2.6.Codul de conduita


CODUL DE CONDUITĂ
al funcţionarilor publici şi personalului contractual
din cadrul Inspecţiei Muncii şi Inspectoratelor Teritoriale de Muncă

CAPITOLUL I. Domeniul de aplicare şi principii generale

Art. 1 – Domeniul de aplicare
(1) Codul de conduită a funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Inspecţiei Muncii şi Inspectoratelor Teritoriale de Muncă denumit în continuare cod de conduită, reglementează normele de conduită profesională a inspectorilor de muncă, a celorlalţi funcţionari publici, precum şi a personalului contractual.

(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, pentru persoanele care ocupa temporar o funcţie publică, precum şi pentru personalul contractual din cadrul Inspecţiei Muncii şi inspectoratelor teritoriale de muncă.

Art.2 – Obiective
Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public şi a actului de control, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie, prin:

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea funcţionarilor publici în exercitarea funcţiilor publice;

c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici, pe de o parte, şi între cetăţeni şi Inspecţia Muncii, ca autoritate a administraţiei publice, pe de alta parte.

Art.3 – Principii generale
Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Inspecţiei Muncii, sunt următoarele:

a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici şi personalul contractual au îndatorirea de a respecta Constituţia, legile ţării şi reglementările specifice care stabilesc competenţele şi coordonatele din domeniul de activitate al Inspecţiei Muncii, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul încălcării sau nerespectării acestor norme;

b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici şi personalul contractual au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei publice şi a atribuţiilor de serviciu;

c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţiior şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici şi personalul contractual au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

d) profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţa, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

e) imparţialitatea şi independenta, principiu conform căruia funcţionarii publici şi personalul contractual sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, în exercitarea funcţiei publice;

f) integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici şi personalului contractual le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de aceasta funcţie;

g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii publici şi personalul contractual pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi a funcţiei contractuale în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici şi personalul contractual trebuie să fie de buna-credinţă;

i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfaşurate de funcţionarii publici şi de personalul contractual în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

CAPITOLUL II. Norme generale de conduită profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual

Art.4 – Asigurarea unui serviciu public de calitate

(1) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practica, în scopul realizării competenţelor Inspecţiei Muncii.

(2) În exercitarea funcţiei, funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţă administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea activităţilor ce intră în domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii.

Art.5 – Loialitatea faţă de Constituţie şi lege

(1) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

(2) Funcţionarii publici şi personalul contractual trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorate naturii funcţiilor publice deţinute.

Art.6 – Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice

(1) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul instituţiei publice în care îşi desfaşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

(2) Funcţionarilor publici şi personalului contractual le este interzis:

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituţiei publice în care îşi desfaşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care instituţia publică în care îşi desfaşoară activitatea are calitatea de parte;

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;

d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei, ale unor funcţionari publici, ale personalului contractual, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;

e) să acorde asistenţă şi consultantă persoanelor fîzice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice sau de altă natură împotriva statului sau instituţiei publice în care îşi desfaşoară activitatea.

(3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu sau a raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

(4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai cu acordul conducătorului Inspecţiei Muncii sau al inspectoratului teritorial de muncă, după caz, unde funcţionarul public sau personalul contractual respectiv îşi desfaşoară activitatea.

(5) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a funcţionarilor publici de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii, sau ca o derogare de la dreptul funcţionarului public de a face sesizări în baza Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.

Art.7 – Libertatea opiniilor

(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituţiei publice în care îşi desfaşoară activitatea.

(2) În activitatea lor, funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate în exprimarea opiniilor, funcţionarii publici şi personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Art.8 – Activitatea publică

(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici şi personalul contractual desemnaţi în acest sens de conducătorul instituţiei publice, în condiţiile legii.

(2) Funcţionarii publici şi personalul contractual desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul instituţiei publice în care îşi desfaşoară activitatea.

(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici şi personalul contractual pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere ofîcial al instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfaşoară activitatea.

Art.9 – Activitatea politică

În exercitarea funcţiei, funcţionarilor publici şi personalului contractual le este interzis:

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;

c) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fîzice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;

d) să afişeze, în cadrul instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

Art.10 – Folosirea imaginii proprii

a) În considerarea funcţiei deţinute, funcţionarilor publici şi personalului contractual le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

b) Funcţionarul public şi personalul contractual are dreptul ca, în afara serviciului, să-şi exprime liber ideile, opiniile sau convingerile politice, etice, religioase ori de alta natura.

