Anunț concurs promovare în grad, 15.11.2018


ANUNȚ

Din data de 15.11.2018

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.7, Jud. Alba, anunţă desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional al funcţionarilor publici din cadrul ITM Alba pentru semestrul II al anului 2018.

În conformitate cu prevederile HG nr.611/2008 cu modificările și completările ulterioare, s-a stabilit că data de desfăşurare a examenului va fi 17.12.2018, iar probele de examen vor avea loc la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba situat în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.7 şi se vor desfăşura astfel:

 • proba scrisă va avea loc în data de 17.12.2018 la ora 10.00;
 • interviul va avea loc in data de 12.2018 ora 13.00.

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici

c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Dosarul de înscriere la examen va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

 1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 3. formularul tip de înscriere la examen.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul ITM Alba în termen de 20 zile de la data afişării anunţului privind desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional, respectiv până la data de 05.12.2018.

Bibliografia stabilită de către inspectorul sef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, pe baza propunerilor primite de la șeful serviciului este:

B I B L I O G R A F I E

-inspector –

-studii superioare de lungă durată-

Compartimentul informatică

 • 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii modificată de HG nr.821/15.11.2017
 • Legea nr.108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republ.in MO nr.182/21.03.2012 si actualizata de OUG 86/2014, Legea nr.174/2015, Legea nr.210/2016;
 • Constituția României – republicată in MO nr.767/2003
 • Legea nr.7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, republ. In MO nr.194/21.03.2007
 • Legea nr.52/2011 – privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri cu modificarile aduse de L.105/2017 și L.86/2018
 • Legea 188/1999Of. 600 din 08-dec-1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in MO nr.574/04.07.2006 si modificata şi completata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 8 octombrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 229 din 30 decembrie 2008;  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009 respinsă LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 22 aprilie 2009 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 şi respinsă de LEGEA nr. 41 din 12 martie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 30 iunie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009; LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009; LEGEA nr. 379 din 10 decembrie 2009; DECIZIA nr. 1.629 din 3 decembrie 2009;LEGEA nr. 41 din 12 martie 2010; LEGEA nr. 49 din 19 martie 2010; LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010; LEGEA nr. 264 din 22 decembrie 2010;LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 aprobată de LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012*); LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 iunie 2013 respinsă de LEGEA nr. 92 din 1 iulie 2014;  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 27 august 2013**) respinsă de LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012;LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013;DECIZIA nr. 55 din 5 februarie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 aprilie 2014; LEGEA nr. 92 din 1 iulie 2014; DECIZIA nr. 351 din 7 mai 2015; LEGEA nr. 36 din 22 martie 2016; LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016; LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017.
 • Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr.217 din 23 mai 1996;
 • Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările si completările aduse de RECTIFICAREA nr. 544 din 12 octombrie 2001, LEGEA nr. 371 din 5 octombrie 2006; LEGEA nr. 380 din 5 octombrie 2006;LEGEA nr. 188 din 19 iunie 2007; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 144 din 12 iulie 2016.
 • HOTĂRÂRE nr. 905/2017 – privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

 

INSPECTOR ŞEF,

Ing. Ursaleș Izabella

Noutati ITM

Anunt comisie 13.09.2019

Nr.inreg.10/13.09.2019 ANUNŢ  În data de 27.09.2019, ora 10.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc şedinţa...

 

Comunicat de presă 22.08.2019

ITM Alba Nr.inreg.10845/IS/22.08.2019   Comunicat de Presă   Ref:    Acțiune de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate...

 

Comunicat de presă 05.08.2019

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba vă invită în data de 06.08.2019, ora 15.00 în Sala sedințe Prefectură, Sala Mihai Viteazu din Alba Iulia, la etapa...

 

Campanie nationala in luna iunie 2019

În luna iunie 2019, la nivelul ITM Alba se va derula „Campania națională pentru desfășurarea acțiunilor de control în domeniul relațiilor de muncă și...

 

Anunt comisie 04.06.2019

Nr.inreg.6/04.06.2019. În data de 28.06.2019, ora 10.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc şedinţa Comisiei...

 

ATENȚIE!!! Revisal v6.0.7 disponibil !

ITM Alba vă aduce la cunoștință apariția versiuni revizuite 6.0.7. a aplicației Revisal. Aplicația, ghidul de instalare, răspunsurile la întrebări se regăsesc...

 

ATENTIE ! Modificare Revisal!

În vederea publicarii unei noi versiuni a aplicației Revisal, și anume: 6.0.7, în data de 01.06.2019, care va cuprinde actualizări ale codului COR precum și...