Concurs ITM Alba- 27.02.2017


Nr.inreg. 917/RU/25.01.2017

ANUNȚ
Publicat azi 27.01.2017

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante :

Inspector de muncă, clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului contracte colective de muncă şi monitorizare relaţii de muncă – 1 post

Concursul se organizează la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba situat în Alba Iulia, Str. Frederik Mistral, nr.7, Jud. Alba:

 • în data de 27.02.2017, ora 9.00 – proba scrisă;
 • și în data de 01.03.2017, ora 12.00 – interviul.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008, modificată și completată, respectiv:

 • Formularul de inscriere prevazut in anexa 3 de la secretariatul comisiei;
 • Copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
 • Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul și pe site-ul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba www.itmalba.ro
Informaţii suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, sau la telefoanele: 0258/818591, 0258/818592.

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi a fişei postului condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice de:

A. inspector de muncă, clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului contracte colective de muncă şi monitorizare relaţii de muncă sunt:

a) Condiţii prevăzute de lege:

 • vechime : 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau în specializările: sociologie, psihologie, medicină, administrație publică și științe politice;
 • condiții generale pentru ocuparea funcției publice prevăzute de art.54 din L.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2) cu modificările și completările ulterioare;

 

B I B L I O G R A F I E
-inspector de muncă –
-studii superioare de lungă durată-
Compartimentului contracte colective de muncă şi monitorizare relaţii de muncă

 

I. Legea 53/2003 – CODUL MUNCII,publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 18 mai 2011-Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, şi a mai fost modificată şi completată prin:
a. -Legea nr. 480/2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 18 noiembrie 2003;
b. -Legea nr. 541/2003 pentru modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 19 decembrie 2003;
c. -OUG nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 5 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 371/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.147 din 19 decembrie 2005;
d. -Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările ulterioare;
e. -OUG nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 18 septembrie 2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 94/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2007;
f. -Legea nr. 237/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 269 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 25 iulie 2007;
g. -Legea nr. 202/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008;
h. -OUG nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 167/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 14 mai 2009;
i. -Legea nr. 331/2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 13 noiembrie 2009;
j. -Legea nr. 49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 29 martie 2010.
k. Legea nr.147/2012, Legea nr.76/2012,Legea nr.2/2013
l. Legea nr.187/2012, Legea nr.255/2013
m. Legea nr.77/2014, Legea nr.171/2014, Legea nr.12/2015
n. Legea nr.97/2015,Decizia nr.279/2015,Decizia nr.814/2015,Decizia nr.814/2015, Decizia nr.261/2016
o. Legea nr.176/2016
p. Legea nr.220/2016

II. HG. 1377/2009 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric (M.O.802/25.11.2009), cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.522 din 2 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr.662 din 7 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 968 din 15 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.350 din 23 decembrie 2010, HG nr.914/2012;HG nr.517/2013; HG nr.344/2014, HG nr.884/2015,

III. Legea nr.108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republ.in MO nr.182/21.03.2012 cu modificările și completările aduse de: OUG nr.86/2014, Legea nr.174/2015, Legea nr.210/2016;

IV. Legea nr.7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, republ. In MO nr.194/21.03.2007;

V. Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri rep. In MO nr.818/03.11.2015 cu modificările si completările aduse de Legea nr.277/2013, Legea nr.18/2014, OUG nr.36/2014 si Legea nr.254/2015;

VI. Ordinul nr.831/2015 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

VII. Ordinul nr.1918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic, modificat de Ordinul nr.2822/20.12.2011

VIII. OG. 2/2001-privind regimul juridic al contraventiilor, (M.O.nr.747/ 26.10.2003), modificata si completata prin Legea180/2002,(M.O.268/22.04.2002),O.U.G.16/2002(M.O.145/26.02.2002),O.G.61/2002(M.O.582/14.08,2003),Legea.174/2004(M.O.465/25.05.2004),Legea.357/2003(M.O.537/25.07.2003) O.U.G.108/2003 (M.O.747/26.10.2003),Legea 526/2004(MO 1149/6.12.2004), O.G.8/2006 (M.O.78/27.01.2006), Legea.352/2006 (M.O.640/25.07.2006), Legea 353/2006 (M.O.640/25.07.2006), Legea 182/2006 (M.O.443/23.05.2006); Decizia 228/ 13.03 2007 (MO 283 din 27 aprilie 2007), Decizia. 1.354/10 .12. 2008 (MO 887/ 29.12. 2008), Legea nr. 293/2009 (M.O.645/01.10.2009), Legea 202/25.10.2010 (M.O.714/26.10.2010);Legea nr.76/24.05.2012; OUG nr.80/26.06.2013;OG nr.17/26.08.2014; OG nr.5/28.01.2015, OUG nr.41/2016

IX. HG.500/2011-privind intocmirea şi completarea registrului general de evidenta a salariatilor, modificata si completata prin HG nr.1105/2011 și HG 877/2016

X. OG. 27/2002– privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor,modificata (M.O.nr 84/01.02.2002),modificata prin Legea 233/2002,(M.O.296/30.04.2002), rectificata prin Rectificarea nr.233/2002 (M.O.613/20.08.2002);

XI. OUG. 96/2003– privind protectia maternitatii la locurile de munca ( M.O.nr.750/ 27.10.2003), modificat si completata prin Legea 25/2004 pentru aprobarea OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca (MO 214/11.04.2004),O.U.G.158/2005 (M.O.1.074/29.11.2005); Legea nr.154/18.06.2015

XII. Legea nr.62/2011-dialogului social (M.O.322 din 10 mai 2011) republicata in MO nr.625/31.08.2012 si actualizata de LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013; LEGEA nr. 248 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 1 din 11 ianuarie 2016.

XIII. Legea 188/1999 M.Of. 600 din 08-dec-1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in MO nr.574/04.07.2006 si modificata şi completata de LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013; LEGEA nr. 248 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 1 din 11 ianuarie 2016.

XIV. OUG.44/2008-privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (M.O.328/25.04.2008), modificată şi completată prin O.U.G 38/2009 (M.O.269/24.04.2009); OUG nr.46/11.05.2011; Legea nr.4/08.01.2014; Legea nr.182/2016

INSPECTOR ŞEF,
Jr. FIŢ DOREL AUREL

Noutati ITM

Comunicat de presa Inspecția Muncii 23.01.2020

Comunicat de presă Inspecția Muncii anunță Programul cadru de acțiuni pentru anul 2020, care cuprinde principalele campanii și acțiuni care vor fi realizate...

 

Comunicat de presa 20.12.2019

Comunicat de presă 20.12.2019 Inspecția Muncii lansează aplicația mobilă denumită „Inspectia Muncii”, ca instrument de lucru util angajatorilor care folosesc...

 

Comunicat de presa 16.12.2019

Nr.inreg.12/16.12.2019. ANUNT În data de 30.12.2019, ora 10.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc sedinta...

 

Informare Inspecția Muncii

IMPORTANT !!! Stimați utilizatori, Vă informăm că începând cu ora 20, problemele de acces la portalul REGES au fost remediate. Reiterăm că intervalul în...

 

Dantes Nicolae Bratu revine la conducerea Inspectiei Muncii

Dantes Nicolae Bratu revine de vineri la conducerea Inspectiei Muncii si va avea functia de inspector general de stat, dupa ce anterior fusese detasat ca secretar...

 

Anunt comisie 13.09.2019

Nr.inreg.10/13.09.2019 ANUNŢ  În data de 27.09.2019, ora 10.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc şedinţa...

 

Comunicat de presă 22.08.2019

ITM Alba Nr.inreg.10845/IS/22.08.2019   Comunicat de Presă   Ref:    Acțiune de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate...