniri cu angajatorii, cu reprezentanţii acestora, cu lucrătorii desemnaţi, cu partenerii sociali sau cu alte instituţii, pentru informare şi consiliere în domeniul de competenţă şi mediatizează frecvenţa, împrejurările, cauzele accidentelor de muncă şi măsurile dispuse pentru prevenirea unor evenimente similare;

15) verifică respectarea de către serviciile externe de prevenire şi protecţie a condiţiilor în baza cărora a fost emis certificatul de abilitare şi propun în scris, Comisiei de abilitare şi avizare, dacă este cazul, retragerea certificatului;

16) transmite trimestrial Inspecţiei Muncii, pentru actualizare pe site-ul acesteia, lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie, precum şi listele persoanelor fizice şi juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care prestează servicii externe de prevenire şi protecţie în regim permanent, temporar sau ocazional în România;

17) constată şi sancţionează nerespectarea de către angajatori a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă;

18) controlează respectarea de către angajatori a încadrării în grupe şi categorii (pentru medii normale şi medii explozive) a echipamentelor de muncă;

19) controlează modul în care lucrătorii sunt pregătiţi, cunosc şi aplică procedurile de acordare a primului ajutor în caz de accidentare, precum şi organizarea şi dotarea echipelor de salvatori pentru situaţiile impuse de specificul activităţii sau prevăzute de lege;

20) controlează modul în care angajatorii au stabilit legăturile necesare cu serviciile specializate de intervenţie;

21) controlează modul în care angajatorii instruiesc lucrătorii şi alţi participanţi la procesul de muncă, referitor la cunoaşterea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, precum şi a măsurilor de prevenire şi protecţie specifice unităţii;

22) asigură luarea în evidenţă a actelor de control încheiate de inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii şi verifică realizarea măsurilor dispuse în acestea;

23) pune la dispoziţia delegaţilor Inspecţiei Muncii, la termenele stabilite de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate;

24) anunţă telefonic şi transmite comunicarea operativă a evenimentelor conform procedurilor stabilite de Inspecţia Muncii;

25) comunică, la termenele stabilite, modul de realizare al măsurilor dispuse prin notele de control, de către reprezentanţii Inspecţiei Muncii;

26) elaborează şi comunică, la termenele stabilite, materialele în domeniul de competenţă, solicitate de Inspecţia Muncii;

27) comunică în condiţiile stabilite de metodologiile şi procedurile elaborate de Inspecţia Muncii rezultatele acţiunilor/campaniilor dispuse;

28) colaborează cu alte instituţii de control la nivel teritorial, în vederea realizării unor acţiuni comune pentru cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

29) formulează propuneri privind formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul compartimentului şi întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea de formare a acestora;

30) asigură actualizarea anuală a listei documentelor de interes public şi listei categoriilor de documente produse şi/sau gestionate în domeniul de competenţă, potrivit legii;

31) elaborează estimările cheltuielilor pentru activitatea proprie şi evaluează eficienţa utilizării resurselor în scopul fundamentării bugetului de venituri şi cheltuieli;

32) furnizează periodic date compartimentului informatică în vederea actualizării site-ului inspectoratului teritorial de muncă, în domeniul de competenţă;

33) participă la derularea unor programe şi proiecte în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

34) participă la derularea unor acţiuni sau, după caz, la grupuri de lucru organizate sau coordonate de Inspecţia Muncii;

35) eliberează certificate, adeverinţe şi copii ale documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice sau oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi obţine aceste informaţii, conform prevederilor legale;

36) îndeplineşte şi alte sarcini şi atribuţii dispuse ierarhic în domeniul de competenţă.

L. în activitatea de supraveghere a pieţei şi îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

1) constată şi sancţionează nerespectarea de către angajatori a legislaţiei privind supravegherea pieţei;

2) participă la efectuarea determinărilor de noxe şi la activităţile pentru reînnoirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite sau speciale;

3) verifică documentaţia întocmită şi depusă la inspectoratul teritorial de muncă de către angajatori pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite conform reglementărilor legale şi propune inspectorului şef reînnoirea avizului;

4) analizează documentaţia şi efectuează expertizarea, potrivit arondării teritoriale stabilită de Inspecţia Muncii, în vederea:

a) eliberării autorizaţiei de deţinere a materialelor explozive;

b) eliberării autorizaţiei de depozitare a materiilor explozive;

c) acordării vizei anuale a autorizaţiei de deţinere materii explozive;

d) acordării vizei anuale a autorizaţiei de funcţionare a depozitelor de materii explozive – emiterii avizului de amplasare al firidelor de explozivi la persoanele juridice cu profil minier;

e) expertizării / avizării încăperilor pentru depozitarea, păstrarea şi manipularea capselor pentru pistoalele de implant bolţuri, fuzee antigrindină, capse de alarmare utilizate la transportul feroviar, capse de asomare, spaţii destinate depozitării armelor precum şi spaţii destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor de muniţie;

f) aprobării depăşirii cu 25% a cantităţii maxime de exploziv pentru care s-a eliberat autorizaţia depozitului;

5) examinează artificierii şi pirotehniştii în vederea autorizării acestora si acordă asistenţă tehnică la pregătirea activităţilor pentru autorizarea şi reautorizarea artificierilor conform arondării teritoriale stabilită de Inspecţia Muncii;

6) comunică, la termenele stabilite, modul de realizare al măsurilor dispuse prin notele de control, de către reprezentanţii Inspecţiei Muncii;

7) eliberează certificate, adeverinţe şi copii ale documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice sau oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi obţine aceste informaţii, conform prevederilor legale;

8) controlează la producători, importatori şi distribuitori aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la introducerea pe piaţă a produselor reglementate din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii;

9) evidenţiază produsele controlate în sistemul informatic specific supravegherii pieţei;

10) constată şi sancţionează nerespectarea de către angajator a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă;

11) analizează şi soluţionează, în conformitate cu reglementările legale, sesizările şi reclamaţiile privind introducerea pe piaţă a produselor;

12) notifică Inspecţia Muncii şi inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul producătorul sau importatorul, în situaţia în care identifică produse neconforme la distribuitori din cadrul judeţului;

13) pune la dispoziţia delegaţilor Inspecţiei Muncii, la termenele stabilite de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate;

14) formulează propuneri privind formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul compartimentului şi întocmeşte rapoarte periodice privind activitatea de formare a acestora;

15) asigură actualizarea anuală a listei documentelor de interes public şi listei categoriilor de documente produse şi/sau gestionate în domeniul de competenţă, potrivit legii;

16) elaborează estimările cheltuielilor pentru activitatea proprie şi evaluează eficienţa utilizării resurselor în scopul fundamentării bugetului de venituri şi cheltuieli;

17) furnizează periodic date compartimentului informatică în vederea actualizării site-ului inspectoratului teritorial de muncă, în domeniul de competenţă;

18) participă la derularea unor programe şi proiecte în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

19) participă la derularea unor acţiuni sau, după caz, la grupuri de lucru organizate sau coordonate de Inspecţia Muncii;

20) îndeplineşte şi alte sarcini şi atribuţii dispuse ierarhic, în domeniul de competenţă.

Pages: 1 2 3 4 5

Noutati ITM

Anunț comisie de abilitare 30.01.2018

Nr.inreg.1/11.01.2018.   ANUNŢ   În data de 30.01.2018, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea...

 

Centralizatoare punctaje promovare 11.12.2017

Centralizator punctaje proba scrisa 11.12.2017 Centralizator punctaje interviu 11.12.2017

 

Rezultat selecție examen promovare 2017

Rezultat selecție examen promovare 2017

 

APLICARE OUG NR.82/2017

APLICARE OUG NR.82/2017 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba aduce la cunoștință angajatorilor că potrivit art.VII din OUG 82/2017, pentru modificarea şi...

 

Concurs ITM Alba- 11.12.2017

ANUNT Din data de 09.11.2017 ora 12.00 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.7, Jud. Alba, anunţă desfăşurarea...

 

Anunt comisie de abilitare 07.11.2017

Nr.inreg.10/07.11.2017.               ANUNŢ          În data de 23.11.2017, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik...

 

Anunt comisie de abilitare 29.09.2017

Nr.inreg.8/11.09.2017   ANUNȚ În data de 29.09.2017, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc sedința...