3.4.RM – Zilieri


Activitatea privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, evidenţa lucrătorilor zilieri se conduce pe baza registrului special de evidenţă a zilierilor. Conform art.6 din Nornele de aplicare a Legii nr.52/2011, registrele de evidenţa a lucratorilor zilieri, se tipăresc şi se înseriază de Imprimeria Naţională, iar distribuirea acestora se face, la cerere şi contra cost, de Inspecţia Muncii prin inspectoratele teritoriale de muncă.

În vederea eliberării registrului de evidenţă a zilierilor beneficiarii vor depune la registratura Insectoratului cererea pentru eliberarea registrului de evidenţă zilieri, însoţită de copia codului fiscal al beneficiarului.

În cazul în care se solicită registre de zilieri pentru sedii secundare (puncte de lucru/reprezentanţe/filiale/sucursale) beneficiarii vor depune:

  • cererea pentru eliberarea registrului de zilieri pentru sediul secundar
  • delegarea de competenţă pentru sediul secundar, în care se precizează expres competenţa sediului secundar de a utiliza zilieri, de gestiune şi completare a registrului de evidenţă a zilierilor. Delegarea de competenţă trebuie să nominalizeze şi persoana desemnată să coordoneze activitatea sediului secundar.

Contravaloarea registrului de zilieri este de 81,84 lei, sumă ce poate fi achitată la caseria I.T.M.Alba.

*********************************************

Descărcare aplicaţie de zilieri pentru angajatori.

MODIFICAREA LEGII PRIVIND ZILIERII

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba vă aduce la cunoștință modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Modificarea actului normativ a fost făcută prin Legea nr.18/2014 și prin O.U.G. nr. 36/2014 și intră în vigoare la data de 17.06.2014.

Principalele modificări vizează următoarele aspecte:

– Sunt definite clar activitățile cu caracter ocazional ce pot fi executate cu zilieri și anume:” activităţile care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent”.

– Din definiţia beneficiarului de lucrări este scoasă persoana fizică, beneficiarul putând fi persoană juridică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială.

– Instituţiile publice nu  pot avea  calitatea de beneficiari în sensul acestei legi, cu excepţia serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spaţii verzi şi grădini zoologice.

– Minorii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani pot desfăşura activitate ca zilieri, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali și cu respectarea de către beneficiari a legislației speciale privind protecţia minorilor.

– Posibilitatea plăţii zilierilor și prin mijloace de plată electronice,  urmând ca prin normele de aplicare a legii să se stabilească modalitatea concretă de plată; cuantumul remunerației brute orare nu va putea fi mai mic decât valoarea/oră a salariului minim brut pe țară garantat în plată si se va acorda la sfârșitul fiecărei zile  de lucru, la sfârșitul săptămânii sau a perioadei de desfășurare a activității, numai cu acordul, exprimat în scris de către zilier și beneficiar.

– Actul normativ stabileşte  obligaţii ale beneficiarului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, similare celor stabilite pentru angajații cu contract individual de muncă.

– Domeniile în care se vor putea presta activităţi cu caracter ocazional sunt corelate cu Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN). Aceste activități sunt numai cele prevăzute la art.11 din lege și anume:

a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cu excepţia crescătorilor de animale în sistem semiliber, tradiţional şi transhumanţă – diviziunea 01;

b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;

c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;

d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi 3811;

e) recuperarea materialelor – grupa 383;

f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462;

g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;

h) publicitate – grupa 731;

i) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;

j) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);

k) activităţi desfăşurate în sere, spaţii verzi, parcuri şi grădini zoologice – cod 0141.

l) hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55 (tabere organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);

m) activităţi ale bazelor sportive – diviziunea 9311;

n) activităţi ale cluburilor sportive – diviziunea 9312.

Activităţile de manipulare mărfuri şi activităţile de curăţenie şi întreţinere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute la alin. (1).

 

–  Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Legea introduce şi noi amenzi pentru cei care nu respectă reglementările în domeniu astfel:

Beneficiarul care foloseşte zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de lege se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei, iar pentru neplata impozitului pe venit, datorat pentru activitatea prestată de zilieri, amenda este de 20.000 lei

Cu amendă de 10.000 lei se sancționează beneficiarul care încalcă prevederile legale privind cuantumul remunerației  zilierului și a plății acestuia.

Cu o amendă de 6.000 lei  se sancționează cei care folosesc zilieri fără să îndeplinească obligaţiile legale  referitoare la

-înființarea și completarea registrului de evidența a zilierilor sau de neprezentare a acestuia la solicitarea organelor de control;

– instruirea și informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile și pericolele la care se expune;

– asigurarea, in mod gratuit a echipamentelor individuale de protecție adecvate activitații desfășutare de zilier;

– comunicarea către inspectoratul teritorial de muncă a oricărui eveniment în care a fost implicat zilierul precum și înregistrarea accidentului de muncă suferit de zilier conform prevederilor legale;

– netransmiterea la inspectoratul teritorial de muncă, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, a copiei registrului de evidență a zilierilor care a desfășurat activitate în luna anterioară;

–  utilizarea unui zilier pe o durată maximă  de 90 de zile, cumulate pe durata unui an calendaristic;

– interzicerea utilizării zilierilor pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ.

Noutati ITM

Anunț comisie de abilitare 30.01.2018

Nr.inreg.1/11.01.2018.   ANUNŢ   În data de 30.01.2018, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea...

 

Centralizatoare punctaje promovare 11.12.2017

Centralizator punctaje proba scrisa 11.12.2017 Centralizator punctaje interviu 11.12.2017

 

Rezultat selecție examen promovare 2017

Rezultat selecție examen promovare 2017

 

APLICARE OUG NR.82/2017

APLICARE OUG NR.82/2017 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba aduce la cunoștință angajatorilor că potrivit art.VII din OUG 82/2017, pentru modificarea şi...

 

Concurs ITM Alba- 11.12.2017

ANUNT Din data de 09.11.2017 ora 12.00 Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr.7, Jud. Alba, anunţă desfăşurarea...

 

Anunt comisie de abilitare 07.11.2017

Nr.inreg.10/07.11.2017.               ANUNŢ          În data de 23.11.2017, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik...

 

Anunt comisie de abilitare 29.09.2017

Nr.inreg.8/11.09.2017   ANUNȚ În data de 29.09.2017, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc sedința...