Concurs în 03.07.2013


ANUNŢ  publicat in MO al României partea a III-a în data de 20.06.2013

Inspectoratul Teritorial de I Muncă Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.7, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă de:

Inspector de muncă grad profesional superior în cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă – 1 post.

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi a fişei postului condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice de inspector de muncă grad profesional superior sunt:

a) Condiţii prevăzute de lege:

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minim 9 ani

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau în specializările: sociologie, psihologie, administraţie publică şi medicină

b) Alte condiţii specifice prevăzute de fişa postului:

-nivel bun de cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel),

-disponibilitate deplasări pe teren

 

În conformitate cu prevederile HG nr.611/2008 sect.a 6-a, s-a stabilit că organizarea concursului se va face în perioada 03.07 – 05.07.2013, iar probele de concurs vor avea loc la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba situat în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.7 şi se vor desfăşura astfel:

– proba scrisă va avea loc în data de 03.07.2013 la ora 9,00.

– interviul va avea loc în data de 05.07.2013 la ora 12,00.

 

Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul ITM Alba în termen de maxim 8 zile de la wholesale NFL jerseys data publicării anunţului de concurs în monitorul oficial.

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

  •  formularul tip de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  • cazierul cheap NBA jerseys judiciar;
  • adeverinţa care să ateste starea de sănătate Wholesale Miami Dolphins Jerseys corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus vor fi însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografia stabilită de către inspectorul sef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba este:

 

B I B L I O G R A F I E

-inspector de muncă-

-studii superioare de lungă durată-

1. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, actualizată

2. Legea nr.188/1999 wholesale jerseys – privind wholesale jerseys statutul funcţionarilor publici,republicată şi actualizată

3. Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,republicată

4. HG nr.611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările Edition şi completările ulterioare;

5. HG nr.1344/2007 – privind normele de organizare si funcţionare a comisiilor de disciplină,cu modificările şi completările ulterioare;

6. HG nr.1377/2009 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric;

7.Legea nr.76/2002- privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă actualizată;

8. OG nr. 2/2001 -privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată

9.Constituţia României;

10. Legea nr.62/2011 – a dialogului social

11. OG nr.27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor;

12. Legea nr.130/1996 – privind contractul colectiv de munca;

13. Legea nr.202/2002 – privind egalitatea de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, actualizată;

14.OUG You nr.56/2007 – privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, actualizată;

15. Legea nr.156/2000 – privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, actualizata;

16.OUG nr.96/2003 – privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;

17. OUG nr.44/2008 – privind desfăşurarea activităţilor economice de către 14.16.2013 persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;

18.Legea nr.252/2003 – privind registrul unic de control;

19. HG nr.938/2004 – privind conditiile de infiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara;

20.Legea nr.279/2005 – privind ucenicia la locul de muncă;

21. HG nr.161/2006 – privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, actualizată cu HG nr.500/2011;

Noutati ITM

Campanie nationala in luna iunie 2019

În luna iunie 2019, la nivelul ITM Alba se va derula „Campania națională pentru desfășurarea acțiunilor de control în domeniul relațiilor de muncă și...

 

Anunt comisie 04.06.2019

Nr.inreg.6/04.06.2019. În data de 28.06.2019, ora 10.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc şedinţa Comisiei...

 

ATENȚIE!!! Revisal v6.0.7 disponibil !

ITM Alba vă aduce la cunoștință apariția versiuni revizuite 6.0.7. a aplicației Revisal. Aplicația, ghidul de instalare, răspunsurile la întrebări se regăsesc...

 

ATENTIE ! Modificare Revisal!

În vederea publicarii unei noi versiuni a aplicației Revisal, și anume: 6.0.7, în data de 01.06.2019, care va cuprinde actualizări ale codului COR precum și...

 

Comunicat

Inspectoratul Teritorial de Munca Alba va invita in data de 21.05.2019, ora 10,00 in Sala Senatului din cadrul Universitatii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,...

 

Anunt important referitor la aplicatia REVISAL

Începând cu data de 20 mai 2019, transmiterea registrului de evidență a salariaților în format electronic va putea fi efectuată numai pentru fișiere de tip...

 

Anunt campanie “Informare acasa.Siguranta in lume” privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

În data de 8 mai 2019, ora 10,00 la Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni organizează  conferința...