2.5.Ordinea interioara


REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE

Art.1.Regulamentul de Ordine Interioară, stabileşte dispoziţii referitoare la organizarea si disciplina muncii în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999, republicata , ale Codului Muncii (Legea nr.53/2003), ale Codului de conduita a funcţionarilor publici, ale Codului de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, şi cele ale legislaţiei în domeniu;

Art.2.Funcţionarii publici si salariaţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba au obligaţia să respecte regulile generale privind organizarea muncii, disciplina si toate celelalte dispoziţii ale prezentului regulament.

Art.3.Regulamentul se aplică tuturor funcţionarilor publici si salariaţilor angajaţi cu contract de muncă, denumiţi în continuare personalul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba (ITM Alba), precum si persoanelor detaşate sau care efectuează stagii de practică în cadrul ITM Alba.

Art.4.Prezentul Regulament cuprinde norme referitoare la:

 1. Organizarea muncii, drepturile si obligaţiile personalului;
 2. Norme de igienă si de securitate a muncii;
 3. Disciplina muncii si răspunderea disciplinară.

Art.5.Dispoziţiile prezentului Regulament pot fi completate prin decizii interne de serviciu, privind organizarea si disciplina muncii, emise de inspectorul sef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba.

CAPITOLUL II. DREPTURI SI OBLIGATII ALE PĂRTILOR

 1. ORGANIZAREA MUNCII

Art.6.Durata timpului de lucru este de 8 ore efectiv pe zi si 40 ore pe săptămână si este valabilă pentru tot personalul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, indiferent de funcţia ocupată.

Art.7.

(1) Programul zilnic de lucru începe la ora 8.00 si se termină la ora 16.30, cu excepția zilei de vineri când programul de lucru începe la 8.00 și se termină la 14.00.

(2) Programul de lucru prevăzut la alin (1) este obligatoriu pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la sediul inspectoratului si la punctele teritoriale de lucru ale acestuia.

(3) Activitatea de control, efectuată de inspectorii de muncă se poate desfăşura si în afara orelor de program stabilite la alin (1), pe întreaga durată de activitate a agenţilor economici (inclusiv schimbul de noapte), în funcţie de specificul activităţii acestora si de natura controlului efectuat (campanie, tematic, sesizări etc.).

(4) Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba are dreptul, respectând legislaţia în vigoare, să modifice programul de lucru în funcţie de necesităţile instituţiei.

Art.8.Orele suplimentare pot fi efectuate de personalul inspectoratului, în cazurile si condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art.9.

(1) Evidenta prezentei la serviciu se tine pe fiecare punct de lucru în parte, pe baza condicii de prezentă, în care personalul va semna zilnic, la începutul si sfârşitul programului de lucru.

(2) Prin grija compartimentului resurse umane, la sediul inspectoratului condica de prezentă se depune pentru semnare, la începutul programului , la ora 8.00 si se ridică la ora 8.20, iar la sfârşitul programului se depune la ora 16.20.

(3) În condica de prezentă se vor nota, de către şefii de compartimente, întârzierile si lipsurile de la program, cu specificarea dacă acestea sunt sau nu motivate.

(4) În cazul în care întârzierea sau absenta s-a datorat unei situaţii neprevăzute sau a unor motive independente de voinţa angajatului (boală, accident, etc.) salariatul are obligaţia de a informa, în următoarele două zile lucrătoare, pe seful compartimentului.

Art.10.

(1) Situaţia prezentei la serviciu se întocmeşte pe fise colective de pontaj, pe baza condicii de prezentă, de către şefii de servicii, se aprobă de inspectorul sef si se depune la compartimentul resurse umane, până la data de 01 ale lunii următoare.

(2) După depunerea la compartimentul resurse umane, situaţia prezentei poate fi modificată numai cu aprobarea inspectorului sef la propunerea motivată a persoanei care a întocmit-o.

(3) Înscrierile de date false în condica de prezentă, sau în foile colective de prezentă care sunt de natură să aducă prejudiciu patrimoniului instituției prin efectuarea unor cheltuieli ce nu pot fi justificate, constituie o abatere disciplinară si va fi sancţionată conform prevederilor prezentului regulament.