Art. 11 – Cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei

(1) În relaţiile cu personalul din cadrul instituţiei publice în care îşi desfaşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici şi personalul contractual sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.

(2) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei publice în care îşi desfaşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătura în exercitarea funcţiei, prin:

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

(3) Funcţionarii publici şi personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin:

a) promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;

b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătate, vârstă.

(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (l)-(3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.

Art.12 – Conduită în cadrul relaţiilor internaţionale

(1) Funcţionarii publici şi personalul contractual care reprezintă instituţia publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi instituţiei publice pe care o reprezintă.

(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarilor publici şi personalului contractual le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau/şi dispute internaţionale.

(3) În deplasările externe, funcţionarii publici şi personalul contractual sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor tării gazdă.

Art.13 – Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

Funcţionarii publici şi personalul contractual nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

Art.14 – Participarea la procesul de luare a deciziilor

(1) În procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.

(2) Funcţionarilor publici şi personalului contractual le este interzis să promită luarea unei decizii de către instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea, de către alţi funcţionari publici sau personal contractual, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

Art.15 – Obiectivitate în evaluare

(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din subordine.

(2) Funcţionarii publici de conducere şi personalul contractual de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice forma de favoritism ori discriminare.

(3) Se interzice funcţionarilor publici de conducere şi a personalului contractual de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţie pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art.3.

Art.16 – Folosirea prerogativelor de putere publică sau folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute

(1) Este interzisă folosirea de către funcţionarii publici şi personalul contractual, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei deţinute.

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, funcţionarilor publici şi personalului contractual le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Funcţionarilor publici şi personalului contractual le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei, pentru a influenta anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.

(4) Funcţionarilor publici şi personalului contractual le este interzis să impună altor funcţionari publici sau personal contractual să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Art.17 – Utilizarea resurselor publice

(1) Funcţionarii publici şi personalul contractual sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a instituţiei în care îşi desfaşoară activitatea, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.

(2) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând instituţiei publice numai pentru desfaşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute,

(3) Funcţionarii publici şi personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

(4) Funcţionarilor publici şi personalului contractual care desfaşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica instituţiei publice în care îşi desfaşoară activitatea pentru realizarea acestora.

Art.18 – Limitarea participării la achiziţii, concesionari sau închirieri

(1) Orice funcţionar public sau personal contractual poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a instituţiei publice în care îşi desfaşoară activitatea, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;

b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;

c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

(2) Dispoziţiile alin. (l) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionarii sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publica ori privată a statului sau a instituţiei publice în care îşi desfaşoară activitatea.

(3) Funcţionarilor publici şi personalului contractual le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a instituţiei publice în care îşi desfaşoară activitatea, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

CAPITOLUL III. Norme specifice de conduită profesională a inspectorilor de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii şi Inspectoratelor Teritoriale de Muncă

Art.19 – Inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii şi al Inspectoratelor Teritoriale de Muncă exercită drepturile şi îndeplinesc îndatoririle profesionale în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în actele normative de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, cu prevederile specifice din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu reglementările din legislaţia muncii, aplicabilă în această materie, cu reglementările legale aplicabile Inspecţiei Muncii şi Inspectoratelor Teritoriate de Muncă şi cu principiile şi normele stabilite prin prezentul cod de conduită.

Art.20 – Potrivit prezentului cod de conduită, controlul reprezintă o activitate necesară şi utilă, exercitată cu obiectivitate şi imparţialitate, destinată menţinerii sau restabilirii echilibrului între dispoziţiile normative aplicabile unui domeniu de activitate şi modul concret în care acţionează entitatea controlată sau structurile sale interne şi personalul acestora în acel domeniu.

Art.21 – Controlul are ca scop obţinerea de date şi informaţii concludente a căror prelucrare să permită evaluarea realistă a nivelului de înţelegere, acceptare şi respectare a obligaţiilor legale stabilite în sarcina entităţilor controlate.

Art.22 – Principiile ce guvernează actul de control sunt:

a) Legalitatea, principiul potrivit căruia orice acţiune de inspecţie, verificare sau control poate fî efectuată dacă este prevăzută expres de lege sau de un alt act normativ, aplicabil domeniului de activitate al Inspecţiei Muncii;

b) Oficialitatea, principiul care impune ca orice acţiune de inspecţie, verificare sau control să se execute în temeiul unei împuternicirii exprese data de o persoană cu funcţie de conducere, de natură a angaja instituţia Inspecţiei Muncii şi Inspectoratele Teritoriale de Muncă;

c) Regularitatea, principiul care cere ca actul de inspecţie, verificare sau control să se desfăşoare la intervale rezonabile de timp astfel încât să asigure cunoaşterea şi stabilirea modului în care entitatea controlată îşi îndeplineşte obligaţiile legale şi să nu afecteze, în mod grav, activitatea normală acesteia;

d) Planificarea şi transparenţa, principii care presupun că atât inspectorii de muncă cât şi entitatea controlată, să cunoască perioada de desfaşurare a inspecţiei, a verificării sau controlului, obiectul acestei activităţi şi domeniile supuse verificării sau controlului; fac excepţie controalele operative/inopinate, determinate de existenţa indiciilor privind săvârşirea unor contravenţii, infracţiuni sau a altor încălcări grave ale reglementarilor legale şi alte situaţii prevăzute de reglementările legale în vigoare;

e) Egalitatea de tratament, principiul care instituie garanţia că inspectorii de muncă îşi exercită îndatoririle cu respectarea aceloraşi norme şi reguli deontologice faţă de toate entităţile controlate;

f) Confidenţialitatea, principiul care obligă inspectorii de muncă să nu divulge în nici o împrejurare date, documente sau informaţii clasificate indiferent de clasa şi nivelul de secretizare a acestora, ori care nu sunt destinate publicitării, în legătură cu obiectul de activitate, tehnicile şi tehnologiile utilizate, reţetele de fabricaţie, orice alte procedee asupra cărora entitatea controlată conservă drepturi proprii, a căror divulgare nu este permisă şi identitatea persoanelor care au formulat reclamaţii, sesizări sau petiţii, cu excepţia îndatoririlor care decurg din procedurile judiciare;

g) Integritatea, principiul conform căruia inspectorii de muncă sunt obligaţi să-şi îndeplinească îndatoririle cu bună credinţă să respingă orice încercare de influenţare sau de deturnare de la obiectivele şi scopul activităţii, să nu pretindă şi să nu primească în nici o împrejurare bani ori alte foloase sau promisiuni de astfel de daruri, pentru ascunderea rezultatelor reale ale activităţii de inspecţie, verificare sau control sau pentru avantajarea, în orice mod, a entităţii controlate;

h) Obiectivitatea şi imparţialitatea, principii care obligă inspectorii de muncă să îndeplinească activitatea propriu-zisă, să facă constatarile şi să elaboreze concluziile şi propunerile pe baza datelor şi documentelor examinate şi susţinute de acestea, cu eliminarea interpretărilor personale, subiective, nesusţinute şi părtinitoare care conduc la soluţii în dezacord cu realitatea;

i) Consecvenţa şi proporţionalitatea, principii care impun inspectorilor de muncă să propună sau să dispună măsuri cu conţinut şi consecinţe apropiate la încălcări sau nerespectări ale reglementarilor legale cu un grad apropiat de periculozitate şi să asigure corespondenţa între gravitatea faptelor şi sancţiunile aplicate.

Art.23 – Controlul ca activitate necesară şi utila se caracterizează prin următoarele trăsături specifîce:

a) Indivizibilitatea: activitatea de inspecţie, verificare sau control se desfaşoară concomitent asupra tuturor domeniilor vizate; indivizibilitatea nu exclude controlul operativ/inopinat exercitat în baza unor semnalări privind încălcarea uneia sau mai multor obligaţii legale de către entitatea controlată;

b) Diversitatea: controlul se efectuează asupra acelor domenii de activitate ale entităţii controlate, susceptibile să conţină sau să dezvolte riscuri de neconformitate cu prevederile legale a căror încălcare este menită să producă consecinţe negative pe diverse planuri;

c) Specialitatea: controlul se efectuează numai în domeniul de competenta al Inspecţiei Muncii.

CAPITOLUL IV. Drepturile şi îndatoririle inspectorilor de muncă

Art.24

(1) Inspectorii de muncă au următoarele drepturi:

a) să aibă acces liber, permanent şi fară înştiinţare prealabilă, la orice oră din zi şi din noapte, în sediul oricărui angajator, persoană fizică sau juridică, şi în orice loc unde au motive temeinice să efectueze controlul sau cercetarea de evenimente;

b) să identifice, pe baza actelor care dovedesc identitatea, persoanele aflate în locurile de muncă sau în alte locuri supuse controlului sau cercetării evenimentelor şi să impună completarea fişei de identificare conform prevederilor legale în vigoare;

c) să solicite angajatorului sau reprezentantului legal, precum şi lucrătorilor, singuri sau în prezenţa martorilor, documentele, registrele, evidenţele şi informaţiile necesare pentru realizarea controlului sau pentru efectuarea cercetării evenimentelor;

