Concurs 12.11.2013


Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.7, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă de:

-Inspector grad profesional principal în cadrul compartimentului resurse umane- 1 post.

Perioada desfăşurării concursului este 12.11.2013 – proba scrisă şi 14.11.2013 – interviul , iar probele stabilite la concurs vor avea loc la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba situat în Alba Iulia, Str. Frederik Mistral, nr.7 şi se vor desfăşura astfel:

-proba scrisă va avea loc în data de 12.11.2013 şi va începe de la ora 9,00;

-interviul va avea loc în data de 14.11.2013 şi va începe de la ora 12,00.

Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul ITM Alba în termen de maxim 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

-formularul  tip de înscriere;

-copia actului de identitate;

-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari;

-copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

-cazierul judiciar;

-adeverinţa care să ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfaşurat activităţi de politie politică.

Copiile de pe actele prevazute mai sus vor fi însotite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate, şi se vor depune pâna în data de 05.11.2013, ora 15,00.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la compartimentul resurse umane din cadrul ITM Alba, sau la telefon: 0258/818591, 0258/818592.

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi a fişei postului condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice de:

-inspector grad profesional principal sunt:

a) Condiţii prevăzute de lege:

-vechime : 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

b) Alte condiţii specifice prevăzute de fişa postului:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, inginereşti sau juridice;

-nivel bun de cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel);

Bibliografia stabilită de către inspectorul sef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba este:

B I B L I O G R A F I E
-inspector –
-studii superioare de lungă durată-

1. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, actualizată
2. Legea nr.188/1999 – privind statutul funcţionarilor publici,republicată şi actualizată
3. Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,republicată
4. HG nr.611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
5. HG nr.1344/2007 – privind normele de organizare si funcţionare a comisiilor de disciplină,cu modificările şi completările ulterioare;
6. HG nr.1377/2009 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric;
7.Legea nr.76/2002- privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă actualizată;
8.Constituţia României;
9. Legea nr.161/2003 – privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
10. HG nr. 833/2007 – privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective;
11. OUG nr.158/2005 – privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – actualizată;
12. Legea nr.202/2002 – privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, actualizată;
13.OUG nr.96/2003 – privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;
14. OUG nr. 111/2010 – privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor – actualizată
15.Legea nr.252/2003 – privind registrul unic de control;
16. HG nr.161/2006 – privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, actualizată cu HG nr.500/2011;
17. HG nr.250/1992 – privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare – republicată şi actualizată;
18. HG nr. 432/2004 – privind dosarul profesional al funcţionarilor publici actualizată cu HG nr.522/2007;
19. HG nr.10/2013 – privind organizarea şi funcţionarea Ministerului muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – actualizată
20. Legea nr.176/2010 – privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice

INSPECTOR SEF,
Jr. Fit Dorel Aurel

Noutati ITM

Anunt comisie 13.09.2019

Nr.inreg.10/13.09.2019 ANUNŢ  În data de 27.09.2019, ora 10.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc şedinţa...

 

Comunicat de presă 22.08.2019

ITM Alba Nr.inreg.10845/IS/22.08.2019   Comunicat de Presă   Ref:    Acțiune de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate...

 

Comunicat de presă 05.08.2019

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba vă invită în data de 06.08.2019, ora 15.00 în Sala sedințe Prefectură, Sala Mihai Viteazu din Alba Iulia, la etapa...

 

Campanie nationala in luna iunie 2019

În luna iunie 2019, la nivelul ITM Alba se va derula „Campania națională pentru desfășurarea acțiunilor de control în domeniul relațiilor de muncă și...

 

Anunt comisie 04.06.2019

Nr.inreg.6/04.06.2019. În data de 28.06.2019, ora 10.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc şedinţa Comisiei...

 

ATENȚIE!!! Revisal v6.0.7 disponibil !

ITM Alba vă aduce la cunoștință apariția versiuni revizuite 6.0.7. a aplicației Revisal. Aplicația, ghidul de instalare, răspunsurile la întrebări se regăsesc...

 

ATENTIE ! Modificare Revisal!

În vederea publicarii unei noi versiuni a aplicației Revisal, și anume: 6.0.7, în data de 01.06.2019, care va cuprinde actualizări ale codului COR precum și...