Art.11.

(1.) Organizarea serviciului de permanentă la instituţie, se stabileşte cu aprobarea inspectorului sef.

(2) Orele efectuate de persoanele încadrate în muncă în scopul asigurării permanentei pe instituţie în condiţiile legii, se compensează prin acordare de timp liber corespunzător în următoarele 30 zile după efectuarea acestora.

Art.12.

(1) Personalul inspectoratului poate fi învoit să lipsească de la serviciu, în interes personal un număr de maxim 4 ore în cursul unei zile, pe bază de bilet de voie aprobat de inspectorul sef.

(2) Biletul de voie se întocmeşte de compartimentul resurse umane si va cuprinde menţiunea că angajatul pleacă în interes personal motivat, data, ora când începe învoirea si durata acesteia.

(3) Compartimentul resurse umane va tine evidenta învoirilor efectuate lunar de fiecare persoană în parte si va scădea durata acestora din programul normal de lucru cu reducerea corespunzătoare a drepturilor salariale.

Art.13.Inspectorul sef poate acorda, potrivit legii, concedii suplimentare pentru evenimente familiale deosebite, pentru studii si concedii fără plată la cererea celor interesaţi, potrivit legislației.

Art.14.

(1) Programarea concediilor de odihnă se face la sfârşitul fiecărui an pentru anul viitor. Propunerile de programare a concediilor se fac de conducerea fiecărui compartiment si se aprobă de inspectorul sef.

(2) Ordinea efectuării concediilor de odihnă va fi stabilită eşalonat în tot cursul anului, ţinându-se seama de buna desfăşurare a activităţii dar si de interesele personalului.

Art.15.Compartimentul resurse umane tine evidenta întârzierilor, învoirilor, a concediilor de boală, de studii si fără plată si separat, a concediilor de odihnă.

Art.16.

(1) Accesul în sediul instituţiei a personalului se face în baza legitimaţiilor de serviciu si de control vizate la zi.

(2) Ieşirea personalului din instituţie, în timpul programului de lucru, este permisă după cum urmează:

 • conducătorii compartimentelor, pe baza legitimaţiei, cu aprobarea inspectorului sef;
 • personalul de execuţie, pe baza ordinelor de serviciu sau a biletelor de voie;
 • persoanele care efectuează deplasări în interes de serviciu, pe baza ordinului de      deplasare;

(3) La ieşirea din instituţie, biletele de voie se predau la registratură aceasta având obligaţia să le păstreze până la terminarea programului si să înregistreze pe ele ora întoarcerii angajatului, după care le va preda compartimentului resurse umane.

Art.17.Intrarea în instituţie a persoanelor care nu sunt salariaţi ai inspectoratului, se face după cum urmează:

 • agenții economici aflaţi în evidenta I.T.M. Alba pentru îndeplinirea obligaţiei de depunere de acte, cereri, ridicări documente etc., zilnic la ghişeele de relaţii cu publicul între orele 8.30 si 14.00.
 • persoanele fizice pentru depunere de cereri, sesizări, reclamaţii etc. de luni până joi între orele 8.30 – 16.30 , vineri între orele 8.30 – 14.00.
 • persoanele fizice sau reprezentanţii persoanelor juridice care solicită îndrumare zilnic între orele 8.00 – 16.30 cu exceția zilei de marți când programul este între orele 8.00 – 18.30.

Art.18.Programul de audientă al conducerii Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba se asigură astfel:

 • inspector sef: marţi între orele: 9,00 – 14,00
 • inspector sef adjunct RM: joi între orele 9,00 – 14,00
 • inspector sef adjunct SSM: miercuri între orele 9,00 – 14,00
 • șef serviciu control RM: vineri între orele 9,00 – 14,00
 • șef serviciu control SSM: luni între orele 9,00 – 14,00.

 

Art.19.

(1) Programul de lucru cu publicul precum si programul de audiente vor fi aduse la cunoştinţă agenţilor economici si persoanelor fizice prin afişare si va fi respectat întocmai de personalul inspectoratului.