d) să ridice de la entitatea controlată orice document care are legătură cu controlul efectuat sau cu cercetarea evenimentului, eliberând o dovadă în acest sens;

e) să facă fotografii, să înregistreze audiovideo, să ia declaraţii scrise, singuri sau în prezenţa martorilor, lucrătorilor, angajatorilor şi/sau, după caz, a reprezentanţilor legali ai acestora, precum şi a altor persoane care pot da informaţii cu privire la obiectul controlului efectuat sau al evenimentului cercetat;

f) să preleveze şi să ridice, în vederea efectuării de analize în laboratoare specializate sau administrării de probe, mostre de produse, materiale ori substanţe fabricate, utilizate, depozitate, manipulate şi să înştiinţeze deţinătorul sau angajatorul despre aceasta;

g) să dispună măsuri angajatorului în vederea remedierii într-un timp determinat a neconformităţilor constatate;

h) să dispună sistarea imediată a proceselor de producţie şi/sau oprirea echipamentelor de muncă, atunci când constată că prin nerespectarea cerinţelor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt puse în pericol viaţa, sănătatea şi securitatea lucrătorului;

i) să dispună angajatorului efectuarea de studii şi expertize tehnice pentru clarificarea unor evenimente sau situaţii de pericol, precum şi verificarea, prin organisme abilitate, a încadrării nivelului noxelor profesionale în limite admisibile la locurile de muncă;

j) să beneficieze, la solicitare, de sprijinul organelor de poliţie şi/sau al jandarmeriei.

Art.25 – Inspectorii de muncă sunt obligaţi:

a) să nu aibă niciun interes, direct sau indirect, de orice natură ar fi acesta, în unităţile care se află sub incidenţa controlului lor;

b) să nu deţină calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la persoanele fîzice sau juridice, publice ori private, supuse controlului;

c) să nu dezvăluie secretele de fabricaţie sau de comerţ şi, în general, procedeele de exploatare de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiilor lor, atât pe durata existenţei raporturilor de serviciu, cât şi timp de 2 ani după data încetării acestora;

d) să păstreze confidenţialitatea asupra identităţii persoanei care semnalează nerespectarea prevederilor legale în domeniul de competentă şi să nu dezvăluie angajatorului ori prepuşilor săi faptul că activitatea de control este efectuată ca urmare a unei sesizări;

e) să respecte regulile deontologice ale funcţiei publice.

CAPITOLUL V. Dispoziţii finale

Art.26 – Răspunderea
(l) Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici şi a personalului contractual, în condiţiile legii.

(2) Comisiile de disciplină şi, după caz, organele cu atribuţii disciplinare au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de conduita şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.

(3) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fl sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.

(4) Funcţionarii publici şi personalul contractual răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Art.27 – Prevederile prezentului Cod de conduită se completează cu reglementările generale sau cele cu caracter special prevăzute de Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Muncii şi ale Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, Hotărârea Guvernului nr. 1377/2009, cu modificările ulterioare, Regulamentele interne ale Inspecţiei Muncii şi ale Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, Codul de conduită a funcţionarilor publici prevăzut de Legea nr.7/2004, republicată, Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice prevăzut de Legea nr.477/2004, cât şi cu dispoziţiile incidente din legislaţia muncii.

Noutati ITM

Rezultate finale concurs 24.05.2021

Centralizator nominal proba scrisa Centralizator nominal proba orală Raport final

 

Comunicat – Vaccinarea obligatorie

 

Anunt Comisia de abilitate a serviciilor externe 20.05.2021

Nr.înreg.07/20.05.2021 ANUNT       În data de 04.06.2021, ora 10.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea...

 

Munca fara forme legale-un pas mai aproape de traficul de persoane

Campania de prevenire a traficului de persoane “Munca fără forme legale-un pas mai aproape de traficul de persoane” se derulează în perioada aprilie-decembrie...

 

Anunț concurs funcție publică

ITM Alba organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, organizat în baza...

 

“Informeaza-te, lucreaza legal si cunoaste-ti drepturile pentru a fi protejat!” materiale informative privind munca sezoniera in Germania

În cadrul campaniei ”Informează-te, lucrează legal și cunoaște-ți drepturile pentru a fi protejat!”, Ministerul Muncii și Protecției Sociale începe...

 

Campania “Informeaza-te, lucreaza legal si cunoaste-ti drepturile pentru a fi protejat”

Având în vedere numărul mare de români care se deplasează în afara țării, pentru a lucra ca sezonieri, Ministerul Muncii și Protecției Socialea a demarat...