3.1.RM – Control Relatii de Munca


Control Relaţii de Muncă

In domeniul relatiilor de munca, potrivit ghidului de control, inspectorii de munca din cadrul corpului de control relatii de munca isi desfasoara activitatea in mod constant pe 3 coordonate majore, care de altfel, constituie metode specifice de inspectie, in acest sector de competenta al Inspectiei Muncii. In cele ce urmeaza, vom incerca sa prezentam metodele de inspectie utilizate in activitatea inspectorilor de munca.

I. CONTROLUL DE FOND în domeniul Relaţiilor de Muncă

Acest gen de control are ca obiectiv verificarea modului in care angajatorii aplica aplica prevederile legislatiei muncii si a clauzelor din contractele colective de munca, precum si realizarea unei analize de ansamblu a activitatii in domeniul relatiilor de munca si al evidentei muncii, in vederea eliminarii deficientelor consatate si constientizarii angajatorului pentru respectarea legislatiei muncii. Este un control de anvergura, care tinde sa acopere prin obiectivele sala intreaga problematica a raporturilor de munca dintr-o unitate si care, de regula, este un control planificat lunar la 2-3 unitati cu un numar semnificativ de salariati sau cu deficiente majore in activitate, rezultate din controalele precedente.

Acest gen de control poate fi efectuat numai in domeniul relatiilor de munca sau in brigada complexa vizind atit problematica relatiilor de munca cit si cea a securitatii si sanatatii in munca, caz in care cooperarea intre serviciul control relatii de munca si serviciul SSM se impune cu necesitate si incepe prin planificarea lunara a actiunilor de control si stabilirea echipelor complexe de control avind in componenta specialisti din ambele domenii de activitate.

OBIECTIV : verificarea în ansamblu a activităţii în domeniul relaţiilor de muncă şi al evidenţei muncii, în vederea eliminării deficienţelor constatate şi a conştientizării angajatorului pentru respectarea legislaţiei muncii.

DOCUMENTE ŞI DATE SOLICITATE:

 -registrul unic de control;

-actele constitutive ale societăţii: contract de societate, statutul societăţii, certificatul de înmatriculare la registrul comerţului, cu anexele sale, actele adiţionale de modificare şi completare a actelor constitutive;

-după caz, procura notarială de împuternicire pentru reprezentantul angajatorului;

Legea 53/2003- Codul Muncii:

-contractele individuale de muncă;

-actele adiţionale de modificare a: duratei contractului, locului muncii, felului muncii, condiţiilor de muncă, salariului, timpului de muncă şi a timpului de odihnă;

-deciziile emise de angajator – suspendarea şi încetarea contractelor individuale muncă, majorarea salariului (când această situaţie derivă dintr-un act normativ);

-fişele de aptitudini care atestă faptul că persoana in cauză este aptă pentru prestarea acelei munci;

-informarea ITM despre faptul că unitatea utilizează frecvent muncă de noapte;

-programarea efectuării C.O.;

-structura de personal a societăţii/ organigrama societăţii;

-documentele privind evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;

-regulamentul intern;

-contractul colectiv de muncă, unde este cazul;

-foile colective de prezenţă;

-statele de plata a salariilor;

HG nr. 500/2011, privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor şi Ordinul MMFPS nr.1918/2011

– registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic;

– contractul de prestari servicii incheiat cu prestatorul in domeniul Revisal, imputernicirea persoanei desemnate sa transmita datele in Revisal si inregistrarea la ITM a acestuia;

– dosarele de personal ale salariaţilor care conţin:

 • cererea de angajare;
 • act de repartizare în muncă eliberat de agenţia de ocupare a forţei de muncă;
 • curriculum vitae;
 • acte de stare civilă şi acte de identitate(copie),acte de studii şi de calificare(copie);
 • fişa de aptitudini;
 • contract individual de muncă şi acte adiţionale;
 • acte emise în derularea raportului de muncă(decizii de suspendare, încetare, sancţionare);
 • acte privind verificarea prealabilă a aptitudinilor personale şi profesionale (concurs, examen, probă practică);
 • acte privind cercetarea disciplinară prealabilă;
 • certificat de cazier judiciar, dacă este cazul;
 • avize prealabile consultative sau obligatorii ale organelor de specialitate(dacă este cazul);

O.U.G. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă aprobată prin Legea 25/2004 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 96/2003.

-actele prin care angajatorul a fost înştiinţat de salariata se află într-o situaţie prevăzută de art.2 lit.c-e;

-raportul privind evaluarea riscurilor pentru securitatea sau sănătatea salariatelor gravide, lăuze sau care alăptează şi a repercursiunilor asupra sarcinii ori alăptării ;

-adresa prin care a fost înstiinţat medical de medicina muncii si I.T.M. despre faptul că o salariată se află îtr-una din situaţiile prevăzute la art.2 lit. c-e;

-actele prin care în urma recomandărilor effectuate de medical de medicina muncii a fost modificat locul de muncă al salariatei care se află într-una din situaţiile prevăzute de art.2 lit. c-e;

-actele prin care medicul de medicina muncii stabileşte intervalul de timp la care este necesară schimbarea poziţiei de lucru, perioadele de activitate, respective durata perioadelor de repaus în poziţia şezîndă sau pentru mişcare;

-foile colective de prezenţă şi statele de plată a salariilor din care să rezulte reducerea normală a timpului de lucru , în baza recomandării medicului de familie;

-regulamentul intern care să prevadă măsurile privind igiena , protecţia sănătăţii şi securitatea în muncă a salariatelor gravide , lăuze sau care alăptează;

-actele privind modificarea locului de muncă al salariatelor gravide, lăuze sau care alăptează care desfăşoară în mod curent muncă cu caracter insalubru sau greu de suportat;

-actele privind încetarea raporturilor de muncă;

Legea 202/2002

– modul de organizare al examenului sau concursului şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor din sectorul public sau privat;

– încheierea, modificarea, executarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu;

– stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;

– stabilirea remuneraţiei;

– beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări sociale;

– informarea şi consilierea profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;

– evaluarea performanţelor individuale;

– promovarea profesională;

– aplicarea măsurilor disciplinare;

– dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;

-alte condiţii de prestare a muncii, având în vedere relaţiile de muncă prevăzute la art. 8 alin.1 din Legea 202/2002

 Legea 448/2006-privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap:

 -contractele de muncă încheiate cu persoanele cu handicap (4% din numărul total de salariaţi);

-documentele care atestă plata contribuţiilor datorate bugetului de stat, sau achiziţionării serviciilor sau produselor în condiţiile prevăzute de lege, în situaţia în care au fost încadrate în muncă persoane cu handicap;

Temeiul legal pentru solicitarea documentaţiei: Legea 53/2003, HG 500/2011, OUG 96/2003 aprobată prin Legea 25/2004 şi a Normelor metodologice de aplicare a OUG 96/2003, Legea 108/1999, Legea 202/2002, Legea 448/2006;

Timp preconizat: 3 zile

Măsuri dispuse: să dispună ca abaterile constatate în domeniu să fie remediate într-un termen limitat sau pe loc, şi să aplice sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege;

Actul normativ care reglementează aplicarea sancţiunilor: Legea 53/2003, HG 500/2011, Legea 108/1999, OUG 96/2003, Legea 202/2002, Legea 448/2006;

FAPTE CONTRAVENŢIONALE /PENALE:

Legea 53/2003- Codul muncii Contravenţii:

Art. 260:
a) nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, cu amendă de la 300 lei la 2000 lei;
b) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amendă de la 300 lei la 1000 lei;
c) împiedicarea sau obligarea, prin ameninţări ori prin violenţe, a unui salariat sau a unui grup de salariaţi să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei, cu amendă de la 1500 lei la 3000 lei;
d) stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispoziţiilor legale cu amendă de la 2000 lei la 5000 lei;
e)primirea la muncă a pînă la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare persoană identificată;
f) prestarea muncii de către o persoana fără încheierea unui contract individual de muncă, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
g) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 139 şi 142, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
h)încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 140, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;
i) nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
j) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
k) neacordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 53 alin. (1), în cazul în care angajatorul îşi întrerupe temporar activitatea cu menţinerea raporturilor de muncă, cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei;
l) încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
m) încălcarea de către angajator a obligaţiei prevăzute la art. 27 şi 119, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
n) nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
o) încălcarea de către agentul de muncă temporară a obligaţiei prevăzute la art. 102, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei;
p) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

(3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică dispoziţiile legislaţiei în vigoare.

Infracţiuni:art.280:
– încadrarea în muncă a minorilor cu nerespectarea condiţiilor legale de vîrstă sau folosirea acestora pentru prestarea activităţi cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor constituie contravenţie şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani

Legea 108/1999 Contravenţii:

Art.21: Refuzul unui angajator, persoană fizică sau juridică, de a aduce la îndeplinire măsurile obligatorii, dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta, în limitele şi cu respectarea prevederilor art. 6 şi 19, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei;

Art. 24: În cazul săvârşirii repetate de către angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislaţiei muncii sau de la normele de securitate şi sănătate în muncă, Inspecţia Muncii poate cere radierea persoanei juridice din registrul comerţului;

HG 500/2011:

ART. 9

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de angajatori, persoane fizice sau juridice:

a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-g), cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză;

b) refuzul de a pune la dispoziţie inspectorului de muncă registrul în format electronic, precum şi dosarul personal al salariaţilor;

c) necompletarea elementelor contractului individual de muncă conform art. 3, respectiv netransmiterea registrului în termenele prevăzute la art. 4;

d) completarea registrului de către alte persoane decât cele prevăzute la art. 2 alin. (5) sau alin. (6);

e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete;

f) alterarea sau ştergerea datelor din registru, precum şi intervenţia neautorizată asupra aplicaţiei informatice a registrului.

g) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii;

h) refuzul angajatorului de a elibera copii după documentele prevăzute la art. 8 alin. (3), solicitate de către salariat;

i) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7);

j) nerespectarea prevederilor art. 7.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:

a) cea prevăzută la lit. a), cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a registrului completat cu toate elementele contractului individual de muncă, fără ca amenda totală cumulată să depăşească suma de 50.000 lei;

b) cele prevăzute la lit. b)-c), cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;

c) cea prevăzută la lit. d)-f) şi i) cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;

d) cea prevăzută la lit. g) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e) cea prevăzută la lit. h) şi j) cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

OUG 96/2003:

– art. 27(1) lit. a- încălcarea dispoziţiilor prevazute la art. 6,7(1), 8, 17(1), 18, se sancţionează cu amendă de la 2500-5000 lei;

– art.27(1) lit.b- încălcarea art.9,12(3), 13, 19,20(2) şi (4), 21 (1) şi (2) se sancţionează cu amendă de la 5000- 10000 lei;

Legea 202/2002, republicată:

-amendă de la 1500 lei-15000 –încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 11-14;

Legea 448/2006, republicată:

ART. 100
Următoarea faptă constituie contravenţii şi se sancţionează de către personalul Inspecţiei Muncii ;

c) nerespectarea dispoziţiilor art. 78, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei;

Contestarea procesului-verbal de control:

Legea 554/2004, privind contenciosul administrativ, art 1 şi 7- orice persoană fizică sau juridică, dacă se consideră vătămată în drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ se poate adresa pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei ce i-a fost cauzata instituţiei emitente şi instanţei competente în termen de 30 de zile de la emiterea actului.

Contestarea procesului verbal de contravenţie:

OG.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor-art.31,32- împotriva procesului verbal de contravenţie şi de aplicare a sancţiunii se poate face plîngere in termen de 15 zile de la data înmînării sau comunicării acestuia. Plîngerea însoţită de copia de pe procesul verbal de constatare a contravenţiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, şi se trimite la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvîrşită contravenţia. Plîngerea împotriva procesului verbal de contravenţie suspendă executarea.

II.CONTROLUL TEMATIC

Este un control care acopera un numar limitat de domenii din cele reglementate de legislatia muncii si se desfasoara intr-o scurta perioada de timp; aceste tipuri de controale ofera o imagine partiala a modului de organizare si desfasurare a activitatii angajatorului, concludenta insa asupra problemei care constituie tema controlui (presupune o tematica de control)

OBIECTIV: verificarea respectării prevederilor

-Legii 53/2003- Codul Muncii republicat;

-H.G.500/2011-privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor;

-OUG.96/2003- privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, modificată şi completată prin Legea 25/2004 şi a Normelor Metodologice de aplicare a OUG.96/2003, Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.182/1999 ratificată prin Legea nr.203/2000 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor ;

-Legea 202/2002-privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;

DOCUMENTE SOLICITATE:

-registrul unic de control;

-actele constitutive ale societăţii, certificatul de înregistrare la ORC;

-fişele de aptitudini care atestă faptul că persoana în cauză este aptă pentru prestarea acelei muncii;-contractele individuale de muncă;

-informarea scrisă a salariatului cu privire la modificarea elementelor din contractul individual de muncă, care impun încheierea unui act adiţional la contractul individual de muncă de muncă;

-actele privind încheierea, suspendarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;

-actele ce atestă efectuarea cercetării disciplinare prealabile, în cazul aplicării sancţiunilor disciplinare (cu excepţia avertismentului);

-evidenţa orelor prestate de fiecare salariat ( foi colective de prezenţă, fişe de pontaj);

-statele de plată a salariilor;

-după caz, dovada informării ITM, cu privire la munca în timpul nopţii;

-registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic;

-structura de personal a societăţii/organigrama;

-programarea individuală/ colectivă a concediilor de odihnă;

-dosarele de personal;

-regulamentul intern;

-contractul colectiv de muncă, după caz dovada iniţierii de către angajator a negocierii colective;

– raportul de evaluare a riscurilor pentru sănătatea şi securitatea în muncă a femeilor gravide, lăuze sau care alăptează şi a repercursiunilor asupra sarcinii ori alăptării;

-informarea privind protecţia maternităţii la locul de muncă întocmită de angajator;

III. CONTROLUL INOPINAT

Presupune 2 coordonate:

III.1. TIP CAMPANIE

Acest gen de control specific izvoraste din Programul anual de actiuni al Inspectiei Muncii, aprobat de inspectorul general de stat si vizeaza mari domenii de activitate precum si o problematica precisa circumscrisa atit relatiilor de munca cit si securitatii si sanatatii in munca.

In acest sens, in vederea derularii corespunzatoare a acestui gen de controale, la nivel central se constituie un colectiv coordonare a campaniei care planifica actiunile in teritoriu si centralizeaza operativ, zilnic rezultatele actiunilor din judete.

III.2. SOLUTIONAREA SESIZARILOR RECLAMATIILOR

Acest tip de control este o componenta deosebit de importanta a activitatii corpului de control relatii de munca, precum si o veritabila sursa pentru derularea controalelor inopinate. Sesizarile si reclamatiile adresate ITM, cuprind o paleta deosebit de diversificata de probleme legate de derulare a raporturilor de munca din unitatile aflate in evidenta si implica un volum de munca destul de mare pentru verificarea si solutionarea lor in termenele legale

 Pentru solutionarea operativa a acestora, la nivelul ITM s-au organizat:

-o linie telefonica directa cu robot (HOT-LINE), care preia non-stop sesizarile formulate de cei interesati cu privire la neaplicarea prevederilor legislatiei muncii;

-o cutie postala destinata sesizarilor si reclamatiilor.

Tipologia actiunilor specifice ale Inspectiei Muncii nu este limitativa, ea putind fi adaptata unor cerinte de evaluare si comandamente ale conducerii Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei, corespunzator obiectivelor cerute si problematicii supuse controlului.

Noutati ITM

Anunț examen promovare în grad 03.04.2018

Anunț examen promovare în grad 03.04.2018

 

Anunt comisie de abilitate 20.03.2018

  Nr.inreg.4/20.03.2018  ANUNT           În data de 10.04.2018, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba,...

 

Avertisment privind munca în străinătate

INFORMAȚII DESPRE INTERMEDIEREA ȘI PLASAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE Conform prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români...

 

Anunț comisie de abilitare 30.01.2018

Nr.inreg.1/11.01.2018.   ANUNŢ   În data de 30.01.2018, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea...

 

Centralizatoare punctaje promovare 11.12.2017

Centralizator punctaje proba scrisa 11.12.2017 Centralizator punctaje interviu 11.12.2017

 

Rezultat selecție examen promovare 2017

Rezultat selecție examen promovare 2017

 

APLICARE OUG NR.82/2017

APLICARE OUG NR.82/2017 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba aduce la cunoștință angajatorilor că potrivit art.VII din OUG 82/2017, pentru modificarea şi...