(2) Primirea sau eliberarea de documente de la sau către angajatori sau salariaţi în afara programului de lucru cu publicul, fără aprobarea inspectorului sef constituie abatere disciplinară si se sancţionează conform prevederilor prezentului regulament.

Art.20.Conducerea fiecărui compartiment va organiza controlul zilnic, la sfârşitul programului, a modului în care personalul respectă obligaţiile pe care le au în ceea ce priveşte închiderea ferestrelor, aparatelor de climatizare si a calculatoarelor, încuierea birourilor, dulapurilor si fişetelor, precum si stingerea luminilor, etc.

 1. NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA A FUNCTIONARILOR PUBILCI SI A SALARIATILOR DIN CADRUL ITM ALBA

Art. 21.

(1) Funcţionarii publici si salariaţii ITM Alba au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor si la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competentelor instituţiei publice, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

(2) În exercitarea funcţiei publice,precum si a atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici si salariaţii ITM Alba au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, în condiţiile legii, transparenta administrativă, pentru a câştiga si a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea si eficacitatea autorităţilor si instituţiilor publice.

Art. 22.

(1) Funcţionarii publici si salariaţii ITM Alba au obligaţia ca, prin actele si faptele lor, să respecte Constituţia, legile tării si să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

(2) Funcţionarii publici si salariaţii ITM Alba trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.

Art. 23.

(1) Funcţionarii publici si salariaţii ITM Alba au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul ITM Alba, precum si de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestei instituţii publice.

(2) Funcţionarilor publici si salariaţilor ITM Alba le este interzis:

 1. a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea ITM Alba, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
 2. b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare si în care ITM Alba are calitatea de parte;
 3. c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
 4. d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, ori in îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici, sau angajaţi contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;
 5. e) să acorde asistentă si consultantă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau ITM Alba.

(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică si după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

(4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai cu acordul conducătorului ITM Alba.

(5) Prevederile prezentului subcapitol al Regulamentului de Ordine Interioara nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a funcţionarilor publici şi a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

Art. 24.

(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor ITM Alba.

(2) În activitatea lor, funcţionarii publici si salariaţii ITM Alba au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcţionarii publici si salariaţii ITM Alba trebuie să aibă o atitudine conciliantă si să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Art. 25.

(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.
(2) Funcţionarii publici sau salariaţii ITM Alba desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul ITM Alba.
(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici sau salariaţii ITM Alba pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al ITM Alba.

Art.26.În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:

 1. a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 2. b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
 3. c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afară acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
 4. d) să afişeze, în cadrul ITM Alba, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

Art. 27.În considerarea funcţiei publice deţinute, funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum si în scopuri electorale.

Art. 28.

(1) În relaţiile cu personalul ITM Alba, precum si cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici si personalul contractual sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine si amabilitate.

(2) Funcţionarii publici si personalul contractual au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei si demnităţii persoanelor din cadrul ITM Alba, precum si persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin:

 1. a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
 2. b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
 3. c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

(3) Funcţionarii publici si salariaţii ITM Alba trebuie să adopte o atitudine imparţială si justificată pentru rezolvarea clară si eficientă a problemelor cetăţenilor. Aceştia au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în fata legii si a autorităţilor publice, prin:

 1. a) promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
 2. b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase si politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale si profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienta activităţii, precum si creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1)-(3) si de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.

Art. 29.

(1) Funcţionarii publici sau salariaţii ITM Alba, care reprezintă instituţia publica în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii si alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă tării si ITM Alba.

(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, acestora le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.

(3) În deplasările externe, aceştia sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol si le este interzisă încălcarea legilor si obiceiurilor tării gazdă.

Art. 30.Funcţionarii publici si salariaţii ITM Alba nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenta imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute sau atribuţiilor de serviciu, ori pot constitui o recompensă în raport cu acestea.

Art. 31.

(1) În procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici si salariaţii ITM Alba au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale si să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat si imparţial.

(2) Funcţionarilor publici si salariaţilor ITM Alba le este interzis să promită luarea unei decizii de către instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum si îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

Art. 32.

(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarii publici sau personalul contractual au obligaţia să asigure egalitatea de şanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici din subordine.

(2) Funcţionarii publici de conducere şi personalul contractual de conducere au obligaţia să examineze si să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

(3) Se interzice funcţionarilor publici de conducere şi personalului contractual de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu următoarele principii:

 1. a) supremaţia Constituţiei si a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta Constituţia si legile tării;
 2. b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei publice;
 3. c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în fata autorităţilor si instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
 4. d) profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competentă, eficientă, corectitudine si conştiinciozitate;
 5. e) imparţialitatea si independenta, principiu conform căruia funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră fată de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice;
 6. f) integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;
 7. g) libertatea gândirii si a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii publici pot să-si exprime si să-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;
 8. h) cinstea si corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice si în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici trebuie să fie de bună-credinţă;
 9. i) deschiderea si transparenta, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de funcţionarii publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice si pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;

Art. 33.

(1) Este interzisă folosirea de către funcţionarii publici si salariaţii ITM Alba, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei deţinute.

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, funcţionarilor publici si salariaţilor ITM Alba le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Funcţionarilor publici si salariaţilor ITM Alba le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, iar salariaţilor ITM Alba calitatea acestora, pentru a influenta anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.

(4) Funcţionarilor publici si salariaţilor ITM Alba le este interzis să impună altor funcţionari publici sau salariaţilor ITM Alba, să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Art. 34.

(1) Funcţionarii publici si salariaţii ITM Alba sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice si private a statului si a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.

(2) Funcţionarii publici si salariaţii ITM Alba au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum si bunurile aparţinând instituţiei publice, numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute ori atribuţiilor de serviciu stabilite.

(3) Funcţionarii publici trebuie să propună si să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă si eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

(4) Funcţionarilor publici si salariaţilor ITM Alba, care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.

Art. 35.

(1) Orice funcţionar public sau salariat al ITM Alba poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:

 1. a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
 2. b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
 3. c) când poate influenta operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces ;

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.

(3) Funcţionarilor publici sau salariaţilor ITM Alba le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese.

Art.36.Drepturile, obligaţiile şi interdicţiile prevăzute în prezentul capitol, se aplica deopotrivă si salariaţilor ITM Alba.

 1. OBLIGATIILE CONDUCERII I.T.M. ALBA

Art.37.Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, are datoria să ia toate măsurile pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării activităţii instituţiei.

Art.38.

(1) Conducerea inspectoratului asigură buna organizare a întregii activităţi, în vederea realizării obiectivelor si atribuţiilor stabilite conform actelor normative, având dreptul să stabilească normele de disciplina muncii, obligaţiile personalului precum si răspunderea acestuia pentru încălcarea atribuţiilor de serviciu.

(2) Conducerea I.T.M. Alba are următoarele obligaţii:

 1. a) asigurarea desfăşurării activităţii în cadrul inspectoratului în condiţii de securitate, sănătate si igienă, astfel încât să ocrotească sănătatea si integritatea fizică si psihică a personalului;
 2. b) asigurarea spaţiului, dotărilor si mijloacelor necesare desfăşurării activităţii pentru fiecare persoană în parte;
 3. c) asigurarea stabilităţii în muncă a personalului inspectoratului, raportul de serviciu sau contractul individual de muncă, după caz, neputând să înceteze decât în cazurile prevăzute de lege si respectând întocmai procedurile legale.
 4. d) să nu permită orice discriminare între personalului inspectoratului, pe criterii politice, sindicale, religioase, etnice, de sex, stare materială, origine socială sau orice altă natură;
 5. e) să organizeze timpul de muncă în raport de specific, de necesităţi, de asigurarea funcţionalităţii instituţiei si de respectarea duratei normale a timpului de lucru si de odihnă;
 6. f) să asigure respectarea reglementărilor legale cu privire la timpul de lucru si de odihnă precum si la orice alte drepturi legale cuvenite personalului;
 7. g) să asigure, cu prioritate, plata lunară a drepturilor băneşti cuvenite personalului, în cuantumurile, la termenele si în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;
 8. h) să asigure protecţia personalului împotriva ameninţărilor, violentelor, faptelor de ultraj, cărora le-ar putea fi victimă acesta în exercitarea atribuţiilor;
 9. i) să permită personalului să-si exercite în condiţiile legii, dreptul la asociere sindicală sau în organizaţii profesionale, având ca scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregătirii profesionale si protejarea statutului lor;
 10. j) să asigure condiţiile necesare perfecţionării pregătirii profesionale ale salariaţilor, promovarea lor în raport cu pregătirea si rezultatele obţinute;
 11. k) să elibereze la solicitarea funcţionarului sau salariatului un document care să ateste activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în funcţie publică, în specialitate după caz;
 12. l) să asigure supravegherea medicală a personalului conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
  m) să asigure drepturile referitoare la protecţia maternităţii la locul de muncă în conformitate cu legislaţia specială;
 13. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SALARIATILOR

Art.39.Personalul inspectoratului teritorial de muncă are următoarele drepturi:

 1. a) să i se asigure stabilitate în muncă, raportul de serviciu sau de muncă, neputând să înceteze sau să fie modificat decât în cazurile prevăzute de lege;
 2. b) să beneficieze de condiţii corespunzătoare de muncă, de protecţia muncii, de indemnizaţie de asigurări sociale în cazul pierderii temporare a capacităţii de muncă, de pensie si de alte drepturi de asigurări sociale prevăzute de lege;
 3. c) să primească pentru activitatea depusă drepturile salariale stabilite potrivit legii, în raport cu pregătirea profesională, activitatea depusă si importanta acesteia;
 4. d) să se asocieze în condiţiile legii, în sindicate sau organizaţii profesionale având ca scop reprezentarea intereselor profesionale, promovarea pregătirii profesionale;
 5. e) să-si exercite în condiţiile legii, dreptul la grevă;
 6. f) să li se asigure repaus săptămânal si concediu de odihnă anual plătit, în condiţiile legii;
 7. g) să beneficieze de concediu de studii sau fără plată, în condiţiile legii;
 8. h) să primească sprijin si înlesniri pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale;
 9. i) să beneficieze de egalitate de şanse si tratament conform legii;

Art.40.

(1) -Personalul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba are obligaţia de a respecta ordinea si disciplina la locul de muncă, de a îndeplini toate sarcinile de serviciu ce îi revin potrivit fisei postului, contractului individual de muncă si dispoziţiilor date de şefii ierarhici superiori;

(2) Principalele obligaţii ale funcţionarilor publici si salariaţilor din cadrul inspectoratului sunt

 • să-si îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate si în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu;
 • să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii activităţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba;
 • să respecte normele de conduită profesională si civică prevăzute de lege;
 • să respecte programul de lucru stabilit si să folosească cu eficientă timpul de muncă.
 • să respecte ordinea si disciplina la locul de muncă, să manifeste colegialitate si tolerantă în relaţii cu colegii de serviciu;
 • să execute întocmai si la timp obligaţiile de serviciu ce le revin si să cunoască bine lucrările ce le au de executat;
 • să păstreze secretul de serviciu si confidenţialitate, în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
 • să se prezinte la serviciu în stare corespunzătoare îndeplinirii în bune condiţii a sarcinilor ce le revin;
 • să-si perfecţioneze pregătirea profesională, să participe nemijlocit la şedinţele profesionale sau cursurile organizate de inspectorat în acest scop;
 • să respecte normele de protecţie a muncii si de prevenire a incendiilor sau a oricăror altor situaţii care ar putea pune în primejdie clădirile, viata si integritatea corporală a sa sau a altor persoane;
 • să furnizeze publicului, în cadrul serviciului informaţiile cerute si îndrumările necesare rezolvării solicitărilor, să nu primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenta lor, să nu intervină pentru rezolvarea acestor cereri ori să nu fie mandatarii unor persoane în ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu atribuţiile lor de serviciu;
 • să respecte regulile de acces în instituţie, să ia măsuri de îndepărtare a oricăror persoane, dacă prezenta acestora ar putea provoca pericol pentru siguranţa sau funcţionarea normală a instituţiei;
 • în cazuri de forţă majoră, au obligaţia să cunoască, să participe si să asigure realizarea măsurilor de protecţie civilă cuprinse în Regulamentul de organizare a normelor de protecţie civilă;
 • să înştiinţeze seful ierarhic superior de îndată ce au luat cunoştinţă de existenta unor greutăţi sau lipsuri;
 • să cunoască conţinutul actelor normative, regulamentelor si al oricăror altor dispoziţii cu caracter normativ în legătură cu atribuţiile si sarcinile de serviciu precum si a dispoziţiilor conducerii M.M.S.S.F.,a A.N.C.si a Inspecţiei Muncii, referitoare la activitatea desfăşurată, conformându-se acestora întocmai;
 • să se abţină în exercitarea atribuţiilor ce îi revin de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic si să nu participe la activităţi politice în timpul programului de lucru;
 • să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilităţilor stabilite de lege;
 • să prezinte si să îşi actualizeze declaraţia de avere potrivit legii;
 • să rezolve în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate;
 • să nu aibă interes material sau de orice altă natură cu angajatorii în exercitarea atribuţiilor;
 • să nu introducă, distribuie si să nu consume băuturi alcoolice sau substanţe halucinogene în inspectorat.
 • să nu efectueze acte de comerţ în incinta inspectoratului;
 • să respecte întocmai prevederile legale privind circuitul documentelor în instituţie.

CAPITOLUL III. NORME DE IGIENĂ SI DE SECURITATEA MUNCII

Art.41.

(1) Fiecare salariat are obligaţia să asigure aplicarea măsurilor referitoare la securitatea si sănătatea sa in munca, precum si a celorlalţi salariaţi.

(2) Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate si sănătate, personalul are următoarele obligaţii:

 1. a) să îşi însuşească si să respecte normele si instrucţiunile de protecţia muncii si măsurile de aplicare a acestora;
 2. b) să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât persoana proprie cât si a colegilor;
 3. c) să aducă la cunoştinţă conducătorilor orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
 4. d) să utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea instituţiei;
 5. e) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate a echipamentelor tehnice;

(3) Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate si sănătate, conducerea are următoarele obligaţii:

 1. a)    să asigure si să controleze cunoaşterea si aplicarea de către toţi angajaţii a prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii;
  b)    să asigure cercetarea si evidenta accidentelor de muncă si a accidentelor uşoare suferite de personalul inspectoratului;
  c)    să asigure materialele igienico-sanitare specifice activităţii desfăşurate;

Art.42.

(1) – În caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de muncă, fiecare salariat va informa de urgentă conducătorul compartimentului din care acesta face parte.

(2) Toate accidentele survenite în timpul serviciului mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi imediat aduse la cunoştinţa conducerii.

(3) Aceleaşi reguli vor fi respectate si în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu – loc de muncă si invers.

Art.43.

(1) – Pentru a asigura securitatea la locul de muncă, salariaţii I.T.M. Alba au următoarele obligaţii:

 1. a) salariaţii răspund pentru respectarea normelor de igienă si de tehnica securităţii muncii;
 2. b) fumatul este permis numai în locurile special stabilite si semnalizate corespunzător, de către serviciul administrativ, fără a fi afectată buna desfăşurare a activităţii ITM;
 3. c) se interzice în incinta instituţiei păstrarea, distribuirea sau vânzarea de substanţe sau medicamente al căror efect pot produce dereglări comportamentale;
 4. d) se interzice introducerea, distribuirea sau înlesnirea introducerii băuturilor      alcoolice în instituţie;

CAPITOLUL IV.DISCIPLINA MUNCII SI RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ (SANCTIUNI)

Art.44.

(1) Orice acţiune sau inacţiune, săvârşită cu vinovăţie de către personalul inspectoratului, prin care au fost încălcate îndatoririle de serviciu, normele de conduită profesională si civică prevăzute de lege, regulamentul de ordine interioară, contractul individual de muncă sau dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici, constituie abatere disciplinată si se sancţionează conform prevederilor prezentului regulament.

(2) Constituie abatere disciplinară următoarele fapte:

 1. a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
  b) neglijenta repetată în rezolvarea lucrărilor;
  c) desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin fisa postului în timpul orelor de program sau efectuarea de intervenţii pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal sau care nu intră în competenta de soluţionare;
  d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile si atribuţiile de serviciu;
  e) solicitarea sau primirea de cadouri în scopul îndeplinirii sau neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu, al furnizării unor informaţii sau facilitării unor servicii care să dăuneze activităţii instituţiei;
  f) lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu;
  g) părăsirea instituţiei în timpul orelor de program fără ordin de serviciu sau aprobarea şefilor ierarhici;
  h) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice din care face parte;
  i) exprimarea sau desfăşurarea, în calitate de salariat, în timpul programului de lucru, a unor opinii sau activităţi publice cu caracter politic;
  j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese si interdicţii stabilite prin lege;
  k) orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament sau lege specială;

Art.45.În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sancţiunile disciplinare ce se aplică personalului sunt:

 1. a) mustrarea sau avertismentul scris;
  b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 – 20% pe o perioadă de până la 3 luni, pentru funcţiile publice;
  c) suspendarea dreptului de avansare în grade de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţie publică pe o perioadă de 1 – 3 ani.
  d) suspendarea contractului de muncă pe o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
  e) trecerea corespunzătoare într-o funcţie publică inferioară pe o perioadă de până la 1 an si diminuarea corespunzătoare a salariului;
  f) retrogradarea în funcţie cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea pe o perioadă ce nu poate depăşi 60 de zile.
  g) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 – 3 luni cu 5 – 10%, pentru personalul contractual;
  h) destituirea din funcţia publică;
  j) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Art.46.Constatarea, cercetarea, aplicarea si contestarea sancţiunilor disciplinare se face, potrivit prevederilor Legii 188/1999, republicată si ale HG 1344/2007- pentru funcţionarii publici, iar pentru personalul contractual- în conformitate cu prevederile Codului Muncii (L.53/2003).

Art.47.Răspunderea materială, contravenţională si penală a personalului I.T.M. Alba, survine conform legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL V – RECOMPENSE

Art.48.Personalul I.T.M. Alba care îşi îndeplineşte la timp si în bune condiţii atribuţiile si sarcinile ce le revin si au o conduită ireproşabilă, pot fi recompensaţi în condiţiile prevăzute de lege.

Art.49.Activitatea profesională a personalului contractual sau numit din cadrul I.T.M. Alba, se apreciază anual conform legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL VI – PROTECŢIA PERSONALULUI DIN CADRUL ITM ALBA REFERITOARE LA ÎNCĂLCAREA UNOR LEGI

Art.51.Personalul din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba (funcţionari publici, personal contractual sau alte categorii de personal) poate avertiza în interes public printr-o sesizare făcută cu bună credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei.

Art.52.Avertizarea în interes public priveşte:

 1. a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătura directa cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătura cu serviciul;
  b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
  c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, administraţiei publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al Administraţiei Prezidenţiale, aparatului de lucru al Guvernului, autorităţilor administrative autonome, instituţiilor publice de cultura, educaţie, sănătate şi asistenta socială, companiilor naţionale, regiilor autonome de interes naţional şi local, precum şi societăţilor naţionale cu capital de stat şi persoanelor numite în consilii ştiinţifice şi consultative, comisii de specialitate şi în alte organe colegiale organizate în structura ori pe lângă autorităţile sau instituţiile publice;
  d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese;
  e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;
  f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic;
  g) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;
  h) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile;
  i) incompetenta sau neglijenţa în serviciu;
  j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare şi eliberare din funcţie;
  k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
  l) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;
  m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi prevăzute la lit.c;
  n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel al ocrotirii interesului public.

Art.53.Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt următoarele:

 1. a) principiul legalităţii, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi celelalte unităţi prevăzute mai sus au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenta şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;
  b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, în înţelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienta autorităţilor publice şi instituţiilor publice, precum şi a celorlalte unităţi mai sus enumerate sunt ocrotite şi promovate de lege;
  c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoana care semnalează încălcări ale legii este datoare sa susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită;
  d) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care reclama ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natura sa împiedice avertizarea în interes public;
  e) principiul bunei administrări, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi celelalte unităţi prevăzute mai sus sunt datoare sa îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienta, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor;
  f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publica şi buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă şi prestigiul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi prevăzute mai sus;
  g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o fapta a sa mai grava;
  h) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrata într-o autoritate publica, instituţie publica sau în alta unitate bugetară dintre cele prevăzute, care a făcut o sesizare, convinsa fiind de realitatea stării de fapt sau ca fapta constituie o încălcare a legii.

Art.54.Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, poate fi făcuta, alternativ sau cumulative de către:

 1. a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;
 2. b) conducătorului autorităţii publice, instituţiei publice sau al unităţii bugetare din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale, sau în care se semnalează practica ilegala, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;
 3. c) comisiilor de disciplina sau altor organisme similare din cadrul autorităţii publice, instituţiei publice sau al unităţilor menţionate mai sus, din care face parte persoana care a încălcat legea;
 4. d) organelor judiciare;
 5. e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor;
 6. f) comisiilor parlamentare;
 7. g) mass-media;
 8. h) organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale;
 9. i) organizaţiilor neguvernamentale.

Art.55.În fata comisiei de disciplina sau a altor organe similare, cei care formulează o avertizare în interes public beneficiază de protecţie după cum urmează:

 1. a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de buna-credinţa, pana la proba contrară;
 2. b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplina sau alte organisme similare din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau al altor unităţi au obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale. Anunţul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autorităţii publice, instituţiei publice sau a unităţii bugetare, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate.

Art.56.În situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea.

Art.57.În cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art. 52 lit. a) şi b), se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor.

CAPITOLUL VII – DISPOZITII FINALE

Art.58.Prezentul regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare privind organizarea muncii, drepturile si obligaţiile pârtilor, igiena si securitatea muncii, disciplina muncii si răspunderea disciplinară, civilă si penală.

Art.59.

 • Prezentul regulament este completat cu prevederile Legii nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice şi ale Legii nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile si instituţiile publice si din alte unitatea care semnalează incalcari ale legii şi a fost adus la cunoştinţa personalului ITM Alba prin informare, prin afişare la sediul instituţiei și pe pagina proprie de internet.

Regulamentul de ordine interioară a fost aprobat prin decizia IS nr.57/12.03.2018, dată cu care intră în vigoare.

Noutati ITM

Probleme Reges 18.05.2022

Vă comunicăm că în cursul zilei de astăzi 18.05.2022, din motive tehnice, va fi necesară întreruperea funcționării portalului Inspecției Muncii de depunere...

 

Informare privind salariul in sectorul agricol si in industria alimentara 18.05.2022

In atenția angajatorilor care desfășoară pe teritoriul României activități în sectorul agricol și în industria alimentară potrivit Codurilor CAEN prevăzute...

 

Comunicat de presa 27.04.2022

În data de 26.04.2022, ora 10:00, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a organizat o sesiune de informare, în domeniul securității și sănătații în muncă,...

 

Acțiunea de informare organizată de ITM Alba în 30.03.2022.

Acțiunea de informare organizată de ITM Alba în 30.03.2022.

 

Invitație: Acțiunea de informare și conștientizare în domeniu SSM

Invitație: Acțiunea de informare și conștientizare în domeniu SSM

 

Ghid de introducere in Revisal în contextul ukrainean

Descarcă Ghid

 

Declarație pe proprie răspundere cetățeni ucraineni (Ordin 301/09.03.2022)

Declarația pe propria răspundere pentru respectarea procedurii de incadrare in munca a cetatenilor ucrainieni care provin din zona de conflict armat din Ucraina...