3.4.RM – Zilieri


Activitatea privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011,cu modificările ulterioare, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, evidenţa lucrătorilor zilieri se conduce pe baza registrului special de evidenţă a zilierilor. Conform art.6 din Normele de aplicare a Legii nr.52/2011, registrele de evidenţa a lucrătorilor zilieri, se tipăresc şi se înseriază de Imprimeria Naţională, iar distribuirea acestora se face, la cerere şi contra cost, de Inspecţia Muncii prin inspectoratele teritoriale de muncă.

În vederea eliberării registrului de evidenţă a zilierilor beneficiarii vor depune la registratura Inspectoratului cererea pentru eliberarea registrului de evidenţă zilieri, însoţită de copia codului fiscal al beneficiarului.

În cazul în care se solicită registre de zilieri pentru sedii secundare (puncte de lucru/reprezentanţe/filiale/sucursale) beneficiarii vor depune:

 • cererea pentru eliberarea registrului de zilieri pentru sediul secundar
 • delegarea de competenţă pentru sediul secundar, în care se precizează expres competenţa sediului secundar de a utiliza zilieri, de gestiune şi completare a registrului de evidenţă a zilierilor. Delegarea de competenţă trebuie să nominalizeze şi persoana desemnată să coordoneze activitatea sediului secundar.

Contravaloarea registrului de zilieri este de 78,54 lei, sumă ce poate fi achitată la caseria I.T.M.Alba.

*********************************************

Modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități  cu caracter ocazional desfășurate de zilieri cu 19.04.2019

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba aduce la cunoștință modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.
Modificarea actului normativ a fost făcută prin O.U.G. nr.26/2019 (publicată în Monitorul Oficial nr.309 din 19.04.2019).
Principalele modificări vizează următoarele aspecte:
1.Extinderea domeniilor de activitate în care se poate desfăşura activitate cu zilieri, prin completarea art.13 din Legea nr.52/2011, astfel:
-activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
– publicitate – grupa 731;
– activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
– creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
– activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
– activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
– restaurante – clasa 5610;
– baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630;
– activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140.
Aceste domenii de activitate se adaugă celor trei domenii stabilite prin O.U.G nr.114/2018, respectiv:
– agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
– silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
– pescuit şi acvacultură – diviziunea 03.
2. Extinderea perioadei de 180 de zile cumulate pe perioada unui an calendaristic pentru care un zilier poate desfășura activități pentru același beneficiar și la domeniul agriculturii, pe lângă domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol.
3. Începând cu veniturile realizate de zilieri în luna mai 2019, se plătește contribuția de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat(CAS), conform prevederilor Codului fiscal, zilierul având calitate de asigurat în sistemul public de pensii.
Calculul, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din activitatea realizată de zilieri sunt în sarcina beneficiarului.
Zilierul nu are calitate de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura opţional în sistemul public de sănătate potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Zilierul nu are calitate de asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
În situaţia producerii unui accident de muncă sau boală profesională, beneficiarul este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare.
4. Începând cu data de 20 decembrie 2019 se introduce registrul electronic de evidență a zilierilor ca singură modalitate de transmitere a datelor privind evidența zilierilor.
În termen de 60 de zile de la înființarea registrului electronic al zilierilor, prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale se va stabili metodologia de întocmire și de transmitere a registrului de evidență a zilierilor precum și înregistrările care se vor face in acesta.
Până la intrarea în vigoare a registrului electronic, evidența activității prestate de zilieri se conduce pe baza registrului special care se eliberează, contra cost, de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, la cererea beneficiarilor.

Modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități  cu caracter ocazional desfășurate de zilieri  cu 01.01.2019

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba aduce la cunoștință modificarea Legii nr. 52/2011, modificată, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, ca urmare a adoptării Ordonanţei de Urgentă nr.114/2018, publicată în Monitorul Oficial nr.1116/29.12.2018

 Principalele modificări  introduse de Ordonanta de Urgenţă nr.114/2018 vizează următoarele aspecte:

1. Modificarea art.13 din Legea nr.52/2011 prin restrângerea activităţilor în care se poate utiliza munca necalificată a zilierilor numai la următoarele domenii de activitate:

–  agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;

–  silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;

– pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;

2.Completarea art.4 din Legea nr.52/2011:

– modificarea duratei  în care o persoană poate presta activităţi în regim de ziler la 120 de zile într-un an calendaristic, indiferent de numărul beneficiarilor, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea  universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic;

– beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier.

–  dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare de 25 de zile calendaristice în mod continuu, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.”

3. Modificarea şi completarea art.14 din Legea nr.52/2011,modificată, în sensul că sancţiunea pentru încălcarea prevederilor Legii nr.52/2011, modificată, se poate aplica atât beneficiarului cât zilierului, în cazul depășirii duratei de 120 sau 180 de zile prestate în cursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu posibilitatea plăţii a jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, în 15 zile de la data înmânării procesului verbal de contravenţie.

EXTRAS OUG nr.114/2018- Monitor Oficial nr.1116/29.12.2018

ART. 65

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 4, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:

“(6)  O persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea  universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

(7)  Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier.

(8)  Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută la alin. (7), acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.”

 

 1. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 13    (1)  Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:

 1. a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
 2. b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
 3. c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;”

 

 1. La articolul 14 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ART. 14

(1)  Următoarele fapte săvârşite de beneficiar şi zilier constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:”

 

 1. La articolul 14 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

“i) nerespectarea de către zilier a prevederilor art. 4 alin. (6) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.”

 

 1. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3)  Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

 

Modificarea Legii nr.52/2011 privind zilierii cu 13.04.2018

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba vă aduce la cunoștință modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Modificarea actului normativ a fost făcută prin Legea nr.86/2018.

Principalele modificări vizează următoarele aspecte:

-.extinderea şi pentru domeniul viticol la 180 de zile într-un an calendaristic a duratei pentru care un zilier poate presta activitate pentru acelaşi beneficiar;

– extinderea  domeniilor de activitate în care se poate desfăşura activitate cu zilieri, prin completarea art.13 din Legea nr.52/2011, astfel:

– hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55; hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare – clasa 5510; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia;”

– restaurante – clasa 5610;

– alte activităţi de alimentaţie n.c.a.-5629;

– baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor-clasa 5630.”

-reglementarea activităţii de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră şi a agenţiilor de intermediere  între cererea şi oferta de muncă zilieră;

Având în vedere şi modificarea şi completarea făcută prin Legea nr.86/2018, domeniile de activitate în care se pot presta activităţi cu caracter ocazional de către zilieri sunt numai cele prevăzute la art.13 din Legea nr.52/2011, modificata şi completată:

 1. a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
 2. b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
 3. c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
 4. d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi clasa 3811;
 5. e) recuperarea materialelor – grupa 383;
 6. f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462;
 7. g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
 8. h) publicitate – grupa 731;
 9. i) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
 10. j) activităţi de cercetare-dezvoltare în biotehnologie – clasa 7211, activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie – clasa 7219;
 11. k) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
 12. l) activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
 13. m) creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;
 14. n) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140;
 15. o) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
 16. p) hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55; hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare – clasa 5510; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);
 17. q) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;
 18. r) activităţi ale bazelor sportive – clasa 9311;
 19. s) activităţi ale cluburilor sportive – clasa 9312;
 20. ş) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621.»”
 21. t) restaurante – clasa 5610;
 22. ţ) alte activităţi de alimentaţie n.c.a. – 5629;
 23. u) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630.”

 

Sancţiunile stabilite de  Legea nr. 52/2011, modificată şi completată:

– utilizarea zilierilor pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de lege se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei;

– neplata impozitului pe venit, datorat pentru activitatea prestată de zilieri, amenda este de 20.000 lei şi interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a beneficiarului;

– încălcarea prevederilor legale privind cuantumul remunerației  zilierului și a plății acestuia, amendă de 10.000 lei;

-furnizarea, fără acreditarea sau notificarea prevăzută de lege, după caz, de servicii de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră, amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

– necomunicarea datelor, informaţiilor, precum şi neprezentarea tuturor înscrisurilor şi oricăror altor date sau documente solicitate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor care le revin şi care au legătură cu controlul efectuat, amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.;

Cu o amendă de 6.000 lei  se sancționează beneficiarii care folosesc zilieri fără să îndeplinească obligaţiile legale  referitoare la:

-înființarea și completarea registrului de evidența a zilierilor sau de neprezentare a acestuia la solicitarea organelor de control;

– instruirea și informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile și pericolele la care se expune;

– asigurarea, în mod gratuit a echipamentelor individuale de protecție adecvate activității desfășurate de zilier;

– comunicarea către inspectoratul teritorial de muncă a oricărui eveniment în care a fost implicat zilierul precum și înregistrarea accidentului de muncă suferit de zilier conform prevederilor legale;

– netransmiterea la inspectoratul teritorial de muncă, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, a copiei registrului de evidență a zilierilor care a desfășurat activitate în luna anterioară;

–  utilizarea unui zilier peste o durată maximă  de 90 de zile sau 180 de zile, după caz,  cumulate pe durata unui an calendaristic;

– interzicerea utilizării zilierilor pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ.

Noutati ITM

Comunicat de presa Inspecția Muncii 23.01.2020

Comunicat de presă Inspecția Muncii anunță Programul cadru de acțiuni pentru anul 2020, care cuprinde principalele campanii și acțiuni care vor fi realizate...

 

Comunicat de presa 20.12.2019

Comunicat de presă 20.12.2019 Inspecția Muncii lansează aplicația mobilă denumită „Inspectia Muncii”, ca instrument de lucru util angajatorilor care folosesc...

 

Comunicat de presa 16.12.2019

Nr.inreg.12/16.12.2019. ANUNT În data de 30.12.2019, ora 10.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc sedinta...

 

Informare Inspecția Muncii

IMPORTANT !!! Stimați utilizatori, Vă informăm că începând cu ora 20, problemele de acces la portalul REGES au fost remediate. Reiterăm că intervalul în...

 

Dantes Nicolae Bratu revine la conducerea Inspectiei Muncii

Dantes Nicolae Bratu revine de vineri la conducerea Inspectiei Muncii si va avea functia de inspector general de stat, dupa ce anterior fusese detasat ca secretar...

 

Anunt comisie 13.09.2019

Nr.inreg.10/13.09.2019 ANUNŢ  În data de 27.09.2019, ora 10.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea loc şedinţa...

 

Comunicat de presă 22.08.2019

ITM Alba Nr.inreg.10845/IS/22.08.2019   Comunicat de Presă   Ref:    Acțiune de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate...