Examen de promovare in grad profesional al functionarilor publici din cadrul ITM


ANUNT din data de 23.12.2014

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.7, Jud. Alba, anunţă desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional al funcţionarilor publici din cadrul ITM Alba.

În conformitate cu prevederile HG nr.611/2008, s-a stabilit că data de desfăşurare a examenului va fi 27.01.2015, iar probele de desfăşurare a examenului vor avea loc la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba situat în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.7 şi se vor desfăşura astfel:

  • proba scrisă va avea loc în data de 27.01.2015 la ora 9,00;

 

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  2. b) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani;
  3. c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

 

Dosarul de înscriere la examen va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

  1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  3. formularul tip de înscriere la examen.

Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul ITM Alba în termen de 20 zile de la data afişării anunţului privind desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional.

Bibliografia stabilită de către inspectorul sef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, pe baza propunerilor primite de la şefii de serviciu şi de la inspectorii sefi adjuncţi este:

 

 

B I B L I O G R A F I E

 

1.Legea nr.188/1999 – privind statutul funcţionarilor publici – republicată – cu modificările şi completările ulterioare

2.Legea nr.108/1999 – pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare

3.Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare

4.Legea nr.7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor public – republicată

5.H.G nr.344/2014– privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

6.H.G nr.611/2008– pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu modificările şi completările ulterioare

7.H.G nr.1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină,cu modificările şi completările ulterioare

8.HG 1377/2010 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric

9.Legea nr.319/2006 – a securităţii şi sănătăţii în muncă

10.HG nr. 1425/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

11.Legea nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările si completările ulterioare;

12. Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările si completările ulterioare.

 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la compartimentul resurse umane din cadrul ITM Alba, sau la telefon: 0258/818591, 0258/818592.

 

 

 

INSPECTOR ŞEF,

Jr. FIT DOREL

 

 

Alba Iulia,

23.12.2014

Noutati ITM

Anunt comisie 13.09.2019

Nr.inreg.10/13.09.2019 ANUNŢ  În data de 27.09.2019, ora 10.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc şedinţa...

 

Comunicat de presă 22.08.2019

ITM Alba Nr.inreg.10845/IS/22.08.2019   Comunicat de Presă   Ref:    Acțiune de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate...

 

Comunicat de presă 05.08.2019

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba vă invită în data de 06.08.2019, ora 15.00 în Sala sedințe Prefectură, Sala Mihai Viteazu din Alba Iulia, la etapa...

 

Campanie nationala in luna iunie 2019

În luna iunie 2019, la nivelul ITM Alba se va derula „Campania națională pentru desfășurarea acțiunilor de control în domeniul relațiilor de muncă și...

 

Anunt comisie 04.06.2019

Nr.inreg.6/04.06.2019. În data de 28.06.2019, ora 10.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc şedinţa Comisiei...

 

ATENȚIE!!! Revisal v6.0.7 disponibil !

ITM Alba vă aduce la cunoștință apariția versiuni revizuite 6.0.7. a aplicației Revisal. Aplicația, ghidul de instalare, răspunsurile la întrebări se regăsesc...

 

ATENTIE ! Modificare Revisal!

În vederea publicarii unei noi versiuni a aplicației Revisal, și anume: 6.0.7, în data de 01.06.2019, care va cuprinde actualizări ale codului COR precum și...