Concurs în 03.07.2013


ANUNŢ  publicat in MO al României partea a III-a în data de 20.06.2013

Inspectoratul Teritorial de I Muncă Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.7, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă de:

Inspector de muncă grad profesional superior în cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă – 1 post.

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi a fişei postului condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice de inspector de muncă grad profesional superior sunt:

a) Condiţii prevăzute de lege:

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minim 9 ani

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau în specializările: sociologie, psihologie, administraţie publică şi medicină

b) Alte condiţii specifice prevăzute de fişa postului:

-nivel bun de cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel),

-disponibilitate deplasări pe teren

 

În conformitate cu prevederile HG nr.611/2008 sect.a 6-a, s-a stabilit că organizarea concursului se va face în perioada 03.07 – 05.07.2013, iar probele de concurs vor avea loc la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba situat în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.7 şi se vor desfăşura astfel:

– proba scrisă va avea loc în data de 03.07.2013 la ora 9,00.

– interviul va avea loc în data de 05.07.2013 la ora 12,00.

 

Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul ITM Alba în termen de maxim 8 zile de la wholesale NFL jerseys data publicării anunţului de concurs în monitorul oficial.

 

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

  •  formularul tip de înscriere;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
  • cazierul cheap NBA jerseys judiciar;
  • adeverinţa care să ateste starea de sănătate Wholesale Miami Dolphins Jerseys corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus vor fi însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografia stabilită de către inspectorul sef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba este:

 

B I B L I O G R A F I E

-inspector de muncă-

-studii superioare de lungă durată-

1. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, actualizată

2. Legea nr.188/1999 wholesale jerseys – privind wholesale jerseys statutul funcţionarilor publici,republicată şi actualizată

3. Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,republicată

4. HG nr.611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările Edition şi completările ulterioare;

5. HG nr.1344/2007 – privind normele de organizare si funcţionare a comisiilor de disciplină,cu modificările şi completările ulterioare;

6. HG nr.1377/2009 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric;

7.Legea nr.76/2002- privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă actualizată;

8. OG nr. 2/2001 -privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată

9.Constituţia României;

10. Legea nr.62/2011 – a dialogului social

11. OG nr.27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor;

12. Legea nr.130/1996 – privind contractul colectiv de munca;

13. Legea nr.202/2002 – privind egalitatea de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, actualizată;

14.OUG You nr.56/2007 – privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, actualizată;

15. Legea nr.156/2000 – privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, actualizata;

16.OUG nr.96/2003 – privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;

17. OUG nr.44/2008 – privind desfăşurarea activităţilor economice de către 14.16.2013 persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;

18.Legea nr.252/2003 – privind registrul unic de control;

19. HG nr.938/2004 – privind conditiile de infiintare si functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara;

20.Legea nr.279/2005 – privind ucenicia la locul de muncă;

21. HG nr.161/2006 – privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, actualizată cu HG nr.500/2011;

Noutati ITM

Comunicat de presa Inspecția Muncii 23.01.2020

Comunicat de presă Inspecția Muncii anunță Programul cadru de acțiuni pentru anul 2020, care cuprinde principalele campanii și acțiuni care vor fi realizate...

 

Comunicat de presa 20.12.2019

Comunicat de presă 20.12.2019 Inspecția Muncii lansează aplicația mobilă denumită „Inspectia Muncii”, ca instrument de lucru util angajatorilor care folosesc...

 

Comunicat de presa 16.12.2019

Nr.inreg.12/16.12.2019. ANUNT În data de 30.12.2019, ora 10.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc sedinta...

 

Informare Inspecția Muncii

IMPORTANT !!! Stimați utilizatori, Vă informăm că începând cu ora 20, problemele de acces la portalul REGES au fost remediate. Reiterăm că intervalul în...

 

Dantes Nicolae Bratu revine la conducerea Inspectiei Muncii

Dantes Nicolae Bratu revine de vineri la conducerea Inspectiei Muncii si va avea functia de inspector general de stat, dupa ce anterior fusese detasat ca secretar...

 

Anunt comisie 13.09.2019

Nr.inreg.10/13.09.2019 ANUNŢ  În data de 27.09.2019, ora 10.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc şedinţa...

 

Comunicat de presă 22.08.2019

ITM Alba Nr.inreg.10845/IS/22.08.2019   Comunicat de Presă   Ref:    Acțiune de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate...