3.9.RM – Sanctiuni


Lista sancţiunilor aplicate de către inspectorii de muncă din cadrul Corpului de Control Relaţii de Muncă

1.LEGEA 53/2003- CODUL MUNCII-competenţa de sancţionare este prevazută la art. 260 , iar sancţiunile sunt:

ART..260 CM

a) nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, cu amendă de la 300 lei la 2000 lei;

b) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amendă de la 300 lei la 1000 lei;

c) împiedicarea sau obligarea, prin ameninţări ori prin violenţe, a unui salariat sau a unui grup de salariaţi să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei, cu amendă de la 1500 lei la 3000 lei;

d) stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispoziţiilor legale cu amendă de la 2000 lei la 5000 lei;

e) primirea la muncă a pînă la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare persoană identificată;

f) prestarea muncii de către o persoana fără încheierea unui contract individual de muncă, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;

g) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 139 şi 142, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

h) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 140, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;

i) nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

j) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

k) neacordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 53 alin. (1), în cazul în care angajatorul îşi întrerupe temporar activitatea cu menţinerea raporturilor de muncă, cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei;

l) încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

m) încălcarea de către angajator a obligaţiei prevăzute la art. 27 şi 119, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

n) nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

o) încălcarea de către agentul de muncă temporară a obligaţiei prevăzute la art. 102, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei;

p) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei.

2. LEGEA 108/1999, republicată – competenţa de sancţionare este prevazută la art. 22 alin.1, iar sancţiunile sunt:

 • de la 4.500 lei la 9.000 lei (art. 20 din Legea 108/1999)- împiedicarea în orice mod de către un angajator persoană fizică sau juridică, a inspectorilor de muncă să-şi exercite controlul;
 • de la 3.000 lei la 10.000 lei (art. 21 din Legea 108/1999)- refuzul unui angajator persoană fizică sau juridică de a aduce la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse de inspectorul de muncă la termenele stabilite de acesta;

3. H.G. 500/2011 – competenţa de sancţionare este prevazută la art. 9, iar sancţiunile sunt:

ART. 9

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de angajatori, persoane fizice sau juridice:

a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-g), cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză;

b) refuzul de a pune la dispoziţie inspectorului de muncă registrul în format electronic, precum şi dosarul personal al salariaţilor;

c) necompletarea elementelor contractului individual de muncă conform art. 3, respectiv netransmiterea registrului în termenele prevăzute la art. 4;

d) completarea registrului de către alte persoane decât cele prevăzute la art. 2 alin. (5) sau alin. (6);

e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete;

f) alterarea sau ştergerea datelor din registru, precum şi intervenţia neautorizată asupra aplicaţiei informatice a registrului.

g) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii;

h) refuzul angajatorului de a elibera copii după documentele prevăzute la art. 8 alin. (3), solicitate de către salariat;

i) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7);

j) nerespectarea prevederilor art. 7.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:

a) cea prevăzută la lit. a), cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a registrului completat cu toate elementele contractului individual de muncă, fără ca amenda totală cumulată să depăşească suma de 50.000 lei;

b) cele prevăzute la lit. b)-c), cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;

c) cea prevăzută la lit. d)-f) şi i) cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;

d) cea prevăzută la lit. g) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e) cea prevăzută la lit. h) şi j) cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

(4) Contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii contravenţionale prevăzute la alin. (2) lit. b)-e).

4.O.U.G. 56/2007- competenţa de sancţionare este prevazută la art.26, iar sancţiunile sunt:

ART. 26

a) primirea la muncă a unui străin fără autorizaţie de muncă sau permis de şedere în scop de muncă, cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei pentru fiecare străin, fără ca amenda să poată depăşi 100.000 lei;

Litera a) a art.26a fost modificată de pct.25 al art.IV din LEGEA nr.157 din 11 iulie 2011,publicată în MONITORUL OFICIAL nr.533 din 28 iulie 2011.

b) menţinerea unui străin în muncă după expirarea autorizaţiei de muncă sau a permisului de şedere în scop de muncă, cu amendă de la 1.500 la 2.000 lei pentru fiecare străin, fără ca amenda să poată depăşi 100.000 lei;

c) netransmiterea către inspectoratul teritorial de muncă a comunicării prevăzute la art. 18 alin. (1) sau a modificărilor elementelor prevăzute în această comunicare, cu amendă de la 3.000 la 6.000 lei;

d) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) ori art. 24 alin. (1) sau (2), cu amendă de la 1.500 la 3.000 lei;

e) neîndeplinirea obligaţiilor angajatorului prevăzute la art. 23, cu amendă de la 700 lei la 1.000 lei.

Litera e) a art. 26a fost introdusă de pct.26 al art.IV din LEGEA nr.157 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.533 din 28 iulie 2011

ART. 26^1

În cazurile în care se constată săvârşirea de către angajator a faptei prevăzute la art. 26 lit. a) ori b), la sesizarea Oficiului Român pentru Imigrări sau a inspectoratului teritorial de muncă, autorităţile competente pot dispune, în condiţiile legii, următoarele măsuri:

a) pierderea totală sau parţială a dreptului angajatorului de a beneficia de prestaţii, ajutoare ori subvenţii publice, inclusiv din fonduri ale Uniunii Europene, pentru o perioadă de până la 5 ani;

b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achiziţii publice pentru o perioadă de până la 5 ani;

c) recuperarea integrală sau parţială a prestaţiilor, ajutoarelor ori subvenţiilor publice, inclusiv a fondurilor Uniunii Europene, atribuite angajatorului, pe o perioadă de până la 12 luni înainte de constatarea faptei;

d) închiderea temporară sau definitivă a punctului ori a punctelor de lucru în care s-au săvârşit respectivele fapte sau retragerea temporară ori definitivă a licenţei de desfăşurare a activităţii profesionale în cauză, dacă acest lucru este justificat de gravitatea încălcării.

_______________________________

Art. 26^1 a fost introdus de pct. 27 al art. IV din LEGEA nr. 157 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011.

ART. 27

(1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 26 se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii, precum şi de către lucrătorii Oficiului Român pentru Imigrări.

(2) Prevederile alin. (1) şi ale art. 26 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

5. LEGEA 156/2000 modificată si completată – competenţa de sancţionare este prevazută la art. 13 alin.2, iar sancţiunile sint:

 • de la 5.000 lei la 10.000 lei(art.13 alin1 lit.a)- exercitarea de catre agenţii de ocupare a forţei de muncă a activităţii de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate, cu încalcarea prevederilor art.8-10 din Legea 156/2000;
 • de la 10.000 lei la 15.000 lei (art.13 alin.1 lit.b)- exercitarea activităţii de mediere a angajării cetăţenilor români în străinaătate de către alte persoane juridice în afara celor prevăzute de art.5 din Legea 156/2000

6. LEGEA 202/2002 – competenţa de sancţionare este prevazută la art. 46 alin.3 lit.a, iar sancţiunile sint:

 • de la 1.500 lei la 15.000 lei(art. 46 alin.1)- încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2)-(4), art.8, art.9 alin (1), art.10 alin. (1) şi (3), art.11-14 şi ale art. 15-23 din Legea 202/2002;

7. O.U.G. 96/2003- competenţa de sancţionare este prevazută la art. 27 alin.2,lit .a, iar sancţiunile sint:

 • de la 2.500 lei la 5.000 lei(art.27 alin 1 lit.a)- încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 6, art.7 alin 1, art. 8, art.17 alin.1, art.18, art.26 alin. 1;
 • de la 5.000 lei la 10.000 lei( art. 27 alin 1 lit.b)- încălcarea dispoziţiilor art. 9, art. 12 alin. 3, art.19 alin 1 si 4, art.20 alin. 2 si 4, art. 21 alin. 1 si 2;

8. H.G. 1225/2011-competenţa de sancţionare este prevazută la art. 3 alin.1, iar sancţiunile sint:

 • de la 1.000 lei la 2.000 lei-(art.3 alin1)- stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de munca, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut -700 lei-01.01.2012 ;

9. LEGEA 448/2006- competenţa de sancţionare este prevăzută la art.100 , alin.1,lit.c, iar sancţiunile sunt:

 • de la 15.000 lei la 20.000 lei (art.100, alin. 1 lit.c)- nerespectarea de către angajator a dispoziţiilor art. 78 ;

10. LEGEA 62/2011- competenţa de sancţionare este prevăzută la art.217 ,alin.1, lit.a –f, iar sancţiunile sunt:

 • de la 15.000 lei la 20.000 lei -încălcarea prevederilor prevăzute la art. 7 alin. (2);
 • de la 5.000 lei la 10.000 lei refuzul angajatorului de a începe negocierea contractului colectiv de muncă;
 • 3000 lei – nedepunerea spre publicare de către părţile semnatare a contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi sau sector de activitate.Responsabilitatea revine solidar părţilor;
 • de la 1.000 lei la 3.000 lei- nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 162 alin. (1);
 • de la 5.000 lei de la 10.000 lei- nerespectarea prevederii prevăzute la art. 194 alin. (1);
 • de la 5.000 lei la 10.000 lei- împiedicarea în orice mod a accesului inspectorului de muncă pentru constatarea eventualelor contravenţii, conform art. 195, de către oricare dintre părţile aflate în conflict.

Noutati ITM

Anunț examen promovare în grad 03.04.2018

Anunț examen promovare în grad 03.04.2018

 

Anunt comisie de abilitate 20.03.2018

  Nr.inreg.4/20.03.2018  ANUNT           În data de 10.04.2018, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba,...

 

Avertisment privind munca în străinătate

INFORMAȚII DESPRE INTERMEDIEREA ȘI PLASAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE Conform prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români...

 

Anunț comisie de abilitare 30.01.2018

Nr.inreg.1/11.01.2018.   ANUNŢ   În data de 30.01.2018, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea...

 

Centralizatoare punctaje promovare 11.12.2017

Centralizator punctaje proba scrisa 11.12.2017 Centralizator punctaje interviu 11.12.2017

 

Rezultat selecție examen promovare 2017

Rezultat selecție examen promovare 2017

 

APLICARE OUG NR.82/2017

APLICARE OUG NR.82/2017 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba aduce la cunoștință angajatorilor că potrivit art.VII din OUG 82/2017, pentru modificarea şi...