Inspectoratul Teritorial de Munca Alba

Acte normative utilizate în activitatea de Evidenţa Muncii şi Control Relaţii de Muncă

Legea 53/2003- CODUL MUNCII,publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 18 mai 2011

Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, şi a mai fost modificată şi completată prin:
-Legea nr. 480/2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 18 noiembrie 2003;
-Legea nr. 541/2003 pentru modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 19 decembrie 2003;
-OUG nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 5 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 371/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.147 din 19 decembrie 2005;
-Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările ulterioare;
-OUG nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 18 septembrie 2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 94/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2007;
-Legea nr. 237/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 269 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 25 iulie 2007;
-Legea nr. 202/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008;
-OUG nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 167/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 14 mai 2009;
-Legea nr. 331/2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 13 noiembrie 2009;
-Legea nr. 49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 29 martie 2010.

HG. 1377/2009 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric (M.O.802/25.11.2009), cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.522 din 2 decembrie 2009; HOTĂRÂREA nr.662 din 7 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 968 din 15 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.350 din 23 decembrie 2010.
HOTĂRÂRE nr. 488 din 13 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 594 din 25 iulie 2017
Data intrarii in vigoare : 23 septembrie 2017

OG. 27/2002– privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor,modificata (M.O.nr 84/01.02.2002),modificata prin Legea 233/2002,(M.O.296/30.04.2002), rectificata prin Rectificarea nr.233/2002 (M.O.613/20.08.2002);
OG. 2/2001-privind regimul juridic al contraventiilor,(M.O.nr.747/ 26.10.2003), modificata si completata prin Legea180/2002,(M.O.268/22.04.2002),O.U.G.16/2002(M.O.145/26.02.2002),O.G.61/2002(M.O.582/14.08,2003),Legea.174/2004(M.O.465/25.05.2004),Legea.357/2003(M.O.537/25.07.2003) O.U.G.108/2003 (M.O.747/26.10.2003),Legea 526/2004(MO 1149/6.12.2004), O.G.8/2006 (M.O.78/27.01.2006), Legea.352/2006 (M.O.640/25.07.2006), Legea 353/2006 (M.O.640/25.07.2006), Legea 182/2006 (M.O.443/23.05.2006); Decizia 228/ 13.03 2007 (MO 283 din 27 aprilie 2007), Decizia. 1.354/10 .12. 2008 (MO 887/ 29.12. 2008), Legea nr. 293/2009 (M.O.645/01.10.2009), Legea 202/25.10.2010 (M.O.714/26.10.2010);
HG.500/2011-privind intocmirea şi completarea registrului general de evidenta a salariatilor
HOTĂRÂRE nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1005 din 19 decembrie 2017
Data intrarii in vigoare : 19 decembrie 2017

OG. 137/2000– privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata (M.O. 99/08.02.2007), modificată prin OG. 75/11.06.2008 (M.O 462/20.06.2008), Deciziile nr. 818, 819,820,821/03.07.2008 (M.O 537/03.07.2008) Decizia nr.997/07.10.2008 (M.O. 744/28.11.2008), Decizia nr.1325/04.12.2008 (M.O 872/23.12.2008 ;
Legea 202/2002– privind egalitatea de sanse intre femei si barbati,republicata(M.O. 150/01.03.2007);
OUG. 56/2007-privind incadrarea in munca şi detaşarea strainilor pe teritoriul Romaniei (M.O.424/26.06.2007), modificată şi completată prin Legea 134/ 04.07 2008 (MO 522/10.07.2008);Legea nr.157 din 11.07.2011
Legea 156/2000-privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, republicată (M.O.291/05.05.2009) modif. prin Legea nr.232/2017;
HG.384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 156/2000 privind protectia cetatenilor români care lucreaza in strainatate, ( M.O. nr.208/24.04.2001), modificate si completate prin H.G 384/2001-Rectificare(M.O.219/2001) , H.G.850/2002 (M.O.628/23.08.2002), H.G.683/2006( M.O.475/01.06.2006);
OUG. 96/2003– privind protectia maternitatii la locurile de munca ( M.O.nr.750/ 27.10.2003), modificat si completata prin Legea 25/2004 pentru aprobarea OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca (MO 214/11.04.2004),O.U.G.158/2005 (M.O.1.074/29.11.2005);
HG.537/2004– pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca ( M.O. 378/29.04.2004), modificata prin HG.1141 din 23 iulie 2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 20 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobate prin HG nr. 537/2004 (M.O. 686/30.07.2004);
OUG.44/2008-privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (M.O.328/25.04.2008), modificată şi completată prin O.U.G 38/2009 (M.O.269/24.04.2009);
LEGE nr. 182 din 17 octombrie 2016
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Legea 252/2003– privind registrul unic de control (M.O.429/18.06.2003);

Hotărâre nr. 1.256 din 21 decembrie 2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2012
Legea 195/2001-a voluntariatului, republicată ( M.O.276/25.04.2007);
Legea 279/2005-privind ucenicia la locul de munca (M.O.907/11.10.2005) modificată prin OUG 126/2008 (MO 697/14.10.2008) ; republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 106/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.
a mai fost modificată şi completată prin: –OUG nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 14 octombrie 2008, aprobată prin Legea nr. 55/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 7 aprilie 2009.
HG. 234/2006-pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de munca HG.1085/2006 (MO 727/25.08.2006);
HOTĂRÂRE nr. 1.212 din 6 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006 publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 28 decembrie 2011
Legea 448/2006-privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata( M.O. 1/03.01.2008), modificata si completata.
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 20 septembrie 2010;
LEGE nr. 136 din 18 iulie 2012
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011.
Norme metodologice din 14.03.2007– de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 privind protectia şi promovarea persoanelor cu handicap (M.O.233/04.04.2007) modificată şi complectată prin H.G.89/2010 (M.O 103/15.02.2010);
Instrucţiuni din 12.11.2008-pentru aplicarea art.78 din Legea 448/2006 (MO 817/05.12.2009);
Legea 467/2006-privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor (M.O.1006/18.12.2006);
HG. 1193/2010-pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (M.O.824/09.12.2010);
HOTĂRÂRE nr. 1.225 din 14 decembrie 2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 27 decembrie 2011
LEGE nr. 16 din 17 martie 2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 196 din 21 martie 2017
Data intrarii in vigoare : 20 mai 2017

HOTĂRÂRE nr. 337 din 18 mai 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 411 din 31 mai 2017
Data intrarii in vigoare : 31 mai 2017

Legea nr.62/2011-dialogului social (M.O.322 din 10 mai 2011).

LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 19 iulie 2018
Data intrarii in vigoare : 18 august 2018

LEGE nr. 189 din 18 iulie 2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituţiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 639 din 23 iulie 2018
Data intrarii in vigoare : 22 august 2018

LEGE nr. 203 din 20 iulie 2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 25 iulie 2018
Data intrarii in vigoare : 24 august 2018

 

 

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord