3.4.RM – Zilieri


Activitatea privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011,cu modificările ulterioare, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, evidenţa lucrătorilor zilieri se conduce pe baza registrului special de evidenţă a zilierilor. Conform art.6 din Normele de aplicare a Legii nr.52/2011, registrele de evidenţa a lucrătorilor zilieri, se tipăresc şi se înseriază de Imprimeria Naţională, iar distribuirea acestora se face, la cerere şi contra cost, de Inspecţia Muncii prin inspectoratele teritoriale de muncă.

În vederea eliberării registrului de evidenţă a zilierilor beneficiarii vor depune la registratura Inspectoratului cererea pentru eliberarea registrului de evidenţă zilieri, însoţită de copia codului fiscal al beneficiarului.

În cazul în care se solicită registre de zilieri pentru sedii secundare (puncte de lucru/reprezentanţe/filiale/sucursale) beneficiarii vor depune:

 • cererea pentru eliberarea registrului de zilieri pentru sediul secundar
 • delegarea de competenţă pentru sediul secundar, în care se precizează expres competenţa sediului secundar de a utiliza zilieri, de gestiune şi completare a registrului de evidenţă a zilierilor. Delegarea de competenţă trebuie să nominalizeze şi persoana desemnată să coordoneze activitatea sediului secundar.

Contravaloarea registrului de zilieri este de 78,54 lei, sumă ce poate fi achitată la caseria I.T.M.Alba.

*********************************************

Descărcare aplicaţie de zilieri pentru angajatori.

MODIFICAREA LEGII PRIVIND ZILIERII

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba vă aduce la cunoștință modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Modificarea actului normativ a fost făcută prin Legea nr.86/2018.

Principalele modificări vizează următoarele aspecte:

-.extinderea şi pentru domeniul viticol la 180 de zile într-un an calendaristic a duratei pentru care un zilier poate presta activitate pentru acelaşi beneficiar;

– extinderea  domeniilor de activitate în care se poate desfăşura activitate cu zilieri, prin completarea art.13 din Legea nr.52/2011, astfel:

– hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55; hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare – clasa 5510; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia;”

– restaurante – clasa 5610;

– alte activităţi de alimentaţie n.c.a.-5629;

– baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor-clasa 5630.”

-reglementarea activităţii de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră şi a agenţiilor de intermediere  între cererea şi oferta de muncă zilieră;

Având în vedere şi modificarea şi completarea făcută prin Legea nr.86/2018, domeniile de activitate în care se pot presta activităţi cu caracter ocazional de către zilieri sunt numai cele prevăzute la art.13 din Legea nr.52/2011, modificata şi completată:

 1. a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
 2. b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
 3. c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
 4. d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi clasa 3811;
 5. e) recuperarea materialelor – grupa 383;
 6. f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462;
 7. g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
 8. h) publicitate – grupa 731;
 9. i) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
 10. j) activităţi de cercetare-dezvoltare în biotehnologie – clasa 7211, activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie – clasa 7219;
 11. k) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
 12. l) activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
 13. m) creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;
 14. n) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140;
 15. o) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
 16. p) hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55; hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare – clasa 5510; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);
 17. q) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;
 18. r) activităţi ale bazelor sportive – clasa 9311;
 19. s) activităţi ale cluburilor sportive – clasa 9312;
 20. ş) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621.»”
 21. t) restaurante – clasa 5610;
 22. ţ) alte activităţi de alimentaţie n.c.a. – 5629;
 23. u) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630.”

 

Sancţiunile stabilite de  Legea nr. 52/2011, modificată şi completată:

– utilizarea zilierilor pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de lege se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei;

– neplata impozitului pe venit, datorat pentru activitatea prestată de zilieri, amenda este de 20.000 lei şi interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a beneficiarului;

– încălcarea prevederilor legale privind cuantumul remunerației  zilierului și a plății acestuia, amendă de 10.000 lei;

-furnizarea, fără acreditarea sau notificarea prevăzută de lege, după caz, de servicii de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră, amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

– necomunicarea datelor, informaţiilor, precum şi neprezentarea tuturor înscrisurilor şi oricăror altor date sau documente solicitate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor care le revin şi care au legătură cu controlul efectuat, amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.;

Cu o amendă de 6.000 lei  se sancționează beneficiarii care folosesc zilieri fără să îndeplinească obligaţiile legale  referitoare la:

-înființarea și completarea registrului de evidența a zilierilor sau de neprezentare a acestuia la solicitarea organelor de control;

– instruirea și informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile și pericolele la care se expune;

– asigurarea, în mod gratuit a echipamentelor individuale de protecție adecvate activității desfășurate de zilier;

– comunicarea către inspectoratul teritorial de muncă a oricărui eveniment în care a fost implicat zilierul precum și înregistrarea accidentului de muncă suferit de zilier conform prevederilor legale;

– netransmiterea la inspectoratul teritorial de muncă, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, a copiei registrului de evidență a zilierilor care a desfășurat activitate în luna anterioară;

–  utilizarea unui zilier peste o durată maximă  de 90 de zile sau 180 de zile, după caz,  cumulate pe durata unui an calendaristic;

– interzicerea utilizării zilierilor pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ.

Noutati ITM

Anunt comisie de abilitare din 05.09.2018

        Nr.inreg.14/05.09.2018.                          ANUNŢ             În data de 25.09.2018, ora 12.00, la sediul...

 

Anunt comisie de abilitare 08.06.2018

  Nr.inreg.7/08.06.2018.               ANUNŢ          În data de 28.06.2018, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik...

 

Anunț examen promovare în grad 03.04.2018

Centralizator proba scrisă Centralizator interviu Selecție dosare promovare Anunț examen promovare în grad 03.04.2018

 

Anunt comisie de abilitate 20.03.2018

  Nr.inreg.4/20.03.2018  ANUNT           În data de 10.04.2018, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba,...

 

Anunț comisie de abilitare 30.01.2018

Nr.inreg.1/11.01.2018.   ANUNŢ   În data de 30.01.2018, ora 12.00, la sediul ITM Alba, din Alba-Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 7, jud. Alba, va avea...

 

Centralizatoare punctaje promovare 11.12.2017

Centralizator punctaje proba scrisa 11.12.2017 Centralizator punctaje interviu 11.12.2017

 

Rezultat selecție examen promovare 2017

Rezultat selecție examen promovare 2017