Concurs ITM Alba- 11.12.2017


ANUNT
Din data de 09.11.2017 ora 12.00

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.7, Jud. Alba, anunţă desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional al funcţionarilor publici din cadrul ITM Alba.

În conformitate cu prevederile HG nr.611/2008 cu modificările și completările ulterioare, s-a stabilit că data de desfăşurare a examenului va fi 11.12.2017, iar probele de desfăşurare a examenului vor avea loc la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba situat în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.7 şi se vor desfăşura astfel:

– proba scrisă va avea loc în data de 11.12.2017 la ora 10.00;
– interviul va avea loc in data de 13.12.2017 ora 13.00.

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Dosarul de înscriere la examen va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
3. formularul tip de înscriere la examen.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul ITM Alba în termen de 20 zile de la data afişării anunţului privind desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional.

Bibliografia stabilită de către inspectorul sef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, pe baza propunerilor primite de la şefii de serviciu şi de la inspectorii sefi adjuncţi este:

ANEXA BIBLIOGRAFIE PRMOVARE GRAD SEM.II 2017

B I B L I O G R A F I E
-inspector de muncă –
-studii superioare de lungă durată-

Serviciul Control Relații de Muncă

I. Legea 53/2003- CODUL MUNCII,publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 18 mai 2011-Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, şi a mai fost modificată şi completată prin:

a. -Legea nr. 480/2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 18 noiembrie 2003;
b. -Legea nr. 541/2003 pentru modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 19 decembrie 2003;
c. -OUG nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 5 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 371/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.147 din 19 decembrie 2005;
d. -Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările ulterioare;
e. -OUG nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 18 septembrie 2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 94/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2007;
f. -Legea nr. 237/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 269 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 25 iulie 2007;
g. -Legea nr. 202/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008;
h. -OUG nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 167/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 14 mai 2009;
i. -Legea nr. 331/2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 13 noiembrie 2009;
j. -Legea nr. 49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 29 martie 2010.
k. Legea nr.147/2012, Legea nr.76/2012,Legea nr.2/2013
l. Legea nr.187/2012, Legea nr.255/2013
m. Legea nr.77/2014, Legea nr.171/2014, Legea nr.12/2015
n. Legea nr.97/2015,Decizia nr.279/2015,Decizia nr.814/2015, Decizia nr.261/2016
o. Legea nr.57/2016, Legea nr.176/2016, Legea nr.220/2016
p. OUG nr.53/2017

II. HG. 1377/2009 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric (M.O.802/25.11.2009), cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.522 din 2 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr.662 din 7 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 968 din 15 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.350 din 23 decembrie 2010, HG nr.914/2012;HG nr.517/2013; HG nr.344/2014, HG nr.884/2015,

III. Legea nr.108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republ.in MO nr.182/21.03.2012 si actualizata de OUG 86/2014, Legea nr.174/2015, Legea nr.210/2016;

IV. Constituția României – republicată in MO nr.767/2003

V. Legea nr.7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, republ. In MO nr.194/21.03.2007

VI. Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri rep. In MO nr.947/2015 si modificata de Legea nr.105/2017

VII. Ordinul nr.831/2015 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

VIII. Ordinul nr.1918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic, modificat de Ordinul nr.2822/20.12.2011

IX. OG. 2/2001-privind regimul juridic al contraventiilor,(M.O.nr.747/ 26.10.2003), modificata si completata prin Legea180/2002,(M.O.268/22.04.2002),O.U.G.16/2002(M.O.145/26.02.2002),O.G.61/2002(M.O.582/14.08,2003),Legea.174/2004(M.O.465/25.05.2004),Legea.357/2003(M.O.537/25.07.2003) O.U.G.108/2003 (M.O.747/26.10.2003),Legea 526/2004(MO 1149/6.12.2004), O.G.8/2006 (M.O.78/27.01.2006), Legea.352/2006 (M.O.640/25.07.2006), Legea 353/2006 (M.O.640/25.07.2006), Legea 182/2006 (M.O.443/23.05.2006); Decizia 228/ 13.03 2007 (MO 283 din 27 aprilie 2007), Decizia. 1.354/10 .12. 2008 (MO 887/ 29.12. 2008), Legea nr. 293/2009 (M.O.645/01.10.2009), Legea 202/25.10.2010 (M.O.714/26.10.2010);Legea nr.76/24.05.2012; OUG nr.80/26.06.2013;OG nr.17/26.08.2014; OG nr.5/28.01.2015, OUG nr.41/2016;

X. HG.500/2011-privind intocmirea şi completarea registrului general de evidenta a salariatilor, modificata si completata prin HG nr.1105/2011, HG nr.877/2016, OUG nr.53/2017;

XI. OG. 27/2002- privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor,modificata (M.O.nr 84/01.02.2002),modificata prin Legea 233/2002,(M.O.296/30.04.2002), rectificata prin Rectificarea nr.233/2002 (M.O.613/20.08.2002);

XII. OUG. 96/2003- privind protectia maternitatii la locurile de munca ( M.O.nr.750/ 27.10.2003), modificat si completata prin Legea 25/2004 pentru aprobarea OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca (MO 214/11.04.2004),O.U.G.158/2005 (M.O.1.074/29.11.2005); Legea nr.154/18.06.2015

XIII. Legea nr.62/2011-dialogului social (M.O.322 din 10 mai 2011) republicata in MO nr.625/31.08.2012 si actualizata de LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013; LEGEA nr. 248 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 1 din 11 ianuarie 2016, OUG nr.23/2017;

XIV. Legea 188/1999 M.Of. 600 din 08-dec-1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in MO nr.574/04.07.2006 si modificata şi completata de

-ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 8 octombrie 2008;

-ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 229 din 30 decembrie 2008;

-ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009 respinsă LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009;

-ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 22 aprilie 2009 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 şi respinsă de LEGEA nr. 41 din 12 martie 2010;

-ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 30 iunie 2009;

-ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009;

-LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009;

-LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009;

-DECIZIA nr. 1.629 din 3 decembrie 2009;

-LEGEA nr. 41 din 12 martie 2010;

-LEGEA nr. 49 din 19 martie 2010;

-LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010;

-LEGEA nr. 264 din 22 decembrie 2010;

-LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010;

-ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 aprobată de LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012;

-LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012*);

-LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;

-ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 iunie 2013 respinsă de LEGEA nr. 92 din 1 iulie 2014;

-ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 27 august 2013**) respinsă de LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016;

-LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012;

-LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013;

-DECIZIA nr. 55 din 5 februarie 2014;

-ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 aprilie 2014;

-LEGEA nr. 92 din 1 iulie 2014;

-DECIZIA nr. 351 din 7 mai 2015;

-LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016;

-LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016;

-LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017.

XV. OUG.44/2008-privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (M.O.328/25.04.2008), modificată şi completată prin O.U.G 38/2009 (M.O.269/24.04.2009); OUG nr.46/11.05.2011; Legea nr.4/08.01.2014

Jr. Fiţ Dorel Aurel
INSPECTOR ŞEF,

Noutati ITM

Comunicat de presă 22.08.2019

ITM Alba Nr.inreg.10845/IS/22.08.2019   Comunicat de Presă   Ref:    Acțiune de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate...

 

Comunicat de presă 05.08.2019

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba vă invită în data de 06.08.2019, ora 15.00 în Sala sedințe Prefectură, Sala Mihai Viteazu din Alba Iulia, la etapa...

 

Campanie nationala in luna iunie 2019

În luna iunie 2019, la nivelul ITM Alba se va derula „Campania națională pentru desfășurarea acțiunilor de control în domeniul relațiilor de muncă și...

 

Anunt comisie 04.06.2019

Nr.inreg.6/04.06.2019. În data de 28.06.2019, ora 10.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc şedinţa Comisiei...

 

ATENȚIE!!! Revisal v6.0.7 disponibil !

ITM Alba vă aduce la cunoștință apariția versiuni revizuite 6.0.7. a aplicației Revisal. Aplicația, ghidul de instalare, răspunsurile la întrebări se regăsesc...

 

ATENTIE ! Modificare Revisal!

În vederea publicarii unei noi versiuni a aplicației Revisal, și anume: 6.0.7, în data de 01.06.2019, care va cuprinde actualizări ale codului COR precum și...

 

Comunicat de presă 17.05.2019

Inspectoratul Teritorial de Munca Alba va invita in data de 21.05.2019, ora 10,00 in Sala Senatului din cadrul Universitatii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,...